Ο Σύλλογος

Καταστατικες Αρχες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

 

ΑΡΘΡΟ 1       ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 1. Σύγκληση της πρώτης Συνεδρίασης

Α.          Η Αντιπροσωπεία του Συλλόγου, που προκύπτει από τις εκλογές, συγκαλείται σε πρώτη συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού.

Β.          Κατά την πρώτη συνεδρίαση η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει την εκλογή του Προεδρείου της και την εκλογή των μελών του 15μελούς Δ.Σ. του Συλλόγου, σαν πρώτο και δεύτερο θέμα αντίστοιχα.

Γ.          Την ευθύνη για την σύγκληση της Αντιπροσωπείας που έχει προκύψει από τις εκλογές έχει το Προεδρείο της προηγούμενης Αντιπροσωπείας.

 1. Εκλογή Προεδρείου Αντιπροσωπείας

Α.          Κατά την πρώτη συνεδρίαση η Αντιπροσωπεία εκλέγει από τα μέλη της με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Προεδρείου της με το σύστημα της απλής αναλογικής. (Καταστατικό, άρθρο 10.1).

Β.          Προσωρινός προεδρεύων είναι ο Πρόεδρος της προηγούμενης Αντιπροσωπείας και σε περίπτωση που αυτός κωλύεται, κατά σειρά ο Α’ Αντιπρόεδρος, Β’ Αντιπρόεδρος του Προεδρείου, ο Πρόεδρος του προηγούμενου Δ.Σ., ο Αντιπρόεδρος κ.ο.κ. ο Προεδρεύων οργανώνει τη διαδικασία εκλογής του Προεδρείου: υποβολή υποψηφιοτήτων, προετοιμασία ψηφοδελτίων, διεξαγωγή ψηφοφορίας.

Γ.          Τα ψηφοδέλτια αναγράφουν με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, που πρέπει οπωσδήποτε να είναι καταγραμμένοι στους παρόντες. Δεν μπορούν να είναι πάνω από 5 ονόματα σε κάθε συνδυασμό, οι δε σταυροί προτίμησης περισσότεροι από 1. Τα ψηφοδέλτια διανέμονται στα μέλη της Αντιπροσωπείας μαζί με φακέλους και λευκό ψηφοδέλτιο.

Δ.          Το εκλογικό μέτρο βρίσκεται έπειτα από διαίρεση του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων με το συνολικό αριθμό των μελών του Προεδρείου (3). Οι τυχόν αδιάθετες έδρες από την πρώτη κατανομή περιέρχονται στους συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους που έχουν τα μεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα. Σε περίπτωση ισοψηφίας των υπολοίπων η έδρα διατίθεται στον συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο που δεν έχει καταλάβει έδρα. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση διεξάγεται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

Ε.          Μεταξύ των μελών του Προεδρείου, που εξελέγησαν με την προηγούμενη διαδικασία, το Σώμα εκλέγει Πρόεδρο, Α’ Αντιπρόεδρο και Β’ Αντιπρόεδρο που εκτελεί και χρέη Γραμματέα. Η νέα αυτή ψηφοφορία, γίνεται με ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει τα τρία μέλη του Προεδρείου και η ανάδειξη στην αντίστοιχη θέση γίνεται με βάση τον αριθμό σταυρών που θα λάβει το κάθε μέλος.

 1. Εκλογή Δ.Σ. του Συλλόγου

Α.          Η εκλογή γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού (Απλή αναλογική).

Β.          Οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού, που αναγράφονται αλφαβητικά, δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από 30, οι δε σταυροί προτίμησης περισσότεροι από 15.

Γ.          Στην εκλογική διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν μόνο τα ψηφοδέλτια που συμμετείχαν στις εκλογές για την Αντιπροσωπεία ή συγχωνεύσεις τους.

Δ.          Είναι δυνατόν να εκλεγεί στο Δ.Σ. απών από την πρώτη αυτή συνεδρίαση μέλος της Αντιπροσωπείας, όμως πρέπει να υπάρχει γραπτή αποδοχή της υποψηφιότητάς του, που κατατίθεται στο Προεδρείο.

Ε.          Μετά την εκλογή όλοι οι υποψήφιοι στον κάθε συνδυασμό, (επιτυχόντες και μη) μπαίνουν σε σειρά ανάλογα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν πάρει. Σε περίπτωση ισοψηφίας στους σταυρούς γίνεται κλήρωση επί τόπου, για να καθοριστεί  η σειρά επιτυχίας όλων των υποψηφίων σε κάθε συνδυασμό με ευθύνη του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας.

ΑΡΘΡΟ 2       ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

 1. Προσωρινή Αντικατάσταση.

Τα μέλη της Αντιπροσωπείας μπορούν να αντικαθίστανται προσωρινά. Στην περίπτωση αυτή αυτός που επιθυμεί την προσωρινή αντικατάστασή του με γραπτή εξουσιοδότηση, που κατατίθεται στο Προεδρείο, ορίζει τον αντικαταστάτη του για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση του Σώματος από τους επιλαχόντες του συνδυασμού του στην ίδια εκλογική περιφέρεια με αυτόν και σε περίπτωση δηλωμένης έλλειψης διαθεσιμότητάς τους, από τους επιλαχόντες του συνδυασμού του στις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες.

Η έλλειψη διαθεσιμότητας του αντικαθιστάμενου είτε των επιλαχόντων της Περιφέρειάς του, κατατίθενται ατομικά, εγγράφως και ενυπόγραφα και αποστέλλεται ταχυδρομικά, με fax ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας (μέσω της Γραμματείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ), 5 τουλάχιστον εργάσιμες μέρες προ της προγραμματισμένης σύγκλησης της Αντιπροσωπείας.

Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω και των χρονικών προθεσμιών ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας απορρίπτει αυτοδίκαια την αντικατάσταση.

Εναλλακτικά ο επιλαχών/ούσα μπορεί με προσωπική δήλωση να παραιτείται για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από τη δυνατότητα αντικατάστασης ή και να ανακαλεί αυτή του τη δήλωση.

Στη συνέχεια ο εκλεγμένος εκπρόσωπος της Περιφέρειας του συνδυασμού ορίζει εγγράφως τον αντικαταστάτη του από την άλλη Περιφέρεια του ίδιου συνδυασμού.

Η Αντικατάσταση δηλώνεται με τα ίδια μέσα (ταχυδρομείο, fax, e-mail) στον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας 2 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την προγραμματισμένη σύγκληση της Αντιπροσωπείας.

 1. Οριστική Αντικατάσταση

Α.          Οριστική αντικατάσταση γίνεται όταν ένα μέλος του Σώματος παραιτηθεί. Η παραίτηση κατατίθεται γραπτά στο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας με μέριμνα και ευθύνη του οποίου ειδοποιείται άμεσα σε κάθε περίπτωση γραπτά ο αντικαταστάτης και καλείται να αναλάβει τα καθήκοντά του ως μέλος του Σώματος.

Β.          Αντικαταστάτης είναι ο επόμενος στη σειρά σταυρών προτίμησης του συνδυασμού με τον οποίο εκλέχτηκε το μέλος στην Αντιπροσωπεία, από την ίδια εκλογική περιφέρεια.

Αν δεν υπάρχει επόμενος του συνδυασμού στην συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, τότε γίνεται ανακατανομή των εδρών με βάση τον τετραγωνικό πίνακα του Άρθρου 11 του Καταστατικού εάν αυτό είναι δυνατόν.

ΑΡΘΡΟ 3       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1. Η Αντιπροσωπεία συγκαλείται τακτικά ή έκτακτα με έγγραφη πρόσκληση του Προεδρείου που αποστέλλεται (ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στα μέλη τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την ημερομηνία της σύγκλησης.
 1. Το ίδιο ισχύει αν για οποιοδήποτε λόγο αποφασιστεί διακοπή συνεδρίασης και συνέχισή της σε μεταγενέστερο χρόνο. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να μην ισχύει η προθεσμία των 15 ημερών, οι δε ειδοποιήσεις μπορεί να αποσταλούν και με άλλους τρόπους (FAX ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) εφόσον το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί είναι μικρό.

3.  Στην περίπτωση διακοπής και εφόσον έχει αποφασισθεί ακριβώς ο τόπος και ο χρόνος της συνέχισης της Αντιπροσωπείας, τότε ειδοποίηση στέλνεται μόνο στους απόντες.

 1. Αν το Προεδρείο δεν συγκαλέσει την Αντιπροσωπεία στις προθεσμίες του Καταστατικού προκειμένου για Τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση του Σώματος η Αντιπροσωπεία μπορεί να συγκληθεί αυτόματα με αίτηση που υπογράφεται από το 1/7 των μελών της. Ο κατάλογος αυτός κατατίθεται στο Σύλλογο και με ευθύνη του Δ.Σ. στέλνεται στα μέλη της Αντιπροσωπείας μαζί με την πρόσκληση.

ΑΡΘΡΟ 4       ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει υποχρεωτικά σα θέμα την Ενημέρωση – συζήτηση για τις δραστηριότητες του Δ.Σ.

Επίσης περιλαμβάνει πάντα σα θέμα :

Έκτακτα θέματα επικαιρότητας – ψηφίσματα.

 1. Με απόφαση της Αντιπροσωπείας που λαμβάνεται κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η σειρά συζήτησης των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
 2. Η εγγραφή θέματος στην Ημερήσια Διάταξη είναι υποχρεωτική για το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας που την καθορίζει (Καταστατικό, άρθρο 10.2) όταν το θέμα βάζει το Δ.Σ. ή το Σ.Ο. ή ένα περιφερειακό Τμήμα του Συλλόγου ή 10 μέλη της Αντιπροσωπείας ενυπόγραφα. Σε κάθε περίπτωση για να συζητηθεί το θέμα είναι προφανής η ανάληψη της υποχρέωσης για εισήγηση στην Αντιπροσωπεία αυτών που βάζουν το θέμα και στέλνεται στα μέλη μαζί με την πρόσκληση.

 

ΑΡΘΡΟ 5       ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

 

 1. Η τήρησή τους γίνεται με την φροντίδα του Προεδρείου.
 2. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης απαραίτητα περιλαμβάνουν :

Α.   την ημερομηνία και τον τόπο της συνεδρίασης.

Β.   την ημερήσια διάταξη

Γ.   τους παρόντες ονομαστικά

Δ.   τη σύνθεση του Προεδρείου και τις τυχόν αλλαγές

Ε.   τις έγγραφες εισηγήσεις και προτάσεις που έγιναν στο κάθε θέμα

Στ. το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για κάθε μία πρόταση.

Ζ.   την τελική απόφαση του Σώματος σε κάθε θέμα.

 1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων είναι στη διάθεση των μελών του Συλλόγου.

Παρέχονται, αν ζητηθούν, στα τοπικά τμήματα και στα μέλη της Αντιπροσωπείας.

 

ΑΡΘΡΟ 6       ΑΠΑΡΤΙΑ

Σε περίπτωση ένστασης απαρτίας, η ύπαρξή της ή όχι διαπιστώνεται με καταμέτρηση των παρόντων μελών, αφού αποχωρήσουν οι μη δικαιούμενοι ψήφου, ανακοινωθεί ότι γίνεται καταμέτρηση των παρόντων λόγω της ένστασης απαρτίας και κλείσουν οι πόρτες της αίθουσας συνεδριάσεων.

Ένσταση απαρτίας δεν μπορεί να υποβληθεί ενώ έχει αρχίσει η καταμέτρηση των ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 7       ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 1. Το Σώμα μπορεί να αποφασίσει διακοπή της συνεδρίασης ή και συνέχισή της σε χρόνο και τόπο που με την ίδια απόφασή του θα καθορίσει. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού.
 2. Σε κάθε περίπτωση η συνεδρίαση συνεχίζεται από το σημείο που διακόπηκε.

ΑΡΘΡΟ 8       ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 1. Οι αποφάσεις του Προέδρου κατά την διαδικασία, αίρονται με απόφαση του Προεδρείου. Οι αποφάσεις αμφοτέρων αίρονται με απόφαση του Σώματος, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, έπειτα από διαδικαστική πρόταση μέλους.
 2. Εκτός αν διαφορετικά καθορίζεται για ειδικά θέματα στον παρόντα Κανονισμό, κατά γενικό κανόνα ακολουθείται η εξής διαδικασία για κάθε θέμα :

Α. εισήγηση,

Β. διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τον εισηγητή,

Γ. διευκρινιστικές απαντήσεις του εισηγητή,

Δ. έκφραση απόψεων και προτάσεις των μελών,

Ε. δευτερολογία του εισηγητή,

Στ. σύνοψη των προτάσεων από το Προεδρείο και θέση αυτών σε ψηφοφορία.

 

ΑΡΘΡΟ 9       ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Στην περίπτωση πολυμελών εισηγητικών ομάδων (π.χ. μία Επιτροπή Συλλόγου κλπ) έχουν δικαίωμα αντεισήγησης συνολικά ή σε όσα σημεία διαφοροποιούνται οι μειοψηφούσες απόψεις.

 

ΑΡΘΡΟ 10     ΟΜΙΛΙΕΣ

Το Προεδρείο καθορίζει όριο χρόνου ομιλίας για κάθε ομιλητή ανάλογα με τον διατιθέμενο χρόνο.

 

ΑΡΘΡΟ 11     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 1. Το Καταστατικό, Άρθρο 10.4, καθορίζει τον τρόπο λήψης απόφασης από την Αντιπροσωπεία. Διευκρινίζεται ότι παρόντες Αντιπρόσωποι θεωρούνται: το σύνολο των υπέρ, των κατά και των λευκών.
 2. Σε περίπτωση ένστασης κατά του αποτελέσματος της ψηφοφορίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.

Αν το αποτέλεσμα της νέας ψηφοφορίας είναι το αυτό με το της πρώτης, ως προς την υπερψήφιση ή την καταψήφιση της πρότασης, θεωρείται τελεσίδικο.

Αν το αποτέλεσμα της νέας ψηφοφορίας είναι αντίθετο του της πρώτης, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ονομαστικά και το αποτέλεσμα είναι τελεσίδικο.

 1. Κατά την ονομαστική ψηφοφορία, ο Πρόεδρος εκφωνεί τα ονόματα των παρόντων κατά τη σειρά που είναι γραμμένα στον επίσημο κατάλογο της Αντιπροσωπείας ενώ δύο επί της έδρας μέλη του Προεδρείου, ή μέλη της Αντιπροσωπείας οριζόμενα απ’ αυτό, σημειώνουν χωριστά τις απαντήσεις των μελών στον κατάλογο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εκφωνεί τα ονόματα όσων δεν ψήφισαν και τους καλεί να ψηφίσουν.

Εφόσον δεν υπάρξει απάντηση, η ψηφοφορία θεωρείται περαιωμένη και ανακοινούται το αποτέλεσμα. Όσοι εκ των μελών κατά την εκφώνηση του ονόματός των δηλώνουν «παρών», καταμετρώνται στις αποχές.

 1. Μυστική ψηφοφορία πλην των περιπτώσεων που προβλέπει το Καταστατικό διεξάγεται επί θεμάτων προσωπικών, εκλογής, μομφής και ανάκλησης, ή όταν αποφασίσει το Σώμα και πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.

 

ΑΡΘΡΟ 12     ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

 

 1. Ψήφισμα μπορεί να καταθέσει στο Προεδρείο οποιοδήποτε μέλος του Σώματος μέχρι το θέμα «ψηφίσματα» και ανακοινώνεται στο Σώμα.
 2. Τα ψηφίσματα συζητούνται και ψηφίζονται κατά τη διαδικασία που ισχύει για τα υπόλοιπα θέματα.

 

ΑΡΘΡΟ 13     ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 1. Ένσταση επί του Κανονισμού, θεωρείται κάθε αντίρρηση σε απόφαση του Προέδρου ή του Προεδρείου κατά τη διάρκεια των εργασιών του Σώματος και μπορεί να διατυπωθεί μόνο αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης κατά της οποίας στρέφεται η ένσταση.
 2. Ο ενιστάμενος δικαιούται να λάβει αμέσως το λόγο προκειμένου να αναπτύξει την ένσταση και υποχρεούται να περιοριστεί αυστηρά στο διαδικαστικό θέμα.
 3. Το Προεδρείο μπορεί να αποδεχθεί την ένσταση ή να καλέσει το Σώμα να αποφασίσει.

 

ΑΡΘΡΟ 14     ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΜΑ

 1. Προσωπικό θέμα δημιουργείται εάν κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης γίνεται αναφορά σε λόγους ή πράξεις συγκεκριμένου μέλους της Αντιπροσωπείας κατά τρόπο θίγοντα το κύρος και γενικά την προσωπικότητά του ή όταν οι αποδιδόμενοι σ’ αυτό λόγοι ή πράξεις είναι διάφοροι της πραγματικότητας.
 2. Κάθε μέλος που θεωρεί ότι δημιουργείται προσωπικό για τον εαυτό του θέμα, δικαιούται να ζητήσει το λόγο. Το Προεδρείο δικαιούται να κρίνει αν πρόκειται περί προσωπικού θέματος, ο δε Πρόεδρος μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις και από τις δύο πλευρές. Το Σώμα αποφασίζει σχετικά.
 3. Εάν κριθεί ότι πρόκειται περί προσωπικού θέματος, δίδεται ο λόγος στις δύο πλευρές με δικαίωμα δευτερολογίας του θιγόμενου μέλους.
 4. Αν το θιγόμενο μέλος είναι απών από τη Συνεδρίαση που εθίγη, δικαιούται να λάβει το λόγο πριν από την Ημερήσια Διάταξη στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Σώματος.

 

ΑΡΘΡΟ 15     ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ & ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

 

Α.        ΜΟΜΦΗ

 1. Μομφή απευθύνεται κατά του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας συνολικά ή μέλους του Προεδρείου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για πράξεις ή παραλείψεις που έχουν σχέση με αυτή.
 2. Πρόταση μομφής μπορεί να διατυπωθεί ή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και τίθεται υποχρεωτικά αμέσως σε ψηφοφορία, περί του αν γίνεται δεκτή για συζήτηση ή σαν θέμα Ημερήσιας Διάταξης υποχρεωτικά και αμετάθετα πρώτο για την επόμενη σύγκλιση του Σώματος με αίτημα 20 μελών της Αντιπροσωπείας.
 3. Εάν η πρόταση μομφής διατυπωθεί κατά την διαδικασία, τότε το Σώμα αποφασίζει εάν θα συζητηθεί.
 4. Σε περίπτωση που το Σώμα αποφασίσει να συζητήσει θέμα μομφής τότε εάν η μομφή εκφέρεται συνολικά κατά του οργάνου, προσωρινός προεδρεύων αναλαμβάνει το αρχαιότερο μέλος του Συλλόγου από τους παρόντες. Εάν εκφέρεται κατά μέλους του Προεδρείου, το μέλος αυτό δεν συμμετέχει στο Προεδρείο για όσο διάστημα συζητείται η μομφή.
 1. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται η εξής διαδικασία :

Α.       ανάπτυξη του θέματος της μομφής από εκείνον ή εκείνους που την διατύπωσαν.

Β.       απάντηση εκείνου ή εκείνων κατά των οποίων στρέφεται η μομφή.

Γ.       τοποθετήσεις των μελών του Σώματος επί του θέματος.

Δ.       δευτερολογία αυτού που διατύπωσε τη μομφή.

Ε.       δευτερολογία αυτού εναντίον του οποίου γίνεται η μομφή.

Στ.      ψηφοφορία.

 1. Εάν η μομφή απορριφθεί, αναλαμβάνει ξανά καθήκοντα το Προεδρείο ή το μέλος του. Εάν υπερψηφισθεί εναπόκειται στο όργανο ή το μέλος η παραπέρα στάση του (παραίτηση ή συνέχιση καθηκόντων).

 

Β.        ΑΝΑΚΛΗΣΗ

 1. Θέμα ανάκλησης του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας μπαίνει για συζήτηση μόνο εφόσον το θέμα αναγράφεται στην Ημερήσια Διάταξη.
 2. Η πρόταση για εγγραφή θέματος ανάκλησης στην Ημερήσια Διάταξη πρέπει να φέρει τις υπογραφές 20 μελών της Αντιπροσωπείας και εγγράφεται υποχρεωτικά σαν πρώτο και αμετάθετο θέμα για ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας.
 3. Η ειδική αυτή συνεδρίαση συγκαλείται το αργότερο σε 1 μήνα από την κατάθεση πρότασης ανάκλησης του Προεδρείου και σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού βρίσκεται σε απαρτία.
 4. Στην ειδική αυτή συνεδρίαση προεδρεύει προσωρινά το αρχαιότερο μέλος του Συλλόγου από τους παρόντες.
 5. Η διαδικασία είναι όμοια με αυτή της μομφής.
 6. Για να γίνει δεκτή πρόταση ανάκλησης πρέπει να υπερψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Αντιπροσωπείας.
 7. Σε περίπτωση υπερψήφισης πρότασης ανάκλησης, το προσωρινό Προεδρείο προχωράει αμέσως σε εκλογή του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 του παρόντος Κανονισμού.

Αν η πρόταση απορριφθεί, αναλαμβάνει ξανά το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας και συνεχίζονται οι εργασίες με τα υπόλοιπα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, εφ’ όσον υπάρχουν.

 

ΑΡΘΡΟ 16     ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Δ.Σ.

 

Α.        ΜΟΜΦΗ

 1. Μομφή απευθύνεται συνολικά κατά του Δ.Σ. για πράξεις ή παραλήψεις που έχουν σχέση με την άσκηση των καθηκόντων τους.
 2. Πρόταση μομφής μπορεί να τεθεί σαν θέμα Ημερήσιας Διάταξης υποχρεωτικά και αμετάθετα πρώτο με αίτημα 20 μελών της Αντιπροσωπείας.
 3. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια με αυτή που προβλέπεται για μομφή στο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας.

 

Β.        ΑΝΑΚΛΗΣΗ

 1. Πρόταση ανάκλησης του Δ.Σ. μπορεί να τεθεί σαν θέμα Ημερήσιας Διάταξης υποχρεωτικά και αμετάθετα πρώτο με αίτημα 20 μελών της Αντιπροσωπείας για ειδική Συνεδρίαση του Σώματος.
 2. Η πρόταση ανάκλησης απευθύνεται συνολικά κατά του Δ.Σ.
 3. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι ίδια με αυτή της ανάκλησης του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας.
 4. Για να γίνει δεκτή πρόταση ανάκλησης πρέπει να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος.
 1. Αν υπερψηφισθεί ανάκληση Δ.Σ., τότε το Σώμα προχωράει αμέσως σε εκλογή νέου Δ.Σ. όπως προβλέπει το άρθρο 1 του Κανονισμού.

 

ΑΡΘΡΟ  17    ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

 

 1. Αν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Σώματος, το Προεδρείο παραιτηθεί συνολικά, προσωρινός προεδρεύων αναλαμβάνει, το αρχαιότερο μέλος του Συλλόγου από τους παρόντες, που αφού ολοκληρώσει τη συζήτηση πάνω στην παραίτηση, προχωράει στην διαδικασία εκλογής νέου Προεδρείου σύμφωνα με τον Κανονισμό (άρθρο 1).
 2. Αν το Προεδρείο παραιτηθεί σε ενδιάμεσο χρόνο, χρέη εκτελεί το Προεδρείο του Δ.Σ. που είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Αντιπροσωπεία το αργότερο σε 3 μήνες με πρώτο θέμα την παραίτηση του Προεδρείου και την εκλογή νέου.
 3. Αν μέλος του Προεδρείου παραιτηθεί αντικαθίσταται από τον επόμενο στην λίστα του συνδυασμού για Προεδρείο Αντιπροσωπείας.

Μόνο στην περίπτωση παραίτησης του Προέδρου, γίνεται επανεκλογή για τις θέσεις του Προεδρείου σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 1 παρ. ε του Κανονισμού.

 1. Αν μέλος του Προεδρείου παραιτηθεί και δεν υπάρχει επόμενος στον συνδυασμό, τότε γίνεται νέα εκλογή συνολικά σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 1.

 

ΑΡΘΡΟ 18     ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 1. Ο Κανονισμός τροποποιείται με απόφαση της Αντιπροσωπείας που βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού.
 2. Το θέμα τροποποίησης του Κανονισμού πρέπει να περιέχεται στην Ημερήσια Διάταξη για να προχωρήσει το Σώμα σε αυτή τη διαδικασία.
 3. Τροποποίηση Κανονισμού μπορεί να θέσει σαν θέμα Ημερήσιας Διάταξης το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας, το Δ.Σ. του Συλλόγου, το Συντονιστικό Όργανο, ένα Τοπικό Τμήμα ή 20 μέλη της Αντιπροσωπείας.

 

__________________________________________________________________________________

 

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΣΑΔΑΣ) – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ»


Άρθρο 1

1.1. Ιδρύεται στην Αθήνα από τους αποφοίτους της Ανωτάτης Σχολής των Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (Σ.Α.Δ.Α.Σ.)».
1.2. Ο Σ.Α.Δ.Α.Σ. ο οποίος είναι σωματείο μη κερδοσκοπικό, αποτελεί πανελλαδικό φορέα των Αρχιτεκτόνων.
1.3. Η επωνυμία του Συλλόγου είναι «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (Σ.Α.Δ.Α.Σ.) – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ».

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 2

Σκοπός του Συλλόγου είναι η προώθηση όλων των μορφών συνεργασίας των μελών του για την πρόοδο των αρχιτεκτονικών σπουδών και της αρχιτεκτονικής παιδείας, την καθοδήγηση της Αρχιτεκτονικής προς την κατεύθυνση της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών και των κοινωνικών φορέων και την αποτελεσματική προστασία των γενικών συμφερόντων των αρχιτεκτόνων, με την επίδειξη ενεργούς αλληλεγγύης στην επαγγελματική και επιστημονική τους δραστηριότητα στους τομείς αρχιτεκτονικής, πολεοδομίας, χωροταξίας και περιβάλλοντος.
Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών του, ο Σύλλογος μεριμνά ιδίως για την προστασία με κάθε νόμιμο μέσο:
α. της αρχιτεκτονικής, του οικιστικού περιβάλλοντος και των στοιχείων που εξασφαλίζουν ποιότητα ζωής με τη διατήρηση ή την επίτευξη συνθηκών ισόρροπης, υγιούς και οικολογικής ανάπτυξης των κάθε φύσης δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων του ανθρώπου,
β. του φυσικού περιβάλλοντος, ως χώρου αναπόσπαστα δεμένου με το άτομο ως μέλους του κοινωνικού συνόλου, μέσα στον οποίο προστατεύεται η υγεία του και αναπτύσσεται η προσωπικότητά του και
γ. της χωροταξικής αναδιάρθρωσης της χώρας, της διαμόρφωσης, της ανάπτυξης, της πολεοδόμησης και της επέκτασης των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών, προκειμένου να εξασφαλίζεται και να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα της ανάπτυξης αυτών και οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης των πολιτών.
Ο Σύλλογος μεριμνά για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών του ακόμα και όταν η προσβολή των παραπάνω ενδεικτικά αναφερομένων αντικειμένων προστασίας εμφανίζεται ως μεμονωμένη περίπτωση προσβολής, η οποία όμως επηρεάζει αναπόφευκτα ένα ευρύτερο εθνικό, περιφερειακό ή και τοπικό ακόμη χώρο. Ο Σύλλογος μπορεί να συμμετέχει σε φορείς Αρχιτεκτόνων και γενικά Μηχανικών, σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο και να συνεργάζεται με αυτούς, καθώς και με κοινωνικούς φορείς που έχουν παρεμφερείς σκοπούς.

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 3

3.1. Μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Τοπικού Τμήματος κάθε διπλωματούχος ανωτάτης αρχιτεκτονικής Σχολής της Ελλάδας ή ισότιμης του εξωτερικού. Μέλη του Συλλόγου δεν γίνονται δεκτά άτομα με φασιστική δράση και μέλη φασιστικών οργανώσεων.
3.2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τοπικού Τμήματος στην πρώτη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για έγκριση.
Οι αιτήσεις όσων προέρχονται από περιφέρεια, όπου δεν υπάρχει Τοπικό Τμήμα, υποβάλλονται απ’ ευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
Οι αποφάσεις για την εγγραφή νέων μελών ανακοινώνονται στην Αντιπροσωπεία.
3.3. Η εγγραφή στο Σύλλογο αλλοδαπών διπλωματούχων αρχιτεκτόνων τίθεται στην κρίση της Αντιπροσωπείας που εξετάζει τις αιτήσεις τους κατά περίπτωση.
3.4. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Αντιπροσωπεία όσοι προσέφεραν υπηρεσίες για την ανύψωση της Αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα και για την προαγωγή των σκοπών του Συλλόγου.
3.5. Όσοι έχουν ανακηρυχθεί ισόβια μέλη του Συλλόγου διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή.

Άρθρο 4

4.1. Κάθε μέλος του Συλλόγου είναι υποχρεωμένο στην καταβολή εισφοράς για την εγγραφή του και στην τακτική πληρωμή της ετήσιας συνδρομής του. Το ύψος των ποσών τούτων καθορίζεται με απόφαση της αντιπροσωπείας.
4.2. Μέλος του Συλλόγου που δεν είναι ταμειακά εντάξει στερείται του δικαιώματος να ψηφίζει για την ανάδειξη οργάνων τοπικού ή πανελλαδικού χαρακτήρα ή να εκλέγεται σε οποιοδήποτε όργανο του Συλλόγου.

Άρθρο 5

5.1. Μέλος που πράξεις του αντιβαίνουν προς τους σκοπούς του Συλλόγου ή έρχονται σε αντίθεση με τις δημοκρατικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες, ύστερα από έγγραφη καταγγελία στο Διοικητικό Συμβούλιο, παραπέμπεται από αυτό στην Αντιπροσωπεία, εάν ζητείται η διαγραφή του ή εάν έχει διαπράξει σοβαρό αδίκημα.
Η Αντιπροσωπεία είναι αρμοδία να του επιβάλλει πειθαρχικές ποινές.
5.2. Η απόφαση για την επιβολή πειθαρχικής ποινής παίρνεται με μυστική ψηφοφορία.
5.3. Η απόφαση για τη διαγραφή πρέπει να παρθεί με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών της Αντιπροσωπείας.
5.4. Η διαγραφή μέλους δεν συνεπάγεται επιστροφή των κάθε φύσης καταβολών αυτού προς τον Σύλλογο.

Άρθρο 6

Πόροι του Συλλόγου είναι το δικαίωμα εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές των μελών, τα έσοδα από τις κάθε μορφής δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Συλλόγου καθώς και τα περιερχόμενα σ’ αυτόν από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες νόμιμες πηγές, εφόσον δεν τάσσονται σ’ αυτές οι όροι που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς του Συλλόγου.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Άρθρο 7

7.1. Όργανα του Συλλόγου είναι:
α. Η Αντιπροσωπεία
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση του Τοπικού Τμήματος
δ. Το Συντονιστικό Όργανο
7.2. Η εκλογή σε όλα τα όργανα του Συλλόγου γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
Άρθρο 8

8.1. H Αντιπροσωπεία είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του πανελλαδικού φορέα Αρχιτεκτόνων και αποφασίζει επάνω σε κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτήν και έχει γενική αρμοδιότητα για κάθε ζήτημα που ανάγεται στους σκοπούς του Συλλόγου. Η Αντιπροσωπεία έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και έχει το δικαίωμα να το παύει στο σύνολό του, εφόσον υπερψηφιστεί σχετική πρόταση μομφής.
8.2. Η Αντιπροσωπεία αποτελείται από 165 μέλη, που εκλέγονται σε όλη τη χώρα από το σύνολο των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου.
8.3. Η κατανομή των μελών της Αντιπροσωπείας ακολουθεί την περιφερειακή διαίρεση της χώρας.
Οι εκλογικές περιφέρειες είναι οι εξής:
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης.
Για τις πρώτες εκλογές μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού ο αριθμός των αντιπροσώπων ανά περιφέρεια θα οριστεί από το Δ.Σ. του Συλλόγου με βάση τα εγγεγραμμένα μέλη ανά περιφέρεια και με κριτήριο την ενίσχυση των περιφερειών με μικρότερο αριθμό εγγεγραμμένων μελών.
Τα 165 μέλη της Αντιπροσωπείας κατανέμονται στις περιφέρειες με απλή αναλογική ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των ψηφισάντων σε κάθε περιφέρεια ακριβώς όπως περιγράφεται στο άρθρο 11.4.
8.4. Οι εκλογές για την ανάδειξη των πανελλαδικών και των τοπικών οργάνων του Συλλόγου γίνονται ενιαία σε όλη τη χώρα κάθε τρία (3) χρόνια.

Άρθρο 9

9.1. Τα μέλη της Αντιπροσωπείας συνέρχονται σε τακτική σύνοδο μία φορά το χρόνο (μετά την εκλογή του Δ.Σ. του Συλλόγου) σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από το Προεδρείο αυτής.
9.2. Η Αντιπροσωπεία βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη της είναι περισσότερα από τα απόντα.
9.3. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η σύγκληση της Αντιπροσωπείας αναβάλλεται για άλλη ημέρα, οπότε βρίσκεται σε απαρτία εάν τα παριστάμενα μέλη της είναι τουλάχιστον 40.
9.4. Η Αντιπροσωπεία συγκαλείται με έγγραφες προσκλήσεις του Προεδρείου της, που στέλνονται στα μέλη της.
9.5. Η Αντιπροσωπεία συνέρχεται σε έκτακτες συνεδριάσεις ύστερα από πρόσκληση του Προεδρείου της, ή όταν τούτο ζητηθεί από το 1/7 τουλάχιστον των μελών της ή από το 1/5 των μελών του Συντονιστικού Οργάνου ή από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
Η σύγκληση της Αντιπροσωπείας στις περιπτώσεις αυτές γίνεται το αργότερο μέσα σε 20 ημέρες.

Άρθρο 10

10.1. Στις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας προεδρεύει Προεδρείο, που αποτελείται από έναν Πρόεδρο και δύο Αντιπροέδρους.
Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας εκλέγεται με απλή αναλογική από τα μέλη της για θητεία τριών ετών και είναι ανακλητό.
10.2. Η Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων της Αντιπροσωπείας καθορίζεται από το Προεδρείο αυτής και αναγράφεται στη σχετική πρόσκληση που αποστέλλεται στα μέλη της. Στην περίπτωση που η Αντιπροσωπεία συγκαλείται ύστερα από αίτηση του 1/7 των μελών της ή του 1/5 των μελών του Συντονιστικού Οργάνου τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι εκείνα που αναγράφονται στη σχετική αίτηση.
10.3. Η συζήτηση στην Αντιπροσωπεία γίνεται μόνο επάνω στα θέματα που περιέχει η ημερήσια διάταξη.
10.4. Για τη λήψη απόφασης της Αντιπροσωπείας απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της.
10.5. Τα θέματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία της Αντιπροσωπείας ρυθμίζονται από Εσωτερικό Κανονισμό που εγκρίνεται από τα μέλη της.

Άρθρο 11

11.1. Τα μέλη της Αντιπροσωπείας εκλέγονται με άμεση εκλογή από τα μέλη του Συλλόγου σε όλη τη χώρα. Για όλες τις περιφέρειες της χώρας υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά παράταξη.
11.2. Η ψηφοφορία γίνεται συγχρόνως σε όλη τη χώρα. Τα μέλη του Συλλόγου ψηφίζουν στα Εκλογικά Τμήματα της περιφέρειας, στην οποία ανήκουν, τους υποψηφίους αυτής. Η διαλογή των ψηφοδελτίων γίνεται από Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και αν τούτο δεν καταστεί δυνατόν το αργότερο 20 μέρες πριν τις εκλογές ορίζεται Εφορευτική Επιτροπή από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Σε όλες τις Εφορευτικές Επιτροπές δικαιούνται να συμμετέχουν τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος από κάθε παράταξη. Τα αποτελέσματα αποστέλλονται στην Αθήνα και συγκεντρώνονται στα κεντρικά γραφεία του Συλλόγου από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, που έχει εκλεγεί για το σκοπό αυτό από την Αντιπροσωπεία και δεν απαρτίζεται απαραίτητα από μέλη αυτής.
11.3. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή εκδίδει τα αποτελέσματα για την ανάδειξη των μελών της Αντιπροσωπείας.
11.4. Για την κατανομή των εδρών της Αντιπροσωπείας ανά συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο ισχύει η απλή αναλογική των ψηφοδελτίων.
11.4.1. Το εκλογικό μέτρο βρίσκεται έπειτα από διαίρεση του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων όλης της χώρας με το συνολικό αριθμό των μελών της Αντιπροσωπείας.
11.4.2. Οι τυχόν αδιάθετες έδρες από την πρώτη κατανομή περιέρχονται στους συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους που έχουν τα μεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα.
11.4.3. Σε περίπτωση ισοψηφίας των υπολοίπων η έδρα διατίθεται στον συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο που δεν έχει καταλάβει ήδη έδρα. Σε οποιοδήποτε άλλη περίπτωση διεξάγεται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.
11.5. Την κατανομή του συνόλου των εδρών της Αντιπροσωπείας ανά συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο ακολουθεί η κατανομή των εδρών της Αντιπροσωπείας ανά περιφέρεια ως εξής:
Ο συνολικός αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των εκλογικών τμημάτων της Περιφέρειας διαιρείται με τον αντίστοιχο αριθμό εδρών της περιφέρειας αυξημένου κατά μονάδα και αυτό αποτελεί το εκλογικό μέτρο της πρώτης κατανομής. Όσες ακέραιες φορές χωράει το εκλογικό αυτό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που πήρε ο κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος σε όλα τα εκλογικά τμήματα της Περιφέρειας, τόσος είναι ο αριθμός των εδρών που παίρνει ο αντίστοιχος συνδυασμός από την πρώτη κατανομή στη συγκεκριμένη περιφέρεια, και οι έδρες αυτές καταλαμβάνονται από τους υποψήφιους που συγκέντρωσαν κατά σειρά τον μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού που αντιστοιχούν στην Περιφέρεια. Τα υπόλοιπα του κάθε συνδυασμού μεταφέρονται στη δεύτερη κατανομή. Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι εκλέγονται αν συγκεντρώσουν το εκλογικό μέτρο και τα τυχόν υπόλοιπά τους δεν λαμβάνονται υπόψη σε δεύτερη κατανομή. Όσες έδρες μείναν κενές από την πρώτη κατανομή καταλαμβάνονται με τη δεύτερη κατανομή που γίνεται για ολόκληρη τη χώρα. Για το σκοπό αυτό βρίσκεται πρώτα ο λόγος του υπολοίπου κάθε συνδυασμού και για κάθε περιφέρεια προς το μέτρο της πρώτης κατανομής της περιφέρειας αυτής. Η κατάληψη των εδρών γίνεται με βάση το λόγο αυτό και με διαδοχικές μετακινήσεις από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο κατά περιφέρεια πρώτα και κατά συνδυασμό ύστερα ώστε να καλύπτονται όλες οι κενές έδρες της κάθε περιφέρειας και να μην υπερβαίνεται ο αριθμός εδρών που ανήκει στο συνδυασμό. Για διευκόλυνση της διαδικασίας της δεύτερης κατανομής συντάσσεται τετραγωνικός πίνακας που έχει σε οριζόντιες σειρές τις περιφέρειες με τη σειρά, αρχίζοντας από την περιφέρεια με το μικρότερο αριθμό ψηφισάντων προς την περιφέρεια με τον μεγαλύτερο αριθμό ψηφισάντων και σε κατακόρυφες στήλες τους συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους, αρχίζοντας από τον μικρότερο σε ψήφους σε όλη τη χώρα. Ο Πίνακας κλείνει με τελευταία σειρά που περιλαμβάνει τις κενές έδρες κατά συνδυασμό και τελευταία στήλη που περιλαμβάνει τις κενές έδρες κατά περιφέρεια. Στη διασταύρωση κάθε στήλης και κάθε σειράς μπαίνει ο αντίστοιχος πιο πάνω λόγος και στο διαμορφωμένο έτσι πίνακα η Επιτροπή πραγματοποιεί τις διαδοχικές μετακινήσεις.
Σε περίπτωση σύγκρουσης των δύο παραμέτρων (της απλής αναλογικής των συνδυασμών και της γεωγραφικής κατανομής) υπερτερεί η απλή αναλογική των συνδυασμών.

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Άρθρο 12

12.1. Στην έδρα κάθε Νομού ιδρύονται Τοπικά Τμήματα του Συλλόγου, στα οποία ανήκουν τα μέλη του Συλλόγου που είναι εγκαταστημένα σε αυτόν. Κάθε μέλος μπορεί να είναι εγγεγραμμένο μόνο σ’ ένα Τμήμα όπου έχει έδρα κατά δήλωσή του.
12.2. Τα μέλη του Συλλόγου κάθε Τμήματος συγκροτούν τις Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις του Τμήματος. Τα μέλη του Τμήματος εκλέγουν το Τοπικό Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος με απλή αναλογική, όπως περιγράφεται σε προηγούμενο άρθρο, την ημέρα των αρχαιρεσιών που διενεργούνται ταυτόχρονα και ενιαία σε όλη τη χώρα.
12.3. Για να ιδρυθεί Τοπικό Τμήμα και να υπάρξουν τα παραπάνω τοπικά όργανα είναι απαραίτητη η εγγραφή 20 τουλάχιστον Αρχιτεκτόνων στα μητρώα του Συλλόγου του Τμήματος. Εκεί όπου δεν υπάρχουν Τμήματα και μέχρι την ίδρυσή τους, μπορεί να συγκροτούνται προσωρινές τριμελείς νομαρχιακές Επιτροπές, τα μέλη των οποίων ορίζονται από την Αντιπροσωπεία. Μέχρι τη σύγκληση της Αντιπροσωπείας οι Νομαρχιακές Επιτροπές ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
12.4. Τα όργανα του Τοπικού Τμήματος είναι αρμόδια για την προώθηση κάθε επαγγελματικού, επιστημονικού και κοινωνικού θέματος. Είναι καθ’ ύλην αρμόδια για τον ορισμό των εκπροσώπων του κλάδου στον Νομό του.
12.5. Το Τοπικό Τμήμα είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής των συνδρομών των μελών του όσο και των πάσης φύσεως πόρων που έχει από τις δραστηριότητές του.
Κονδύλια τοπικών τμημάτων, που προέρχονται από τρίτους, μπορούν να απορροφώνται πανελλαδικά σε συνεργασία με το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Τμήματος.
Στις περιπτώσεις που υπάρχουν κονδύλια προς την Πανελλήνια Ένωσης ως πανελλαδικό όργανο, που προέρχονται από τρίτους (Υπουργεία, Ε.Ε., ΤΕΕ κ.λ.π.) αυτά κατανέμονται πανελλήνια αναλογικά με τον αριθμό των μελών των Τοπικών Τμημάτων μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών του Συλλόγου.
12.6. Όλα τα θέματα σχετικά με τη λειτουργία των τοπικών οργάνων ρυθμίζονται από εσωτερικούς κανονισμούς που εγκρίνονται από τις Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις.
12.7. Όπου δεν υφίσταται Τμήμα τις αρμοδιότητές του ασκεί το ΔΣ της ΠΕΑ.

ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ
Άρθρο 13

13.1. Συγκροτείται Συντονιστικό Όργανο της Πανελλήνιας Ένωσης (Σ.Ο.Π.Ε.) στο οποίο συμμετέχει ο Πρόεδρος ή εξουσιοδοτημένο μέλος από κάθε Τμήμα και ο Πρόεδρος ή εκπρόσωπος του Δ.Σ. του Συλλόγου, ο οποίος προεδρεύει των διαδικασιών του.
13.2. Το Σ.Ο.Π.Ε. συνέρχεται τακτικά 4 φορές το χρόνο με ευθύνη του Δ.Σ. του Συλλόγου και έκτακτα ύστερα από πρόσκληση αυτού ή αίτηση του 1/6 των μελών του. Βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
13.3. Το Σ.Ο.Π.Ε. επιδιώκει τον καλύτερο συντονισμό των κάθε μορφής δραστηριοτήτων των Τμημάτων σε πανελλαδικό επίπεδο καθώς και τον συντονισμό αυτών με το ΔΣ του Συλλόγου.
Το 1/5 των μελών του Σ.Ο.Π.Ε. μπορεί να ζητήσει την έκτακτη σύγκληση της Αντιπροσωπείας για θέματα της αρμοδιότητάς του. Στην περίπτωση αυτή οι εκπρόσωποι σ’ αυτό μπορούν να παρίστανται στην Αντιπροσωπεία και να λάβουν μέρος στην σχετική συζήτηση.
13.4. Τα θέματα που εισάγει το Σ.Ο.Π.Ε. στην Αντιπροσωπεία μπαίνουν στην Η.Δ. κατά προτεραιότητα.
13.5. Το Δ.Σ του Συλλόγου αποφασίζει για τις εκπροσωπήσεις του κλάδου σε Πανελλήνιο και Διεθνές επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Σ.Ο.Π.Ε. εφόσον υπάρχει. Η εισήγηση του Σ.Ο.Π.Ε. δεν είναι δεσμευτική για το Δ.Σ..

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 14

14.1. Ο Σύλλογος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη και που εκλέγεται ανά τριετία με μυστική ψηφοφορία από την Αντιπροσωπεία με το σύστημα της απλής αναλογικής.
14.2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άμισθη.
14.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας με χωριστές ψηφοφορίες Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα και Ταμία.

Άρθρο 15

15.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
15.2. Για την έγκυρη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η παρουσία εννέα (9) μελών αυτού. Μετά από τρεις συνεχείς προσκλήσεις χωρίς να επιτευχθεί απαρτία ή σε έκτακτες συνεδριάσεις αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, αρκεί να παρίστανται 8 μέλη αυτού.
15.3. Η αδικαιολόγητη απουσία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τρεις συνεχείς συνεδριάσεις ή για δέκα σποραδικές κατά το διάστημα της θητείας συνεπάγεται αυτοδίκαια την έκπτωση από τη θέση του μέλους τούτου.
15.4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 16

16.1. Ο Πρόεδρος εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Αντιπροσωπείας, εκπροσωπεί δε το Σύλλογο απέναντι στους τρίτους και ενώπιον όλων των αρχών και των δικαστηρίων έχοντας δικαίωμα να ασκεί κάθε ένδικο μέσο, τακτικό ή έκτακτο. Η άσκηση των παραπάνω ενδίκων μέσων γίνεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
16.2. Κάθε έγγραφο που προέρχεται από τον Σύλλογο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

Άρθρο 17

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και όταν απουσιάζει και αυτός αναπληρώνεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται κάθε φορά με απόφασή του.

Άρθρο 18

18.1. Ο Ταμίας έχει τη διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου. Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει τα ποσά που συγκεντρώνονται στην Τράπεζα με την οποία συναλλάσσεται ο Σύλλογος Πρέπει πάντως να έχει πάντα διαθέσιμο στο ταμείο ένα ποσό για τις άμεσες ανάγκες του Συλλόγου. Το ύψος του ποσού τούτου ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
18.2. Δικαίωμα ανάληψης χρημάτων από την Τράπεζα ή από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο έχει ο Ταμίας του συλλόγου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον Ταμία αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται κάθε φορά από αυτό.

Άρθρο 19

19.1. Κάθε δαπάνη εκτός του προϋπολογισμού για τις ανάγκες του Συλλόγου μέχρι 500,00 € αποφασίζεται από τον Πρόεδρο αυτού, μεγαλύτερη δε από αυτή και μέχρι του ποσού των 3.000,00 € από το Διοικητικό Συμβούλιο. Για κάθε δαπάνη μεγαλύτερη των 3.000,00 € αποφασίζει η Αντιπροσωπεία.
19.2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τον πρώτο χρόνο παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα να προβεί σε δαπάνες χωρίς την υποβολή προϋπολογισμού.

Άρθρο 20

20.1. Ο Γενικός Γραμματέας φυλάει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Συλλόγου, διεξαγάγει την αλληλογραφία, τηρεί το μητρώο και το πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, σφραγίζει και προσυπογράφει τα έγγραφα και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Ειδικός Γραμματέας βοηθάει τον Γενικό Γραμματέα στην εκπλήρωση των παραπάνω καθηκόντων του.
20.2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον Γενικό Γραμματέα αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας.

Άρθρο 21

21.1. Κάθε θέση Συμβούλου που χηρεύει αναπληρώνεται από τον αμέσως επόμενο, κατά σειρά επιτυχίας, μέλος της ίδιας παράταξης.
21.2. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να ζητήσει με γραπτή αίτησή του από τον Πρόεδρο την προσωρινή αντικατάστασή του κατά το διάστημα απουσίας ή ασθένειας. Εάν δεν το ζητήσει ο Σύμβουλος, στις παραπάνω περιπτώσεις, μπορεί ο Πρόεδρος να προβεί στην αντικατάσταση τούτου με πρακτικό του Συμβουλίου και εφόσον δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλο τρόπο απαρτία ή παρεμποδίζονται οι εργασίες του Συλλόγου.

Άρθρο 22

Για τις ανάγκες του Συλλόγου μπορεί να προσλαμβάνεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έμμισθο προσωπικό.

Άρθρο 23

23.1. Η εκλογή για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Το εκλογικό μέτρο βρίσκεται έπειτα από διαίρεση των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό 15.
23.2. Οι τυχόν αδιάθετες θέσεις από την πρώτη κατανομή περιέρχονται στους συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους που έχουν τα μεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα.
23.3. Σε περίπτωση ισοψηφίας των υπολοίπων για την κατάληψη θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο, η θέση διατίθεται στο συνδυασμό η μεμονωμένο υποψήφιο που δεν έχει καταλάβει θέση. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση διεξάγεται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

Άρθρο 24

24.1. Η διάλυση του Συλλόγου επέρχεται εάν αποφασίσει σχετικά η Αντιπροσωπεία των μελών του Συλλόγου, που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό.
24.2. Για τη λήψη απόφασης για την διάλυση του Συλλόγου απαιτείται η παρουσία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών της Αντιπροσωπείας και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
24.3. Η απόφαση για την διάλυση του Συλλόγου ορίζει τον τρόπο εκκαθάρισης και διάθεσης της περιουσίας αυτού.

Άρθρο 25

Το Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί από την Αντιπροσωπεία του Συλλόγου ύστερα από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον των μελών της Αντιπροσωπείας και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Άρθρο 26

Η εσωτερική λειτουργία και οργάνωση του Συλλόγου ορίζεται με εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνεται από την Αντιπροσωπεία. Οτιδήποτε δεν ρυθμίζεται από το παρόν ρυθμίζεται από τον Α.Κ. και το Νόμο.

Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2008


 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. Σύγκληση της πρώτης Συνεδρίασης
A. Η Αντιπροσωπεία του Συλλόγου, που προκύπτει από τις εκλογές, συγκαλείται σε πρώτη συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού.
Β. Κατά την πρώτη συνεδρίαση η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει την εκλογή του Προεδρείου της και την εκλογή των μελών του 15μελούς Δ.Σ. του Συλλόγου, σαν πρώτο και δεύτερο θέμα αντίστοιχα.
Γ. Την ευθύνη για την σύγκληση της Αντιπροσωπείας που έχει προκύψει από τις εκλογές έχει το Προεδρείο της προηγούμενης Αντιπροσωπείας.

2. Εκλογή Προεδρείου Αντιπροσωπείας
Α. Κατά την πρώτη συνεδρίαση η Αντιπροσωπεία εκλέγει από τα μέλη της με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Προεδρείου της με το σύστημα της απλής αναλογικής. (Καταστατικό, άρθρο 10.1).
Β. Προσωρινός προεδρεύων είναι ο Πρόεδρος της προηγούμενης Αντιπροσωπείας και σε περίπτωση που αυτός κωλύεται, κατά σειρά ο Α’ Αντιπρόεδρος, Β’ Αντιπρόεδρος του Προεδρείου, ο Πρόεδρος του προηγούμενου Δ.Σ., ο Αντιπρόεδρος κ.ο.κ. ο Προεδρεύων οργανώνει τη διαδικασία εκλογής του Προεδρείου : υποβολή υποψηφιοτήτων, προετοιμασία ψηφοδελτίων, διεξαγωγή ψηφοφορίας.
Γ. Τα ψηφοδέλτια αναγράφουν με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, που πρέπει οπωσδήποτε να είναι καταγραμμένοι στους παρόντες. Δεν μπορούν να είναι πάνω από 5 ονόματα σε κάθε συνδυασμό, οι δε σταυροί προτίμησης περισσότεροι από 1. Τα ψηφοδέλτια διανέμονται στα μέλη της Αντιπροσωπείας μαζί με φακέλους και λευκό ψηφοδέλτιο.
Δ. Το εκλογικό μέτρο βρίσκεται έπειτα από διαίρεση του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων με το συνολικό αριθμό των μελών του Προεδρείου (3). Οι τυχόν αδιάθετες έδρες από την πρώτη κατανομή περιέρχονται στους συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους που έχουν τα μεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα. Σε περίπτωση ισοψηφίας των υπολοίπων η έδρα διατίθεται στον συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο που δεν έχει καταλάβει έδρα. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση διεξάγεται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.
Ε. Μεταξύ των μελών του Προεδρείου, που εξελέγησαν με την προηγούμενη διαδικασία, το Σώμα εκλέγει Πρόεδρο, Α’ Αντιπρόεδρο και Β’ Αντιπρόεδρο που εκτελεί και χρέη Γραμματέα. Η νέα αυτή ψηφοφορία, γίνεται με ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει τα τρία μέλη του Προεδρείου και η ανάδειξη στην αντίστοιχη θέση γίνεται με βάση τον αριθμό σταυρών που θα λάβει το κάθε μέλος.

3. Εκλογή Δ.Σ. του Συλλόγοu
Α. Κατά την πρώτη συνεδρίαση η Αντιπροσωπεία εκλέγει από τα μέλη της με μυστική ψ. Η εκλογή γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού (Απλή αναλογική).
Β. Οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού, που αναγράφονται αλφαβητικά, δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από 30, οι δε σταυροί προτίμησης περισσότεροι από 15.
Γ. Στην εκλογική διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν μόνο τα ψηφοδέλτια που συμμετείχαν στις εκλογές για την Αντιπροσωπεία ή συγχωνεύσεις τους.
Δ. Είναι δυνατόν να εκλεγεί στο Δ.Σ. απών από την πρώτη αυτή συνεδρίαση μέλος της Αντιπροσωπείας, όμως πρέπει να υπάρχει γραπτή αποδοχή της υποψηφιότητάς του, που κατατίθεται στο Προεδρείο.
Ε. Μετά την εκλογή όλοι οι υποψήφιοι στον κάθε συνδυασμό, (επιτυχόντες και μη) μπαίνουν σε σειρά ανάλογα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν πάρει. Σε περίπτωση ισοψηφίας στους σταυρούς γίνεται κλήρωση επί τόπου, για να καθοριστεί η σειρά επιτυχίας όλων των υποψηφίων σε κάθε συνδυασμό με ευθύνη του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας.

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

1. Προσωρινή Αντικατάσταση.
Τα μέλη της Αντιπροσωπείας μπορούν να αντικαθίστανται προσωρινά. Στην περίπτωση αυτή αυτός που επιθυμεί την προσωρινή αντικατάστασή του με γραπτή εξουσιοδότηση, που κατατίθεται στο Προεδρείο, ορίζει τον αντικαταστάτη του για την συγκεκριμένη συνεδρίαση του Σώματος από τους επιλαχόντες του συνδυασμού του στην ίδια εκλογική περιφέρεια με αυτόν.

2. Οριστική Αντικατάσταση.
A. Οριστική αντικατάσταση γίνεται όταν ένα μέλος του Σώματος παραιτηθεί. Η παραίτηση κατατίθεται γραπτά στο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας με μέριμνα και ευθύνη του οποίου ειδοποιείται άμεσα σε κάθε περίπτωση γραπτά ο αντικαταστάτης και καλείται να αναλάβει τα καθήκοντά του ως μέλος του Σώματος.
B. Αντικαταστάτης είναι ο επόμενος στη σειρά σταυρών προτίμησης του συνδυασμού με τον οποίο εκλέχτηκε το μέλος στην Αντιπροσωπεία, από την ίδια εκλογική περιφέρεια.
A ν δεν υπάρχει επόμενος του συνδυασμού στην συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, τότε γίνεται ανακατανομή των εδρών με βάση τον τετραγωνικό πίνακα του Άρθρου 11 του Καταστατικού εάν αυτό είναι δυνατόν.

ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Η Αντιπροσωπεία συγκαλείται τακτικά ή έκτακτα με έγγραφη πρόσκληση του Προεδρείου που αποστέλλεται στα μέλη τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την ημερομηνία της σύγκλησης και δημοσιεύεται στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
2. Το ίδιο ισχύει αν για οποιοδήποτε λόγο αποφασιστεί διακοπή συνεδρίασης και συνέχισή της σε μεταγενέστερο χρόνο. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να μην ισχύει η προθεσμία των 15 ημερών, οι δε ειδοποιήσεις μπορεί να αποσταλούν και με άλλους τρόπους (FAX) εφόσον το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί είναι μικρό.
Στην περίπτωση διακοπής και εφόσον έχει αποφασισθεί ακριβώς ο τόπος και ο χρόνος της συνέχισης της Αντιπροσωπείας, τότε ειδοποίηση στέλνεται μόνο στους απόντες.
3. Αν το Προεδρείο δεν συγκαλέσει την Αντιπροσωπεία στις προθεσμίες του Καταστατικού προκειμένου για Τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση του Σώματος η Αντιπροσωπεία μπορεί να συγκληθεί αυτόματα με αίτηση που υπογράφεται από το 1/7 των μελών της. Ο κατάλογος αυτός κατατίθεται στο Σύλλογο και με ευθύνη του Δ.Σ. στέλνεται στα μέλη της Αντιπροσωπείας μαζί με την πρόσκληση.

ΑΡΘΡΟ 4 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει υποχρεωτικά σα θέμα την Ενημέρωση – συζήτηση για τις δραστηριότητες του Δ.Σ.
Επίσης περιλαμβάνει πάντα σα θέμα :
Έκτακτα θέματα επικαιρότητας – ψηφίσματα.
2. Με απόφαση της Αντιπροσωπείας που λαμβάνεται κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η σειρά συζήτησης των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
3. Η εγγραφή θέματος στην Ημερήσια Διάταξη είναι υποχρεωτική για το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας που την καθορίζει (Καταστατικό, άρθρο 10.2) όταν το θέμα βάζει το Δ.Σ. ή το Σ.Ο. ή ένα περιφερειακό Τμήμα του Συλλόγου ή 10 μέλη της Αντιπροσωπείας ενυπόγραφα. Σε κάθε περίπτωση για να συζητηθεί το θέμα είναι προφανής η ανάληψη της υποχρέωσης για εισήγηση στην Αντιπροσωπεία αυτών που βάζουν το θέμα και στέλνεται στα μέλη μαζί με την πρόσκληση.

ΑΡΘΡΟ 5 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

1. Η τήρησή τους γίνεται με την φροντίδα του Προεδρείου.
2. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης απαραίτητα περιλαμβάνουν :
Α. την ημερομηνία και τον τόπο της συνεδρίασης.
Β. την ημερήσια διάταξη
Γ. τους παρόντες ονομαστικά
Δ. τη σύνθεση του Προεδρείου και τις τυχόν αλλαγές
Ε. τις έγγραφες εισηγήσεις και προτάσεις που έγιναν στο κάθε θέμα
Στ. το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για κάθε μία πρόταση.
Ζ. την τελική απόφαση του Σώματος σε κάθε θέμα.
3. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων είναι στη διάθεση των μελών του Συλλόγου. Παρέχονται, αν ζητηθούν, στα τοπικά τμήματα και στα μέλη της Αντιπροσωπείας.

ΑΡΘΡΟ 6 ΑΠΑΡΤΙΑ

Σε περίπτωση ένστασης απαρτίας, η ύπαρξή της ή όχι διαπιστώνεται με καταμέτρηση των παρόντων μελών, αφού αποχωρήσουν οι μη δικαιούμενοι ψήφου, ανακοινωθεί ότι γίνεται καταμέτρηση των παρόντων λόγω της ένστασης απαρτίας και κλείσουν οι πόρτες της αίθουσας συνεδριάσεων.
Ένσταση απαρτίας δεν μπορεί να υποβληθεί ενώ έχει αρχίσει η καταμέτρηση των ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1. Το Σώμα μπορεί να αποφασίσει διακοπή της συνεδρίασης ή και συνέχισή της σε χρόνο και τόπο που με την ίδια απόφασή του θα καθορίσει. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού.
2. Σε κάθε περίπτωση η συνεδρίαση συνεχίζεται από το σημείο που διακόπηκε.

ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Οι αποφάσεις του Προέδρου κατά την διαδικασία, αίρονται με απόφαση του Προεδρείου. Οι αποφάσεις αμφοτέρων αίρονται με απόφαση του Σώματος, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, έπειτα από διαδικαστική πρόταση μέλους.
2. Εκτός αν διαφορετικά καθορίζεται για ειδικά θέματα στον παρόντα Κανονισμό, κατά γενικό κανόνα ακολουθείται η εξής διαδικασία για κάθε θέμα :

Α. εισήγηση,
Β. διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τον εισηγητή,
Γ. διευκρινιστικές απαντήσεις του εισηγητή,
Δ. έκφραση απόψεων και προτάσεις των μελών,
Ε. δευτερολογία του εισηγητή,
Στ. σύνοψη των προτάσεων από το Προεδρείο και θέση αυτών σε ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 9 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Στην περίπτωση πολυμελών εισηγητικών ομάδων (π.χ. μία Επιτροπή Συλλόγου κλπ) έχουν δικαίωμα αντεισήγησης συνολικά ή σε όσα σημεία διαφοροποιούνται οι μειοψηφούσες απόψεις.

ΑΡΘΡΟ 10 ΟΜΙΛΙΕΣ

Το Προεδρείο καθορίζει όριο χρόνου ομιλίας για κάθε ομιλητή ανάλογα με τον διατιθέμενο χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 11 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το Καταστατικό, Άρθρο 10.4, καθορίζει τον τρόπο λήψης απόφασης από την Αντιπροσωπεία. Διευκρινίζεται ότι παρόντες Αντιπρόσωποι θεωρούνται: το σύνολο των υπέρ, των κατά και των λευκών.
2. Σε περίπτωση ένστασης κατά του αποτελέσματος της ψηφοφορίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.
Αν το αποτέλεσμα της νέας ψηφοφορίας είναι το αυτό με το της πρώτης, ως προς την υπερψήφιση ή την καταψήφιση της πρότασης, θεωρείται τελεσίδικο.
Αν το αποτέλεσμα της νέας ψηφοφορίας είναι αντίθετο του της πρώτης, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ονομαστικά και το αποτέλεσμα είναι τελεσίδικο.
3. Κατά την ονομαστική ψηφοφορία, ο Πρόεδρος εκφωνεί τα ονόματα των παρόντων κατά τη σειρά που είναι γραμμένα στον επίσημο κατάλογο της Αντιπροσωπείας ενώ δύο επί της έδρας μέλη του Προεδρείου, ή μέλη της Αντιπροσωπείας οριζόμενα απ’ αυτό, σημειώνουν χωριστά τις απαντήσεις των μελών στον κατάλογο.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εκφωνεί τα ονόματα όσων δεν ψήφισαν και τους καλεί να ψηφίσουν.
Εφόσον δεν υπάρξει απάντηση, η ψηφοφορία θεωρείται περαιωμένη και ανακοινούται το αποτέλεσμα. Όσοι εκ των μελών κατά την εκφώνηση του ονόματός των δηλώνουν «παρών», καταμετρώνται στις αποχές.
4. Μυστική ψηφοφορία πλην των περιπτώσεων που προβλέπει το Καταστατικό διεξάγεται επί θεμάτων προσωπικών, εκλογής, μομφής και ανάκλησης, ή όταν αποφασίσει το Σώμα και πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.

ΑΡΘΡΟ 12 ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

1. Ψήφισμα μπορεί να καταθέσει στο Προεδρείο οποιοδήποτε μέλος του Σώματος μέχρι το θέμα «ψηφίσματα» και ανακοινώνεται στο Σώμα.
2. Τα ψηφίσματα συζητούνται και ψηφίζονται κατά τη διαδικασία που ισχύει για τα υπόλοιπα θέματα.

ΑΡΘΡΟ 13 ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. Ένσταση επί του Κανονισμού, θεωρείται κάθε αντίρρηση σε απόφαση του Προέδρου ή του Προεδρείου κατά τη διάρκεια των εργασιών του Σώματος και μπορεί να διατυπωθεί μόνο αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης κατά της οποίας στρέφεται η ένσταση.
2. Ο ενιστάμενος δικαιούται να λάβει αμέσως το λόγο προκειμένου να αναπτύξει την ένσταση και υποχρεούται να περιοριστεί αυστηρά στο διαδικαστικό θέμα.
3. Το Προεδρείο μπορεί να αποδεχθεί την ένσταση ή να καλέσει το Σώμα να αποφασίσει.

ΑΡΘΡΟ 14 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΜΑ

1. Προσωπικό θέμα δημιουργείται εάν κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης γίνεται αναφορά σε λόγους ή πράξεις συγκεκριμένου μέλους της Αντιπροσωπείας κατά τρόπο θίγοντα το κύρος και γενικά την προσωπικότητά του ή όταν οι αποδιδόμενοι σ’ αυτό λόγοι ή πράξεις είναι διάφοροι της πραγματικότητας.
2. Κάθε μέλος που θεωρεί ότι δημιουργείται προσωπικό για τον εαυτό του θέμα, δικαιούται να ζητήσει το λόγο. Το Προεδρείο δικαιούται να κρίνει αν πρόκειται περί προσωπικού θέματος, ο δε Πρόεδρος μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις και από τις δύο πλευρές. Το Σώμα αποφασίζει σχετικά.
3. Εάν κριθεί ότι πρόκειται περί προσωπικού θέματος, δίδεται ο λόγος στις δύο πλευρές με δικαίωμα δευτερολογίας του θιγόμενου μέλους.
4. Αν το θιγόμενο μέλος είναι απών από τη Συνεδρίαση που εθίγη, δικαιούται να λάβει το λόγο πριν από την Ημερήσια Διάταξη στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Σώματος.

ΑΡΘΡΟ 15 ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ & ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Α. ΜΟΜΦΗ

1. Μομφή απευθύνεται κατά του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας συνολικά ή μέλους του Προεδρείου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για πράξεις ή παραλείψεις που έχουν σχέση με αυτή.
2. Πρόταση μομφής μπορεί να διατυπωθεί ή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και τίθεται υποχρεωτικά αμέσως σε ψηφοφορία, περί του αν γίνεται δεκτή για συζήτηση ή σαν θέμα Ημερήσιας Διάταξης υποχρεωτικά και αμετάθετα πρώτο για την επόμενη σύγκλιση του Σώματος με αίτημα 20 μελών της Αντιπροσωπείας.
3. Εάν η πρόταση μομφής διατυπωθεί κατά την διαδικασία, τότε το Σώμα αποφασίζει εάν θα συζητηθεί.
4. Σε περίπτωση που το Σώμα αποφασίσει να συζητήσει θέμα μομφής τότε εάν η μομφή εκφέρεται συνολικά κατά του οργάνου, προσωρινός προεδρεύων αναλαμβάνει το αρχαιότερο μέλος του Συλλόγου από τους παρόντες. Εάν εκφέρεται κατά μέλους του Προεδρείου, το μέλος αυτό δεν συμμετέχει στο Προεδρείο για όσο διάστημα συζητείται η μομφή.
5. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται η εξής διαδικασία :
Α. ανάπτυξη του θέματος της μομφής από εκείνον ή εκείνους που την διατύπωσαν.
Β. απάντηση εκείνου ή εκείνων κατά των οποίων στρέφεται η μομφή.
Γ. τοποθετήσεις των μελών του Σώματος επί του θέματος.
Δ. δευτερολογία αυτού που διατύπωσε τη μομφή.
Ε. δευτερολογία αυτού εναντίον του οποίου γίνεται η μομφή.
Στ. ψηφοφορία.
6. Εάν η μομφή απορριφθεί, αναλαμβάνει ξανά καθήκοντα το Προεδρείο ή το μέλος του. Εάν υπερψηφισθεί εναπόκειται στο όργανο ή το μέλος η παραπέρα στάση του (παραίτηση ή συνέχιση καθηκόντων).

Β. ΑΝΑΚΛΗΣΗ

1. Θέμα ανάκλησης του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας μπαίνει για συζήτηση μόνο εφόσον το θέμα αναγράφεται στην Ημερήσια Διάταξη.
2. Η πρόταση για εγγραφή θέματος ανάκλησης στην Ημερήσια Διάταξη πρέπει να φέρει τις υπογραφές 20 μελών της Αντιπροσωπείας και εγγράφεται υποχρεωτικά σαν πρώτο και αμετάθετο θέμα για ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας.
3. Η ειδική αυτή συνεδρίαση συγκαλείται το αργότερο σε 1 μήνα από την κατάθεση πρότασης ανάκλησης του Προεδρείου και σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού βρίσκεται σε απαρτία.
4. Στην ειδική αυτή συνεδρίαση προεδρεύει προσωρινά το αρχαιότερο μέλος του Συλλόγου από τους παρόντες.
5. Η διαδικασία είναι όμοια με αυτή της μομφής.
6. Για να γίνει δεκτή πρόταση ανάκλησης πρέπει να υπερψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Αντιπροσωπείας.
7. Σε περίπτωση υπερψήφισης πρότασης ανάκλησης, το προσωρινό Προεδρείο προχωράει αμέσως σε εκλογή του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 του παρόντος Κανονισμού.
Αν η πρόταση απορριφθεί, αναλαμβάνει ξανά το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας και συνεχίζονται οι εργασίες με τα υπόλοιπα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, εφ’ όσον υπάρχουν.

ΑΡΘΡΟ 16 ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Δ.Σ.

Α. ΜΟΜΦΗ

1. Μομφή απευθύνεται συνολικά κατά του Δ.Σ. για πράξεις ή παραλήψεις που έχουν σχέση με την άσκηση των καθηκόντων τους.
2. Πρόταση μομφής μπορεί να τεθεί σαν θέμα Ημερήσιας Διάταξης υποχρεωτικά και αμετάθετα πρώτο με αίτημα 20 μελών της Αντιπροσωπείας.
3. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια με αυτή που προβλέπεται για μομφή στο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας.

Β. ΑΝΑΚΛΗΣΗ

1. Πρόταση ανάκλησης του Δ.Σ. μπορεί να τεθεί σαν θέμα Ημερήσιας Διάταξης υποχρεωτικά και αμετάθετα πρώτο με αίτημα 20 μελών της Αντιπροσωπείας για ειδική Συνεδρίαση του Σώματος.
2. Η πρόταση ανάκλησης απευθύνεται συνολικά κατά του Δ.Σ.
3. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι ίδια με αυτή της ανάκλησης του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας.
4. Για να γίνει δεκτή πρόταση ανάκλησης πρέπει να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος.
5. Αν υπερψηφισθεί ανάκληση Δ.Σ., τότε το Σώμα προχωράει αμέσως σε εκλογή νέου Δ.Σ. όπως προβλέπει το άρθρο 1 του Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 17 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

1. Αν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Σώματος, το Προεδρείο παραιτηθεί συνολικά, προσωρινός προεδρεύων αναλαμβάνει, το αρχαιότερο μέλος του Συλλόγου από τους παρόντες, που αφού ολοκληρώσει τη συζήτηση πάνω στην παραίτηση, προχωράει στην διαδικασία εκλογής νέου Προεδρείου σύμφωνα με τον Κανονισμό (άρθρο 1).
2. Αν το Προεδρείο παραιτηθεί σε ενδιάμεσο αχρόνο, χρέη εκτελεί το Προεδρείο του Δ.Σ. που είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Αντιπροσωπεία το αργότερο σε 3 μήνες με πρώτο θέμα την παραίτηση του Προεδρείου και την εκλογή νέου.
3. Αν μέλος του Προεδρείου παραιτηθεί αντικαθίσταται από τον επόμενο στην λίστα του συνδυασμού για Προεδρείο Αντιπροσωπείας.
Μόνο στην περίπτωση παραίτησης του Προέδρου, γίνεται επανεκλογή για τις θέσεις του Προεδρείου σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 1 παρ. ε του Κανονισμού.
4. Αν μέλος του Προεδρείου παραιτηθεί και δεν υπάρχει επόμενος στον συνδυασμό, τότε γίνεται νέα εκλογή συνολικά σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 1.

ΑΡΘΡΟ 18 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Κανονισμός τροποποιείται με απόφαση της Αντιπροσωπείας που βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού.
2. Το θέμα τροποποίησης του Κανονισμού πρέπει να περιέχεται στην Ημερήσια Διάταξη για να προχωρήσει το Σώμα σε αυτή τη διαδικασία.
3. Τροποποίηση Κανονισμού μπορεί να θέσει σαν θέμα Ημερήσιας Διάταξης το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας, το Δ.Σ. του Συλλόγου, το Συντονιστικό Όργανο, ένα Τοπικό Τμήμα ή 20 μέλη της Αντιπροσωπείας.


 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει την βασική λειτουργία των Τοπικών Τμημάτων του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων σε όσα σημεία η λειτουργία αυτή δεν ρυθμίζεται από το Καταστατικό του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
0. Η Γ.Σ. του Τοπικού Τμήματος συγκροτείται από τα μέλη του Συλλόγου στο συγκεκριμένο Τμήμα.
1. Η Γ.Σ. του Τμήματος είναι το κυρίαρχο όργανο του Τμήματος και αποφασίζει πάνω σε κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτήν, έχει δε γενική αρμοδιότητα σε κάθε ζήτημα του Τμήματος στα πλαίσια του Καταστατικού του Συλλόγου.
2. Η Γ.Σ. ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Τμήματος και μπορεί να το ανακαλέσει εφ’ όσον υπερψηφισθεί σχετική πρόταση. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την συγκεκριμένη περίπτωση περιγράφονται παρακάτω.
3. Η Γ.Σ. εκλέγει τον εκπρόσωπο του Τμήματος στο Συντονιστικό Όργανο του Συλλόγου. Μέχρι να γίνει αυτό την ευθύνη εκπροσώπησης έχει το Δ.Σ. του Τμήματος.
4. Η Γ.Σ. συγκαλείται τακτικά 1 φορά το χρόνο ή συχνότερα εφόσον το αποφασίσει η ίδια. Έκτακτα συγκαλείται η Γ.Σ. από το Δ.Σ. του Τμήματος, το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, το Συντονιστικό Όργανο ή αν το ζητήσουν γραπτά 30 μέλη (για το Τμήμα Θεσσαλονίκης) ή 10 μέλη του Τμήματος σε κάθε άλλη περίπτωση.
5. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σε αυτήν το 1/2 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Τμήματος. Εάν αυτό δεν γίνει δυνατόν συγκαλείται ξανά οπότε βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών.
6. Στην περίπτωση που τεθεί στην Γ.Σ. θέμα ανάκλησης του συνόλου του Δ.Σ., η ειδική Γ.Σ., που θα συγκληθεί για το σκοπό αυτό, βρίσκεται σε απαρτία μόνο αν παρίστανται σε αυτήν το 1/2 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, η δε απόφαση ανάκλησης του Δ.Σ. λαμβάνεται με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων. Σε περίπτωση υπερψήφισης πρότασης ανάκλησης, με ευθύνη του Προεδρείου της Γ.Σ. διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξηη Δ.Σ. του Τμήματος μέσα σε 1 μήνα το αργότερο.
7. Οι εργασίες της Γ.Σ. διευθύνονται από τριμελές Προεδρείο (Πρόεδρος, Α’ αντιπρόεδρος, Β’ Αντιπρόεδρος) που εκλέγεται από αυτήν σε κάθε σύγκληση.
8. Η απολογιστική Γ.Σ. γίνεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τις εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. Σε αυτήν εκτός από τον απολογισμό πεπραγμένων του Δ.Σ. και τον οικονομικό απολογισμό ρυθμίζεται και το θέμα της Εφορευτικής Επιτροπής των εκλογών, στην ουσία δικαιούται να συμμετέχει τουλάχιστον από 1 εκπρόσωπος κάθε συνδυασμού.

2. Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
0. Το Τοπικό Τμήμα διοικείται από Δ.Σ. που αποτελείται από 5,7,9 και 11 μέλη ανάλογα με την δυναμικότητα και τις ανάγκες του Τμήματος πράγμα για το οποίο αποφασίζει η Γ.Σ. του Τμήματος.
1. Τα μέλη του Δ.Σ. του Τμήματος εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του Τμήματος την ημέρα της εκλογής της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Το σύστημα εκλογής είναι το σύστημα της απλής αναλογικής όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 22 του Καταστατικού.
Συγκεκριμένα : Το εκλογικό μέτρο βρίσκεται έπειτα από διαίρεση των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των μελών του Δ.Σ. Οι τυχόν αδιάθετες θέσεις από την πρώτη κατανομή περιέχονται στους συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους που έχουν τα μεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα. Σε περίπτωση ισοψηφίας των υπολοίπων για την κατάληψη θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο, η θέση διατίθεται στο συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο που δεν έχει καταλάβει θέση. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση διεξάγεται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.
2. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι άμισθη και διαρκεί 3 χρόνια.
3. Εκλογές για Δ.Σ. γίνονται όταν δημιουργηθεί Τοπικό Τμήμα και ξαναγίνονται μαζί με τις εκλογές της Αντιπροσωπείας έστω και αν δεν έχει περάσει η τριετία.
4. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας με χωριστές ψηφοφορίες Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γ. Γραμματέα και Ταμία. Ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει την δημιουργία και άλλων θέσεων (π.χ. Β’ Αντιπρόεδρος, Ειδικός Γραμματέας κ.α.).
5. Για την λειτουργία του Δ.Σ., τα καθήκοντα με μελών του Προεδρείου και την αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ. ισχύουν τα αντίστοιχα άρθρα του Καταστατικού (15, 16, 17, 18, 19, 20 και 21) με αναγωγή στο επίπεδο του Τοπικού Τμήματος. Ειδικά για τον Ταμία του Δ.Σ. επισημαίνεται ότι πρέπει να ενημερώνει τακτικά τον Ταμία του Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για τα οικονομικά του Τμήματος και να συντονίζεται με αυτόν.
6. Ειδικά για την απαρτία του Δ.Σ. ανάλογα με τον αριθμό των μελών του (5, 6, 7, 9 ή 11) για τακτική σύγκληση απαιτούνται 4, 5, 6 και 7 μέλη αντίστοιχα ενώ για έκτακτη σύγκληση αρκούν αντίστοιχα 3, 4, 5 και 6 μέλη.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η διάλυση του Τμήματος επέρχεται εάν αποφασίσει σχετικά η Γ.Σ. των μελών του Τμήματος που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό. Για τη λήψη απόφασης για τη διάλυση του Τμήματος απαιτείται η παρουσία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών της Γ.Σ. και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Η απόφαση για τη διάλυση του Τμήματος ορίζει τον τρόπο εκκαθάρισης και διάθεσης της περιουσίας αυτού.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Ο Κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί από την Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ μετά από εισήγηση του Συντονιστικού Οργάνου ή του Δ.Σ. του Συλλόγου.