Ενημέρωση

Περίληψη Προκήρυξης Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων μελέτης Ανάπλασης των Πλατειών Ελευθερίας, Λαού και Διάκου της πόλης της Λαμίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 35083/31.08.2021

CPV: 71220000-6 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού

ΑΔΑΜ: 21PROC009140048

ΑΔΑ: 67ΚΩΩΛΚ-Β7Φ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

 

1.    Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα αρχή – Διοργανώτρια Αρχή

Κύριος του Έργου : Δήμος Λαμιέων

Διοργανώτρια αρχή : Δήμος Λαμιέων

Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Λαμιέων

Προϊστάμενη αρχή : Δημοτικό Συμβούλιο και Οικονομική Επιτροπή

Αρμόδια υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων  Δήμου Λαμιέων

Η αρμόδια Υπηρεσία θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας αρχής.

 • Διεύθυνση: Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, 35131 Λαμία
 • Πληροφορίες και διευκρινίσεις: Α. Πολιτοπούλου, Ι. Γκέτσιος,
 • Τηλ: 22313 51540, 22313 51546
 • email : [email protected] , [email protected]
 • Ιστοσελίδα: http://www.lamia.gr , https://www.lamia.gr/ns-main/press-corner
 • Οι αρχιτεκτονικές προτάσεις των διαγωνιζομένων θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λαμιέων Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού (2ος όροφος)
 1. Χρηματοδότηση

Ο διαγωνισμός χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΝ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ σύμφωνα με την αρ. 201.5/2020 Απόφαση ένταξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: Ω7ΕΠ46Ψ844-ΥΘΡ) σε βάρος του Κ.Α.: 30.7412.0009 του προϋπολογισμού του Δήμου Λαμιέων.

3.    Το είδος του διαγωνισμού

Διεξάγεται Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός προσχεδίων μελέτης υλοποίησης μιας κατηγορίας μελετών, που πραγματοποιείται σε ένα στάδιο, κατά την έννοια του άρθρου 1, παρ. 2 εδάφιο β’ της με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-21 Απόφασης ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 2239/Β΄/31.05.2021).

Το έργο ανάπλασης των πλατειών Ελευθερίας, Διάκου και Λαού θεωρείται αξιόλογο λόγω της ευρύτερης κοινωνικής, πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής σημασίας του, καθώς  και της επίδρασης του στο δομημένο περιβάλλον του ιστορικού κέντρου της πόλης λόγω της θέσης και της λειτουργίας. Επιπλέον, το έργο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανασχεδιασμού του δημόσιου χώρου.

 1. Σκοπός και αντικείμενο του διαγωνισμού

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η ανάπλαση των πλατειών Ελευθερίας, Λαού και Διάκου. Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να ανασχεδιάσουν τον κοινόχρηστο χώρο και τις οδούς και πεζοδρόμια περιμετρικά τους, επαναπροσδιορίζοντας την κεντρική κοινωνική, ιστορική και περιβαλλοντική σημασία του για την πόλη της Λαμίας, απαντώντας στους στόχους της ανάπλασης.

Η γενική περιοχή παρέμβασης όπως ορίζεται στα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα αφορά έκταση 10.690τμ.

Σκοπός του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού είναι η επιλογή της καλύτερης και πληρέστερης διαμόρφωσης του αστικού χώρου από λειτουργική, αισθητική, τεχνική και οικονομική άποψη.

 1. Χρηματικά βραβεία

Το συνολικό χρηματικό ποσό των βραβείων ανέρχεται στο ποσό των 19.103 € (χωρίς ΦΠΑ).

Η δε κατανομή των βραβείων στους βραβευθέντες, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 11 της Υ.Α. 26804/2011, έχει ως εξής:

Α ΒΡΑΒΕΙΟ :  8.596 € (με στρογγυλοποίηση)

Β ΒΡΑΒΕΙΟ :  6.304 € (με στρογγυλοποίηση)

Γ ΒΡΑΒΕΙΟ :   4.203 € (με στρογγυλοποίηση)

Επιπλέον των παραπάνω, η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί μετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής και χωρίς αυτή να είναι δεσμευτική, να εξαγοράσει επιπλέον αριθμό μελετών και μέχρι πέντε , αντί του ποσού των πεντακοσίων ευρώ (500 €) χωρίς ΦΠΑ εκάστη.

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό

Στον διαγωνισμό μελετών μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από τον Νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας Αρχιτέκτονα μηχανικού για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης, στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4412/16 όπως ισχύει.

 1. Καθορισμός αμοιβής μελετητή

Η Αναθέτουσα Αρχή, σε περίπτωση υλοποίησης όλου ή μέρους του Έργου αναλαμβάνει την υποχρέωση ανάθεσης της οριστικής μελέτης, στην ομάδα του Α’ βραβείου. Η Συμβατική αμοιβή έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με το Ν4412/2016 ,άρθρα 32, παρ. 5 και άρθρα 111, 112 και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών ΦΕΚ 2519/Β/2017. Αντιστοιχεί στο ποσό των 107.603,11 ευρώ με απρόβλεπτα και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 1. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των φακέλων συμμετοχής

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο των Τευχών του Διαγωνισμού διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.lamia.gr, απαγορεύεται δε ρητώς οποιαδήποτε αλλαγή στη μορφή και το περιεχόμενο αυτών.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, στη Διοργανώτρια Αρχή, των φακέλων συμμετοχής, ορίζεται η 29 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 1. Κριτική Επιτροπή

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους Αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής:

 • Ενας (1) κριτής διακεκριμένο μέλος του αντίστοιχου κλαδικού φορέα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, που θα εκτελεί χρέη προέδρου της κριτικής επιτροπής.
 • Ενας (1) κριτής Αρχιτέκτονας μηχανικός εκπρόσωπος του Δήμου Λαμιέων.
 • Τρεις (3) κριτές Αρχιτέκτονες μηχανικοί υποδεικνυόμενοι από τον κατάλογο κριτών της παρ.3 του άρθρου 12 της αρ.:ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-21 Απόφασης ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 2239/Β΄/31.05.2021. Η επιλογή των κριτών θα διενεργηθεί με κλήρωση από τον κατάλογο της κατηγορίας μελέτης Ειδικών Αρχιτεκτονικών.
 1. Κριτήρια αξιολόγησης

Για την κρίση της Επιτροπής θα ληφθούν υπόψη η εκπλήρωση των στόχων του διαγωνισμού που ενδεικτικά συνοψίζονται στα εξής:

 • Ανάδειξη της ταυτότητας των πλατειών ως σημείο αναφοράς για την πόλη.
 • Πρωτοτυπία και αισθητική ποιότητα σε συνδυασμό με την καινοτομία της πρότασης
 • Λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την προσβασιμότητα στην περιοχή παρέμβασης
 • Αρμονική ένταξη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και χρήσεις που περιβάλλουν την περιοχή παρέμβασης
 • Βιωσιμότητα, ανθεκτικότητα και τον βιοκλιματικό σχεδιασμό των πλατειών
 • Ρεαλιστικότητα της πρότασης σε σχέση με τη δυνατότητα της υλοποίησης και των υπαρχόντων περιορισμών που παρουσιάζουν οι πλατείες
 1. Πρόσθετες πληροφορίες

Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού είναι η Ελληνική.

Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού, η Περίληψή της, τα Προσαρτήματα και Παραρτήματά της, το Τεύχος Δεδομένων και στοιχείων που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, όπως και τα λοιπά χορηγούμενα στοιχεία θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα http://www.lamia.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να εγγραφούν με εκπρόσωπο τους, σε κατάλογο που θα τηρεί η αρμόδια υπηρεσία της Διοργανώτριας Αρχής με την αποστολή αίτησης εγγραφής ηλεκτρονικώς στην διεύθυνση [email protected] έως 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως ερωτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες και 11.10.2021 ημέρα Δευτέρα.

Η Διοργανώτρια Αρχή θα επικοινωνεί με τους εκπροσώπους των διαγωνιζομένων με σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαμιέων (http://www.lamia.gr) και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους εγγεγραμμένους στον κατάλογο, με ευθύνη των συμμετεχόντων ως προς την παραλαβή των μηνυμάτων.

 

Λαμία 31.08.2021

O Δήμαρχος

Ευθύμιος Κ. Καραΐσκος