Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αστική Ανάπλαση και Ανάπτυξη» – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αστική Ανάπλαση και Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σε δύο στάδια:

(α) πρώτη περίοδος υποβολής: οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μέχρι την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016. Από τις αιτήσεις αυτές θα επιλεγεί το 50% των συμμετεχόντων του Π.Μ.Σ.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016.

(β) δεύτερη περίοδος υποβολής: οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να πρωτοκολληθούν  στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μέχρι την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016. Από τις αιτήσεις αυτές θα επιλεγεί το υπόλοιπο 50% των συμμετεχόντων του Π.Μ.Σ. Στη δεύτερη περίοδο υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας δύνανται να συμμετέχουν όσοι δεν έγιναν δεκτοί στην πρώτη περίοδο.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016.

 

Επισυνάπτεται η αναλυτική προκήρυξη του Προγράμματος