Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων” από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Για 18η ακαδημαϊκή χρονιά το Π.Μ.Σ. « Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων »  δημοσιεύει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τους/τις υποψήφιους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ήτριες.

·         Αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών 4 εξαμήνων.

·         Καινοτόμο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

·         Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

·         έως 50% από απόσταση μέσω ηλεκτρονικής μάθησης

·         έως 50% δια ζώσης διδασκαλία και μάθηση στην έδρα του Π.Μ.Σ. στη Ρόδο

·         Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης (έως και για το 30% των εισακτέων)

Το πτυχίο αποδίδει 120 ECTS

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://nautilus.aegean.gr/index.php μέχρι την 04.06.2021

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.  https://pms-msaem.pse.aegean.gr/   ή τηλεφωνικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 22410 99421