Ενημέρωση

Αποτελέσματα Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για τη μελέτη ανάπλασης 640 στρεμμάτων της πρώην λιμενο – βιομηχανικής περιοχής Λιπασμάτων

ΘΕΜΑ: Εισήγηση της κριτικής επιτροπής του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού Ιδεών επί των ενστάσεων κατά της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

 

Στον Πειραιά στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων στην Ακτή Ποσειδώνος 14-16 στον 6ο όροφο, που παραχωρήθηκε για τις συνεδριάσεις και τη φύλαξη των προτάσεων από τον αγωνοθέτη, συνήλθε σήμερα 07-06-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ η επιτροπή του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ιδεών με τίτλο: «Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την μελέτη ανάπλασης 640 στρεμμάτων της πρώην λιμενο-βιομηχανικής περιοχής Λιπασμάτων», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1396/2016 απόφαση (37η Συνεδρίαση 29-06-2016) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 394 Υ.Ο.Δ.Δ./ 21-07-2016), αποτελούμενη από τα μέλη:

 1. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ αρχιτέκτονας μηχανικός, καθηγητής ΕΜΠ, τακτικό μέλος, κριτής «εκ προσωπικοτήτων» πρόεδρος  της  Κριτικής  Επιτροπής.
 2. ΣΕΡΡΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ αρχιτέκτονας πολεοδόμος μηχανικός, καθηγητής ΕΜΠ, τακτικό μέλος, κριτής «εκ προσωπικοτήτων»,
 3. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ αρχιτέκτονας μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας κληρωθείς από τον κατάλογο κριτών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών του ΥΠΕΚΑ, αναπληρωματικό μέλος,
 4. ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ ΔΑΜΙΑΝΟΣ αρχιτέκτονας μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας κληρωθείς από τον κατάλογο κριτών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών του ΥΠΕΚΑ, αναπληρωματικό μέλος,
 5. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ αρχιτέκτονας μηχανικός, επίκουρος καθηγητής ΕΜΠ κληρωθείς από τον κατάλογο κριτών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών του ΥΠΕΚΑ, τακτικό μέλος,
 6. ΠΑΛΗΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ αρχιτέκτονας μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας κληρωθείς από τον κατάλογο κριτών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών του ΥΠΕΚΑ, τακτικό μέλος,
 7. ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ αρχιτέκτονας μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Εργων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων, ως εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής,

 

Η κριτική επιτροπή υποστηρίζεται από την κα Σοφία Μαργιόλη, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Εργων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων, η οποία εκτελεί χρέη γραμματέως.

 Με την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε η ολομέλεια της επιτροπής τα μέλη έλαβαν γνώση και μελέτησαν τις παρακάτω ενστάσεις που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας κατάθεσης ενστάσεων, δηλαδή ως τη λήξη του ωραρίου της 07-06-2017.

 1. Την από 01-06-2017 ένσταση της Μοίρα Μαρίας του Νικολάου Δρ Αρχιτέκτονα Μηχανικού που απευθύνεται προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά κατά της υπ αρ. 1196/2017 συνεδρίαση 28η 19-05-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ 6ΚΑΠ7Λ7-797).
 2. Την από 06-06-2017 ένσταση της Κοντογιάννη Χριστίνας-Μαρίας του Δημητρίου Αρχιτέκτονα Μηχανικού κατοίκου Λάρισας Παπαζαχαρίου 27 με ΑΔΤ Χ 911264 που απευθύνεται προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων κατά της υπ αρ. 1196/2017 συνεδρίαση 28η 19-05-2017 (ΑΔΑ 6ΚΑΠ7Λ7-797) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής
 3. την από 07-06-2017 ένσταση του Σκουτέλη Νικόλαου Αρχιτέκτονα Μηχανικού κατοίκου Χανίων Κρήτης που απευθύνεται προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων κατά της υπ αρ. 1196/2017 συνεδρίαση 28η 19-05-2017 (ΑΔΑ 6ΚΑΠ7Λ7-797) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής
 4. Το από 07-06-2017 έγγραφο του Μουζακίτη Σταύρου, μελετητή της πρότασης με κωδικό 84121419ΜΚ, η οποία αναδείχθηκε υποψήφια για το 3ο Βραβείο, που απευθύνεται προς την επιτροπή διαγωνισμού σχετικά με τη συμπλήρωση δύο ονομάτων στην ομάδα συνεργατών του διαγωνιζόμενου.

 

Στη συνέχεια η επιτροπή έχοντας υπ’ όψη:

 1. Την υπ’ αριθμ. 26804/2011 απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 1427 Β΄/2011) «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 22186/2012 απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ1494 Β΄/2012).
 2. Την Προκήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 16PROC004734802 2016-07-07) και το Φάκελο Διαγωνισμού που περιλαμβάνει το Τεύχος Δεδομένων και Στοιχείων και προσαρτάται στην Προκήρυξη όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την ΔΤΕ ΠΕ Πειραιά στις 15-06-2016.
 3. Το από 07-02-2017 πρακτικό του πρώτου σταδίου του διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 3, εξέτασε την τυπική εκπλήρωση των όρων της Προκήρυξης, αποσφράγισε 22 δέματα, έλεγξε την έγκυρη υποβολή τους, την εξασφάλιση ανωνυμίας, κατέγραψε τα παραληφθέντα στοιχεία κάθε μίας μελέτης και μετά από έλεγχο πληρότητας των παραδοτέων έκανε δεκτές 21 συμμετοχές και απέκλεισε από την περαιτέρω διαδικασία τη συμμετοχή με α/α καταχώρησης 19 και κωδικό συμμετοχής Ε0906R
 4. Τα πρακτικά του δευτέρου σταδίου του διαγωνισμού σύμφωνα με τα οποία η επιτροπή σε οκτώ συνεδριάσεις (10-02-2017, 13-02-2017, 17-02-2017, 20-02-2017, 25-02-2017, 06-03-2017, 09-03-2017, 27-03-2017) προέβη στην αξιολόγηση όλων των προτάσεων που πληρούν τα τυπικά στοιχεία της Προκήρυξης, στην αιτιολογημένη κατάταξή τους κατά σειρά επιτυχίας, κατέγραψε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μελέτης, αποφάσισε να απονεμηθούν πέντε βραβεία και πρότεινε την εξαγορά επιπλέον τεσσάρων προτάσεων.
 5. Το πρακτικό του τρίτου σταδίου του διαγωνισμού σύμφωνα με τo οποίο η επιτροπή στη συνεδρίαση της 3ης Απριλίου 2017 προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων που περιείχαν τα στοιχεία των μελετητών και τα αποδεικτικά του δικαιώματος συμμετοχής τους καθώς και όσων είχαν παραδώσει φάκελο συναίνεσης, και διαπίστωσε ότι σε τρεις συμμετοχές δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις του άρθρου 15 παρ 2β της Προκήρυξης και τις απέκλεισε από τη διαδικασία του διαγωνισμού.
 6. Την υπ αρ. 1196/2017 συνεδρίαση 28η 19-05-2017 (ΑΔΑ 6ΚΑΠ7Λ7-797) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία επικυρώθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού όπως αυτό καταγράφτηκε στα πρακτικά της κριτικής επιτροπής του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ιδεών με τίτλο «Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για τη μελέτη ανάπλασης 640 στρεμμάτων της πρώην λιμενο-βιομηχανικής περιοχής Λιπασμάτων» και αποκλείστηκαν από τη διαδικασία του διαγωνισμού οι συμμετοχές με: Α/Α Καταχώρησης: 4, κωδικό: TU 00000110, Α/Α Καταχώρησης: 1, κωδικό: ΚΜ19901992 και Α/Α Καταχώρησης: 3, κωδικό: 20301ΚΧ640.
 7. Το γεγονός ότι και οι τρεις ενστάσεις κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και είναι έγκυρες.

 

και αφού μελέτησε τις τρεις ενστάσεις που κατατέθηκαν, και

ΕΠΕΙΔΗ 

 1. Eξ αρχής, σε κάθε μια από τις ενιστάμενες ομάδες, ένας εκ των φερόμενων μελών της ομάδας μελέτης, είχε προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία ότι κατέχει την από το νόμο οριζόμενη άδεια εξάσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του αρχιτέκτονα Μηχανικού, (σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ 2β της Προκήρυξης).
 2. Όπως προκύπτει από τις ενστάσεις και κυρίως από τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που τις συνοδεύουν, αποσαφηνίζεται πλήρως η σχέση μεταξύ των συμμετεχόντων καθορίζοντας επ ακριβως τα μέλη της ομάδας μελέτης (δηλ. τα μέλη με ποσοστό συμμετοχής επί της μελέτης) και τους συμβούλους-συνεργάτες της ομάδας εργασίας (δηλ. τα μέλη χωρίς ποσοστό συμμετοχής επι της μελέτης), και άρα εκλείπουν οι τυπικοί λόγοι για τους οποίους οι διαγωνιζόμενοι αποκλείσθηκαν κατά το 3ο στάδιο του διαγωνισμού.
 3. Η επιτροπή έλαβε υπόψη και το αίτημα του κ. Μουζακίτη, για συμπλήρωση δύο μελών που εκ παραδρομής, κατά δήλωσή του, δεν συμπεριλήφθηκαν στην ομάδα εργασίας (δηλ. μελών χωρίς ποσοστό συμμετοχής επι της μελέτης)

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 1. Την αποδοχή της από 01-06-2017 ένστασης της Μοίρα Μαρίας του Νικολάου Δρ Αρχιτέκτονα Μηχανικού που απευθύνεται προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά κατά της υπ αρ. 1196/2017 συνεδρίαση 28η 19-05-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ 6ΚΑΠ7Λ7-797).
 2. Την αποδοχή της από 06-06-2017 ένστασης της Κοντογιάννη Χριστίνας-Μαρίας του Δημητρίου Αρχιτέκτονα Μηχανικού κατοίκου Λάρισας Παπαζαχαρίου 27 με ΑΔΤ Χ 911264 που απευθύνεται προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων κατά της υπ αρ. 1196/2017 συνεδρίαση 28η 19-05-2017 (ΑΔΑ 6ΚΑΠ7Λ7-797) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής
 3. Την αποδοχή της από 07-06-2017 ένστασης του Σκουτέλη Νικόλαου Αρχιτέκτονα Μηχανικού κατοίκου Χανίων Κρήτης που απευθύνεται προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων κατά της υπ αρ. 1196/2017 συνεδρίαση 28η 19-05-2017 (ΑΔΑ 6ΚΑΠ7Λ7-797) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.
 4. Την αποδοχή του αιτήματος του Σταύρου Μουζακίτη,
 5. Την επικύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού με την απονομή των πέντε Βραβείων και την  Εξαγορά των τεσσάρων προτάσεων, όπως αυτές είχαν αξιολογηθεί επί της ουσίας και είχαν καταγραφεί στα πρακτικά της  7ης και 8ης συνεδρίασης της κριτικής επιτροπής κατά το 2ο στάδιο αξιολόγησης του διαγωνισμού του Πανελλήνιου  Αρχιτεκτονικού   Διαγωνισμού  ιδεών  με τίτλο «Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός  ιδεών για την  μελέτη ανάπλασης  640  στρεμμάτων  της  πρώην   λιμενο-βιομηχανικής    περιοχής  Λιπασμάτων», με τις  διορθώσεις/συμπληρώσεις που απαιτούνται ως προς την σύνθεση των ομάδων μελέτης και εργασίας, ως εξής:

 

1ο  βραβείο:   Δαπάνη 22.400 ευρώ.

Α/Α Καταχώρησης: 10, κωδικός: 79133197 ΑΑ:

Εκπρόσωπος ομάδας:

Ιωάννα –Ηώ Καρύδη                   Δρ ΕΜΠ, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ομάδα μελέτης:

Βασίλης Βασιλειάδης                    Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δημήτρης Βενιζέλος                     Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σύμβουλοι ομάδας μελέτης:

Δημήτρης Μπαλαμπανίδης          Πολεοδόμος

Έλενα Πατατούκα                        Πολεοδόμος

Άλεξ Καρύδης                               Πολεοδόμος

Γιάννης Ν. Νικολαϊδης                  Συγκοινωνιολόγος

Άννα Κεφαλά                                Περιβαλλοντολόγος

Πάνος Παναγιωτίδης                    Ωκεανογράφος-Φυσιογνώστης

Γραφιστική υποστήριξη:

Δημήτρης Τζαβάρας

Βάσω Κανελοπούλου

Ανδρέας Τσώκος –Παππάς

 

2ο  βραβείο:     Δαπάνη 19.200 ευρώ.

Α/Α Καταχώρησης: 8, κωδικός: 41414141 DA:

Εκπρόσωπος ομάδας:

Δάφνη Κοκκίνη                               Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ομάδα μελέτης:

Δημήτρης Θεοδωρόπουλος            Αρχιτέκτων Μηχανικός

Μαρία Τσιγάρα                               Αρχιτέκτων Μηχανικός

Μαριάννα Ξυνταράκη                    Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ελένη Μαστρογεωργοπούλου       Αρχιτέκτων Μηχανικός

Λήδα Βουτσινά                                Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σύμβουλοι ομάδας μελέτης:

Φερενίκη Βαταβάλη

Δημήτρης Γροζόπουλος

Francesco Bagni

 

3ο  βραβείο:    Δαπάνη 16.500 ευρώ.

Α/Α Καταχώρησης: 21, κωδικός: 84121419ΜΚ:

Μελετητής:

Σταύρος Μουζακίτης                    Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σύμβουλοι ομάδας μελέτης:

Κτιστάκης Κωνσταντίνος

Τζώρτζης Άγγελος

 

4ο βραβείο:     Δαπάνη 12.800 ευρώ.

Α/Α Καταχώρησης: 4, κωδικός: TU 00000110:

Μελετήτρια:

Χριστίνα – Μαρία Κοντογιάννη    Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ομάδα εργασίας:

Αντώνης Κανάκης

Σταματία Πάλλα

Δημήτρης Στατήρης

 

5ο βραβείο:     Δαπάνη 9.600 ευρώ.

Α/Α Καταχώρησης: 14, κωδικός: 54919728 FC:

Εκπρόσωπος ομάδας:

Πηνελόπη Κουγιανού                   Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ομάδα μελέτης:

Ελένη Εμμανουλοπούλου            Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ιωάννης Φραγκάκης                    Αρχιτέκτων Μηχανικός

Συνεργάτες:

Παναγιώτης Χόνδρος                   φοιτητής Αρχιτεκτονικής

Λαμπρινή Λύρου                           φοιτήτρια  Αρχιτεκτονικής

Κωνσταντίνα –Φρειδερίκη

Δημητρακάκη                                φοιτήτρια  Αρχιτεκτονικής

Καλλιόπη Νεοπούλου                   φοιτήτρια  Αρχιτεκτονικής

 

Εξαγορές:        Δαπάνη 2.500 ευρώ έκαστη.

Α/Α Καταχώρησης: 1, κωδικός: ΚΜ19901992:

Μελετήτρια:

Μαρία Μοίρα                                Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ομάδα εργασίας:

Κατερίνα Ρουμπάνη                     Τεχνολόγος εσωτερικής αρχιτεκτονικής,

διακόσμησης και σχεδιασμού αντικειμένων

Μαριάννα Γλυκοφρίδη                 φοιτήτρια τμήματος εσωτερικής αρχιτεκτονικής,

διακόσμησης και σχεδιασμού αντικειμένων ΑΤΕΙ

 

Α/Α Καταχώρησης: 3, κωδικός: 20301ΚΧ640:

Μελετητής:

Νικόλαος Σκουτέλης                     Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ομάδα εργασίας:

Βερίγος Μανώλης                        Πολεοδόμος

Γαβριήλ Μακρής                           φοιτητής σχολής  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Κωνσταντίνα Σούχρα                   τελειόφοιτη σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Πηνελόπη Κούρτη                        τελειόφοιτη σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ευγενία Μπάστη                           τελειόφοιτη σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

 

 

Α/Α Καταχώρησης: 15, κωδικός: LP04561819:

Εκπρόσωπος ομάδας:

Σοφία Μπεναρδή

Μελετητής:

Θεόδωρος Τιμαγένης                   Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ομάδα εργασίας:

Ιωάννης Τιμαγένης                       Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ρόζα Κωνσταντινίδου                   φοιτήτρια σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Αλεξάνδρα Τιμαγένη                    φοιτήτρια σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Δημήτριος Τιμαγένης                    φοιτητής σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Νεφέλη Εμμανουηλίδη                 φοιτήτρια σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

 

Α/Α Καταχώρησης: 18, κωδικός: 0000ZZ1111:

Εκπρόσωπος ομάδας:

Αλέξιος Τζομπανάκης                 Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ομάδα μελέτης:

Αλέξιος Τζομπανάκης                  Αρχιτέκτων Μηχανικός

Alessandro Lanzetta                      Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σύμβουλος ομάδας μελέτης:

Διμελλή Δέσποινα                         Πολεοδόμος

Συνεργάτες:

Χριστίνα Αντζουλάτου                  φοιτήτρια σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Βασίλειος Βιτωράκης                    φοιτητής σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Αλεξάνδρα Βλαζάκη                    φοιτήτρια σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Φωτεινή Θωμά                             φοιτήτρια σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ξανθίππη Μυρτώ Μακρή            φοιτήτρια σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Αδαμαντία Νίκα                            φοιτήτρια σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Μαρία Νικολουδάκη                     φοιτήτρια σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Κάρολος Ραάτ                              φοιτητής σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ελένη Τσίχλη                                φοιτήτρια σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 1. Α. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 2.  Κ. ΣΕΡΡΑΟΣ                        3.  Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
 1. Δ. ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ              5. Τ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ            6. Π. ΠΑΛΗΟΣ
 1. Ε. ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ