Ενημέρωση

“Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Τεχνικών Έργων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων” του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (K.E.ΔI.BI.M.) του ΕMΠ

Το πρόγραμμα “Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Τεχνικών Έργων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων”, του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (K.E.ΔI.BI.M.) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, στοχεύει στο να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες το γνωστικό υπόβαθρο που θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τα σύνθετα ζητήματα που άπτονται της διαδικασίας εκτίμησης των επιπτώσεων στο φυσικο-κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον από τα σχεδιαζόμενα τεχνικά έργα και προγράμματα (αναπτυξιακά, χωροταξικά κ.λπ.).

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια για να συμμετέχει, αναπτύσσει και καθοδηγεί ομάδες έργου στην εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων, δραστηριοτήτων, σχεδίων και προγραμμάτων, να εμβαθύνει στην εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε θεσμικό αλλά και μελετητικό επίπεδο, καθώς και στην παρακολούθηση, αξιολόγηση σε θεσμικό επίπεδο και να ενημερωθεί για τις εξελίξεις της τεχνολογίας και επιστήμης στη διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, καθώς και για τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η αδειοδότηση.

Οι εκπαιδευτικές του ενότητες διαπραγματεύονται ζητήματα όπως η Αειφορία και Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι Βασικές Αρχές Περιβαλλοντικού Δικαίου, το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο, η Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ), η Στρατηγική Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τα Βασικά στοιχεία εκπόνησης ΜΠΕ και ΣΜΠΕ, Μελέτες Περιπτώσεις ΜΠΕ/ΣΜΠΕ, Περιπτώσεις Ακύρωσης ΑΕΠΟ. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στα βασικά βήματα εκπόνησης μιας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Β’ Κύκλο του στις 6 Νοεμβρίου 2023 και απευθύνεται σε απόφοιτους Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Γεωπονικών και Θετικών Επιστημών καθώς και σε άτομα με επαγγελματική εμπειρία στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων σε μελετητές και στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Οι λεπτομέρειές του βρίσκονται στον σύνδεσμο: https://e-learning.ntua.gr/programs/environmental-licensing-infrastructure-technical-works-2/