Ενημέρωση

Αποτελέσματα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ιδεών με τίτλο «Ανάπλαση δικτύου πεζοδρόμων του κέντρου πόλης Κατερίνης»

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 13151/01.04.2019 προκήρυξης του Δήμου Κατερίνης σχετικά με τη διεξαγωγή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο «Ανάπλαση δικτύου πεζοδρόμων του κέντρου πόλης Κατερίνης» και ειδικότερα την παρ.1 του άρθρου 20 αυτής, σας κοινοποιούμε το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού όπως αυτό επικυρώθηκε αρμοδίως με την με αριθ. 357/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης. Επιπλέον σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας τα επί μέρους πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής.

Τυχόν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης υποβάλλονται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στα γραφεία του Δήμου Κατερίνης και την κοινοποίηση στους εκπροσώπους των συμμετεχόντων οι οποίες διενεργήθηκαν στις 26.09.2019. Η ένσταση ασκείται με κατάθεση στο πρωτόκολλο του Δήμου Κατερίνης.


Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών

pdf
502 KB
Πρακτικό 1

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
34 KB
Πρακτικό 2

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
32 KB
Πρακτικό 3

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
35 KB
Πρακτικό 4

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
35 KB
Πρακτικό 5

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
35 KB
Πρακτικό 6

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
33 KB
Πρακτικό 7

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
32 KB
Πρακτικό 8

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
33 KB
Συγκεντρωτικό Πρακτικό Διαγωνισμού

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
37 KB