Ενημέρωση

Περίληψη Προκήρυξης Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο : “Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την ανέγερση του κτιρίου Υπηρεσιών της Π.Ε.Δ.Α.”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α.»

 

1.   ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

  • Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ιστοσελίδα :  www.patt.gov.gr

  • Αρμόδια υπηρεσία που θα διεξάγει το διαγωνισμό είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Διεύθυνση:  Εθνικής Αντιστάσεως 80 Ελευσίνα Τ.Κ. 19200.

Τηλ. :  213 1601385, 213 1601378

Fax : 213 1601388

E-mail : [email protected]

  • Πληροφορίες και διευκρινήσεις για το διαγωνισμό θα παρέχονται στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής . Η Διοργανώτρια Αρχή θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε ενδεχόμενη μεταβολή των παραπάνω στοιχείων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της.

2.   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Αττικής (Χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, ΚΑΕ: 9769.06.006.01.)

3.   ΣΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σκοπός είναι η ανέγερση ενός λειτουργικού, σύγχρονου, κτιριακού συγκροτήματος που θα στεγάσει τις Υπηρεσίες της Π.Ε.Δ.Α. Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός θεωρείται ως απαραίτητη παράμετρος του ευρύτερου σχεδιασμού του συγκροτήματος. Η επιλογή σύγχρονων και ανθεκτικών υλικών και τρόπων δομής, με την μικρότερη δυνατή ανάγκη συντήρησης, αποτελούν επίσης απαιτήσεις του έργου. Το σύνολο των ανωτέρω προϋποθέσεων στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας του συγκροτήματος.

Αντικείμενο είναι η κατασκευή ενός νέου οργανωμένου βιοκλιματικού κτιριακού συγκροτήματος, με σύγχρονες αντιλήψεις σχεδιασμού και κατασκευής θα απαλλάξει την Περιφέρεια από τα έξοδα για μισθώσεις κτιρίων.

Πιο αναλυτική αναφορά για το σκοπό και το αντικείμενο του Διαγωνισμού γίνεται στην Προκήρυξη.

4.  ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ο Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως ανοικτός διαγωνισμός μίας κατηγορίας προσχεδίων μελέτης υλοποίησης ενός σταδίου κατά την έννοια του άρθρου 1 και των περιπτώσεων α.1, β.2, γ.1, δ.1, της παρ.2, της με αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-6-2011 απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427 Β΄/2011), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 22186/04-05-2012 Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1494 Β΄/2012).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη Άδεια Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι προαπαιτούμενη η εγγραφή στο μητρώο μελετητών ή / και  η λήψη αντίστοιχης τάξης μελετητικού πτυχίου σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.1, της Υ.Α. 26804/16-6-2011 Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427 Β΄/2011).

Στην ομάδα των διαγωνιζομένων είναι δυνατόν οι συμμετέχοντες να συνεργασθούν και με άλλες ειδικότητες, καθώς και σπουδαστές Αρχιτεκτονικών Σχολών οι οποίοι θα συμμετέχουν ως μέλη ομάδας εργασίας, χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής για καταβολή επιπλέον αμοιβής πέραν των προβλεπόμενων βραβείων. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο με μία (1) συμμετοχή, μόνος ή ως μέλος ομάδας.

5.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθεί υπόψη ο βαθμός προσέγγισης των μελετητών στους τεθέντες στόχους και κυρίως ως προς την αρχιτεκτονική προσέγγιση και ιδέα, τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, την λειτουργικότητα του κτιρίου, καθώς και την  δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης από τεχνική και οικονομική άποψη. Αναλυτική αναφορά γίνεται στην Προκήρυξη.

6.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ   ΚΑΙ  ΤΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η 15-03-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 .    Μετά την λήξη της ως άνω προθεσμίας υποβολής, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεών της,  καμία  μελέτη δεν γίνεται δεκτή.

Η υποβολή των μελετών θα γίνει στη διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 80, Ελευσίνα Τ.Κ.19200, στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεκτές γίνονται επίσης μελέτες που αποστέλλονται στην ίδια διεύθυνση με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών, με ευθύνη  του  διαγωνιζόμενου  για την έγκαιρη  υποβολή τους.

7.   ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι 5μελής και η σύνθεσή της θα ορισθεί        σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της  Υ.Α. 26804/2011.

Τα μέλη της Κριτικής επιτροπής με τους Αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής:

  • Ένας (1) κριτής «εκ των προσωπικοτήτων», που επιλέγεται από την Διοργανώτρια αρχή.
  • Ένας (1) κριτής, εκπρόσωπος της  Διοργανώτριας  Αρχής.
  • Τρεις (3) κριτές από τον κατάλογο κριτών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών της παρ.3 του άρθρου 12 της Υ.Α. 26804/16-06-2011 Υ.ΠΕ.Κ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 22189/04-05-2012 Υ.ΠΕ.Κ.Α. Η επιλογή των κριτών θα διενεργηθεί με κλήρωση, με ευθύνη του ΥΠΑΠΕΝ, από τον κατάλογο της κατηγορίας μελέτης.

Η Επιτροπή συγκροτείται  με απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής, στην  οποία ορίζεται και ο γραμματέας της  Επιτροπής με τον αναπληρωτή του,  και        ανακοινώνεται τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.

8.   Η  ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή των βραβείων είναι δεσμευτική για τη Διοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης.

9.   ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Θα απονεμηθούν 3 βραβεία, το πρώτο: 44.247,00 €, το δεύτερο: 32.448,00 € , και το τρίτο: 21.632,00 €, (χωρίς ΦΠΑ).  Πλέον των βραβείων,  η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί, μετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής και χωρίς αυτή να είναι δεσμευτική, να εξαγοράσει έως τέσσερις προτάσεις, αντί του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) €  εκάστη, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

10. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γλώσσα: Ελληνική.   Η παρούσα Περίληψη Προκήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής. Για το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό , κάθε διαγωνιζόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο)    ή ομάδα διαγωνιζομένων θα εγγράφεται ,  έως  και  την  15-12-2017, ώρα  14.00, σε κατάλογο που τηρεί η Διεύθυνση Τεχνικών Εργων Π.Ε. Δυτικής Αττικής, με αίτηση που αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου της ομάδας, (διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονική δ/νση) για να υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης. Από την αρμόδια υπηρεσία θα αποδίδεται σε όλους τους εγγραφέντες – εκπροσώπους πιστοποιητικό εγγραφής στον κατάλογο αυτό. Στην αναλυτική Προκήρυξη γίνεται αναφορά  για τον τρόπο υποβολής τυχόν  ερωτημάτων  (προθεσμία  υποβολής  η  30 – 10 – 2017,  ώρα 14.00)  από τους  εγγεγραμμένους,  καθώς και  για  τις απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας.

Τα τεύχη της αναλυτικής Προκήρυξης και του Φακέλου Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, και θα μπορούν να τα παραλαμβάνουν δωρεάν οι ενδιαφερόμενοι από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού. Οι κανόνες δημοσιότητας θα γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 6 της Υ.Α. 26804/ 2011 ΥΠΕΚΑ (Φ.Ε.Κ. 1427Β’/16-06-2011), όπως ισχύει σήμερα.

ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ