Δράσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάληψης της επιμελητείας της εθνικής συμμετοχής στην 16η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής Βενετίας 2018 (the Biennale Architettura 2018) με γενικό θέμα: “Freespace”

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ)  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΗΝ 16η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2018    

(The Biennale Architettura 2018)

Έχοντας υπόψη:

  • τη Διαδικασία για τις εθνικές συμμετοχές στη 16η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2018 (The Biennale Architettura 2018) και
  • την, με ΑΠ: 44360/26-10-2017, Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Καλούνται αρχιτέκτονες ή ομάδες αρχιτεκτόνων, μέλη του ΤΕΕ, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την επιμελητεία της ελληνικής συμμετοχής (θέση Curator) της 16ης Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2018.

Το θέμα της έκθεσης είναι “Freespace” και παρουσιάζεται από τις επιμελήτριες Yvonne Farrell και Shelley McNamara της 16ης Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2018, στο site: http://www.labiennale.org/en/architecture/2018/16th-international-architecture-exhibition.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με συνημμένη την πρότασή τους, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του ΥΠΕN, όπου υπάρχει διαθέσιμο το δελτίο συμμετοχής με τα απαιτούμενα στοιχεία των ενδιαφερόμενων και επιπλέον υλικό πληροφόρησης (ορθοφωτοχάρτης, κάτοψη και τομή περιπτέρου).

Αρμόδια επιστημονική επιτροπή θα συσταθεί με ευθύνη της Γενικής Γραμματέως Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) (Commissioner), θα αξιολογήσει τις υποψηφιότητες και θα συντάξει Πίνακα κατάταξής τους, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.

Ο πρώτος στον Πίνακα υποψήφιος για επιμελητής της ελληνικής συμμετοχής (Curator), θα προσκληθεί σύμφωνα με το άρθρο 32, Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του ν.4412/2016 (Α’147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, να καταθέσει εντός ενός (1) μηνός αναλυτική περιγραφή του έργου, στην οποία θα προβλέπονται όλες οι παράμετροι υλοποίησής του και το κόστος του, έχοντας γνώση και λαμβάνοντας υπόψη του την κατάσταση των υποδομών και τις γενικότερες συνθήκες στον εκθεσιακό χώρο της Μπιενάλε στη Βενετία και ειδικότερα στο Ελληνικό Περίπτερο. Ο προϋπολογισμός του έργου θα καθοριστεί και η σχετική σύμβαση θα υπογραφεί μετά την επιλογή του επιμελητή (Curator) και με βάση την κατάθεση αναλυτικής περιγραφής υλοποίησης της πρότασης και των αναγκών διοργάνωσης της έκθεσης.

Το ανώτατο ποσό που δύναται να διατεθεί για το παρόν έργο είναι 120.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν στο χρονικό διάστημα μέχρι και την Πέμπτη 25/1/2018 (τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10:00  έως 13:00) στη γραμματεία της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων (ΔΜΕΑΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Λεωφ. Μεσογείων 119, ΤΚ 115 26 – ΑΘΗΝΑ, 3ος όροφος.

Η διάρκεια του χρόνου σύμβασης του επιμελητή θα είναι, κατ’ ελάχιστον, μέχρι τη λήξη της 16ης Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, στις 25 Νοεμβρίου 2018.