Ενημέρωση

Αποτελέσματα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών, ενός σταδίου, με τίτλο «Ανάπλαση της Πλατείας Δημαρχείου στον Δήμο Πύλης»

Σας κοινοποιούμε τα αποτελέσματα του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών, ενός σταδίου, του Δήμου Πύλης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ», τα πρακτικά της κριτικής επιτροπής καθώς και την αριθμ. 209/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί έγκρισης των Πρακτικών.