Διεθνείς Συνεργασίες

UIA-Architecture & Children Golden Cubes Awards: 2013/14

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Το Ελληνικό Τμήμα της UIA, στο πλαίσιο του 25ου Παγκοσμίου Συνεδρίου της UIA, με τίτλο «ARCHITECTURE OTHERWHERE», που θα λάβει χώρα στο DURBAN της SOUTH AFRICA μεταξύ 3 και 7 Αυγούστου 2014, με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, άτομο ή οργανισμό, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, και σχετίζεται με την οργάνωση προγραμμάτων που απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας (μέχρι 18 ετών), και αφορούν στην εκπαίδευση/ ευαισθητοποίησή τους σε θέματα σχετικά με το δομημένο περιβάλλον, την αρχιτεκτονική, την πολεοδομία, είτε την βιώσιμη ανάπτυξη, να συμμετάσχει στην διαδικασία ανάδειξης των Ελληνικών υποψηφιοτήτων στα Διεθνή Βραβεία της UIA Architecture & Children GOLDEN CUBES AWARDS 2013/14.

Τα Architecture & Children GOLDEN CUBES AWARDS οργανώνονται από το Διεθνές Πρόγραμμα της UIA Architecture & Children Intl. WORK PROGRAM ανά τριετία, σε συνδυασμό με το εκάστοτε Παγκόσμιο Συνέδριο. Bραβεία απονέμονται σε τέσσερις (4) διαφορετικές κατηγορίες Η διαδικασία βράβευσης περιλαμβάνει (δύο) 2 Στάδια επιλογής/αξιολόγησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τα προγράμματα που θα υποβληθούν, θα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί μεταξύ Σεπτέμβριου 2011 και Μαρτίου 2014. Κατηγορίες Βραβείων

  1. School Award Συμμετοχή σε αυτή την κατηγορία μπορεί να εκδηλώσουν Σχολεία Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. (μη συμπεριλαμβανομένων Σχολείων εξειδικευμένης εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς της τέχνης, της αρχιτεκτονικής κλπ.)
  2. Institution Award Συμμετοχή σε αυτή την κατηγορία μπορεί να εκδηλώσουν Μουσεία, Πινακοθήκες, Ιδρύματα, Σύλλογοι και άλλες οργανώσεις, μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με άλλους. (συμπεριλαμβανομένων Σχολείων εξειδικευμένης εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς της τέχνης, της αρχιτεκτονικής κλπ).
  3. Written Media Award Συμμετοχή σε αυτή την κατηγορία μπορεί να εκδηλώσουν άτομα είτε οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του γραπτού λόγου (άρθρα, βιβλία, περιοδικά, μη οπτικοακουστικά εκπαιδευτικά εργαλεία).
  4. Audio Visual Media Award Συμμετοχή σε αυτή την κατηγορία μπορεί να εκδηλώσουν άτομα είτε οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων (ντοκιμαντέρ, ταινίες, τηλεοπτικά προγράμματα, οπτικοακουστικό εκπαιδευτικά εργαλεία).

Διαδικασία Βράβευσης

Α Στάδιο: Επιλογή Εθνικών (Ελληνικών) Υποψηφιοτήτων Το Ελληνικό Τμήμα της UIA σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό των Βραβείων, έχει ορίσει πενταμελή κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από τους Φανή Βαβύλη, Μίτση Βαλασσά, Στέλιο Ζερεφό, Φοίβο Καλλίτση και Νίκο Φιντικάκη και υπεύθυνο από το Ελληνικό Τμήμα της UIA τον Κυριάκο Πιπίνη, η οποία θα επιλέξει μέσα από τις υποβληθείσες συμμετοχές, μία υποψηφιότητα ανά Κατηγορία Βραβείων, τις οποίες και θα υποβάλλει στην U.I.A. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ελληνικών συμμετοχών στην UIA είναι η 15/3/2014. Β Στάδιο: Επιλογή Διεθνών Υποψηφιοτήτων Το UIA Architecture & Children WORK PROGRAMME θα ορίσει επταμελή κριτική επιτροπή, η οποία θα επιλέξει τα προγράμματα προς βράβευση ανά κατηγορία. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο 2014, η δε απονομή των Βραβείων θα λάβει χώρα τον Αύγουστο 2014, κατά την διάρκεια του 25ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της UIA στο DURBAN της SOUTH AFRICA.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στην αγγλική γλώσσα τα παρακάτω:

  1. Αίτηση Συμμετοχής (Entry form)*
  2. Εκτυπωμένο poster μεγέθους Α2 (ρολό) σύμφωνα με το Πρότυπο Σχεδιασμού των Βραβείων (Awards Template)*, το οποίο περιλαμβάνει: – Συνοπτικές πληροφορίες του συμμετέχοντος και του προγράμματος. – Περιγραφή του προγράμματος με αναφορά στα τιθέμενα κριτήρια αξιολόγησης των Βραβείων. Το κείμενο, με χρήση γραμματοσειράς Arial 14, πρέπει να εμπεριέχεται εντός του προβλεπόμενου χώρου στο Πρότυπο Σχεδιασμού των Βραβείων (Awards Template). – Απεικονίσεις του προγράμματος. Ο τρόπος απεικονίσεως, ο οποίος εξαρτάται από τη φύση του προγράμματος, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του συμμετέχοντος.
  3. CD εις διπλούν, που περιλαμβάνει το poster μεγέθους Α2 σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με το Πρότυπο Σχεδιασμού των Βραβείων (Awards Template), (σε υψηλή ανάλυση για κάλυψη αναγκών εκτύπωσης χαρτιού μεγέθους Α2 και σε χαμηλή ανάλυση για κάλυψη αναγκών δημοσίευσης/προβολής σε ιστοσελίδα)
  4. Δείγμα πρωτότυπου υλικού(-ών) (βιβλίο, εργαλείο, παιχνίδι, ταινία, πρόγραμμα δραστηριοτήτων, κλπ.) στη μορφή και γλώσσα στην οποία παρήχθη.

* Την Αίτηση Συμμετοχής (Entry form), το Πρότυπο Σχεδιασμού των Βραβείων (Awards Template), καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Architecture & Children WORK PROGRAM και τους στόχους του, τα GOLDEN CUBES AWARDS, τα κριτήρια αξιολόγησης/βράβευσης, καθώς και την διαδικασία προκήρυξης, απονομής και δημοσιοποίησης των βραβείων θα βρείτε στη παρακάτω ιστοσελίδα: http://uia-architecture-children.bak.de

Η υποβολή των παραπάνω πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 15.00.

Το υλικό πρέπει να υποβληθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Νίκης 4, Αθήνα- Τμήμα Διεθνών Σχέσεων-Ελληνικό Τμήμα της UIA, ή να αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας αποστολών μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Στην τελευταία περίπτωση τα έξοδα αποστολής πρέπει να είναι προπληρωμένα.


Για το Ελληνικό Τμήμα της UIA

Φανή Βαβύλη
Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος UIA

Κυριάκος Πιπίνης
Γραμματέας Ελληνικού Τμήματος UIA