Ενημέρωση

Αποτελέσματα Σύνθετου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την ανάπλαση τεσσάρων κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Ταμπάκικα Σάμου

Σας κοινοποιούμε  την με αριθμό 80/24.09.2021 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με την οποία επικυρώνεται το αποτέλεσμα του Σύνθετου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο : «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την Ανάπλαση τεσσάρων κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Ταμπάκικα Σάμου» (ΑΔΑΜ : 21AWRD009351898/2021-10-12, ΑΔΑ: ΨΘΘ0469Β7Λ-ΚΜΕ).

Μπορείτε να βρείτε τις βραβευθείσες συμμετοχές στον παρακάτω σύνδεσμο :

https://www.aegean.gr/announcement/προκηρυξη-συνθετου-ανοιχτου-αρχιτεκτονικου-διαγωνισμου-προσχεδιων-με-τιτλο