Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Αρχιτεκτονική & Αστικός Σχεδιασμός ” από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ‘Αρχιτεκτονική & Αστικός Σχεδιασμός’.
Στόχος του προγράμματος είναι ο εμπλουτισμός και η εμβάθυνση στη γνώση των πεδίων της αρχιτεκτονικής και του αστικού σχεδιασμού με ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό.

Το πρόγραμμα απευθύνεται μόνο σε αρχιτέκτονες.
Διαρκεί ένα έτος– τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα και στην Αθήνα. Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Αρχιτεκτονική και τον Αστικό Σχεδιασμό  – Master in Architecture & Urban Design.

Πληροφορίες:                    http://www.arch.upatras.gr/maud
Ερωτήσεις:                                      [email protected]

Υποβολή αιτήσεων:          Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος,
Κτίριο Γραμματείας,
Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 26500
με την ένδειξη “ΠΜΣ Αρχιτεκτονική & Αστικός Σχεδιασμός.”

Προθεσμία υποβολής:    Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016