Ενημέρωση

Περίληψη Προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών “Ανάκτηση – ανάδειξη χώρου διεύρυνσης των οδικών αξόνων Δ. Σολωμού – Μ. Αλεξάνδρου και του Δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Π. 210”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  Ι Δ Ε Ω Ν                              « Ανάκτηση – ανάδειξη χώρου διεύρυνσης των οδικών αξόνων Δ. Σολωμού – Μ. Αλεξάνδρου και του Δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Π. 210»

 

 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από το Δήμο Σερρών, που θα αναφέρεται στο εξής ως «Διοργανώτρια Αρχή», σε συνεργασία με το «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας- Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας» (Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.). Αρμόδια Υπηρεσία (Διευθύνουσα) του Δήμου Σερρών είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, με τα εξής στοιχεία:

Οδός: Κωνσταντίνου Καραμανλή 1, Σέρρες

(Γραφείο Γραμματείας- 1ος όροφος) Ταχ. Κωδ. : 62110

Τηλ: 2321350121, 2321350140

Fax :231083621

E-mail: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.serres.gr

 1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Προϋπολογισμός Δ.Σ.- Κ.Α. 70.7326.506 «Ανάκτηση ανάδειξη χώρου διεύρυνσης των οδικών αξόνων Δ. Σολωμού – Μ. Αλεξάνδρου και του δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Π. 210», του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2013.

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάκτηση και αναβάθμιση του δημόσιου χώρου που έχει αναδειχθεί την τελευταία περίοδο ως μείζον θέμα στο σύνολό του και όχι επικεντρωμένο μόνο σε συγκεκριμένα σημεία υψηλού οικονομικού ή επικοινωνιακού ενδιαφέροντος.

Ο Διαγωνισμός αφορά λοιπόν χώρους μικρής κλίμακας και θα στοχεύει στην δημιουργία και την αύξηση του δημόσιου χώρου μέσω της ενδυνάμωσης αυτού του διάσπαρτου αδρανούς αποθεματικού.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού υπό τον τίτλο ” Ανάκτηση – ανάδειξη χώρου διεύρυνσης των οδικών αξόνων Δ. Σολωμού – Μ. Αλεξάνδρου και του Δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Π. 210″ είναι η ανάπλαση του δημόσιου αυτού χώρου της πόλης. Η υφιστάμενη πλατεία δεν ανταποκρίνεται στην πολεοδομική της λειτουργία λόγω έλλειψης σχεδιασμού και διαμόρφωσης. Στόχοι του παρόντος διαγωνισμού είναι η αναβάθμιση της πλατείας και η ενσωμάτωσή της στον αστικό ιστό της πόλης. Επίσης η αξιοποίηση του δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Π. 210 με τη δημιουργία ενός υπογείου χώρου στάθμευσης και την ένταξή του στον ευρύτερο χώρο που δημιουργείται από την διεύρυνση των οδών. Επιδίωξη είναι η συνολική κατασκευή να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για το χώρο, ως ιδιαίτερο πόλο έλξης και αναψυχής με σαφή διαχωρισμό των ροών πεζών και οχημάτων. Απαραίτητη κρίνεται η ένταξη αντιληπτικά και λειτουργικά της προαναφερόμενης κατασκευής. Επίσης οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να επιλέξουν όψεις κτιρίων (πολυκατοικιών) περιμετρικά της πλατείας Εμπορίου, και να μετασχηματίσουν – αναπλάσουν το κέλυφός τους.

 1. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ο παρών Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών, ενός σταδίου, μίας κατηγορίας μελετών κατά τις κείμενες σχετικές διατάξεις και διεξάγεται σύμφωνα με την απόφαση 26804/2011 Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ1427/Β’/16.06.2011), «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 22186/ 4-5-2012 απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1494 Β/ 2012), το ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ64 Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ κλπ.» (ΦΕΚ 64 Α/2007), τον Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42 Α/2005), τον Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40 Α/ 2010).

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Λειτουργική αναβάθμιση / Αισθητική αναβάθμιση / Περιβαλλοντική (βιοκλιματική, ενεργειακή) αναβάθμιση / Τεχνολογική αναβάθμιση / Αειφορική προσέγγιση / Υλοποιησιμότητα -Κατασκευασιμότητα / Πιλοτικός χαρακτήρας (ευελιξία σε πολλαπλή μελλοντική εφαρμογή) / Πρωτοτυπία (καινοτομία).

 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Λήξη της προθεσμίας υποβολής Προτάσεων ορίζεται η Τρίτη, 03/03/2015 και ώρα 15:00. Η υποβολή των Προτάσεων θα γίνει στα γραφεία του TEE/TKM (Μεγ. Αλεξάνδρου 49 – Θεσ/νίκη – ΤΚ 54643), στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεκτές γίνονται επίσης Προτάσεις που απεστάλησαν με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών με ευθύνη του Διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη υποβολή. Το εμπρόθεσμο της αποστολής αποδεικνύεται με τη σφραγίδα αποστολής του ταχυδρομείου ή την απόδειξη παραλαβής.

 1. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους Αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής:

 • Ένας κριτής «εκ προσωπικοτήτων» (υποδεικνυόμενος από το Τ.Ε.Ε.)
 • Ένας κριτής εκπρόσωπος της Διοργανώτριας Αρχής
 • Τρεις κριτές από τον κατάλογο κριτών της παρ. 3 του άρθρου 12 της με αρ. πρωτ.28604/2011 Απόφασης ΥΠΕΚΑ, επιστημονικού αντικειμένου σχετικού με το αντικείμενο του διαγωνισμού, η επιλογή των οποίων θα διενεργηθεί με κλήρωση από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΚΑ.

Η Διοργανώτρια αρχή συγκροτεί την κριτική επιτροπή, μετά την επιλογή των μελών της. Η συγκρότησή της γνωστοποιείται τουλάχιστον 20 ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των μελετών. Η απόφαση συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 περ. ιβ’ του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α).

 1. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Eίναι οριστική και υποχρεωτική για την Αναθέτουσα Αρχή εφόσον δεν είναι αντίθετη με τους όρους της Προκήρυξης.

 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Στον Διαγωνισμό θα απονεμηθούν 3 ισότιμα βραβεία των 5.000,00€ (πέντε χιλιάδων ευρώ) το καθένα.  Οι αμοιβές των βραβείων στερούνται ΦΠΑ «σύμφωνα με Κ.Φ.Α.Σ. ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡ. 3» η «ανοργάνων εσόδων σύμφωνα με ΑΡΘΡΟ 2 & 3 του Κώδικα Φ.Π.Α.»)  Τα βραβεία απονέμονται στην ομάδα αλλά το χρηματικό ισόποσο καταβάλλεται είτε στον υπεύθυνο αρχιτέκτονα της ομάδας (ο οποίος ορίζεται εγγράφως από όλα τα μέλη της ομάδας) είτε κατανέμεται στα μέλη της ομάδας σύμφωνα με τον υποβληθέντα πίνακα ποσοστών.

 1. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γλώσσα: Ελληνική

Η Αναλυτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής www.serres.gr και στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.  www.tkm.tee.gr.

Την Αναλυτική Προκήρυξη μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι και σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής, K. Καραμανλή 1, Σέρρες, ΤΚ 62100.

     Σέρρες, 08/12/2014

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΓΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ 
 
ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

 


Περίληψη

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών

pdf
74 KB