Ενημέρωση

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Αρχιτεκτονική & Αστικός Σχεδιασμός”

Πανεπιστήμιο Πατρών – Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
‘Αρχιτεκτονική & Αστικός Σχεδιασμός’

 

 

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)  ‘Αρχιτεκτονική & Αστικός Σχεδιασμός’ για το ακαδημαϊκό έτος 2017‐2018.

Στόχος του ΠΜΣ είναι ο εμπλουτισμός και η εμβάθυνση στη γνώση των πεδίων της αρχιτεκτονικής και του αστικού σχεδιασμού με ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό. Επιδιώκεται η ανάπτυξη των θεωρητικών και αναλυτικών ικανοτήτων των φοιτητών, καθώς και η εξοικείωσή τους με μια ερευνητική προσέγγιση στον σχεδιασμό σε ανταπόκριση προς τα διαρκώς μεταβαλλόμενα σύγχρονα δεδομένα.

Το ΠΜΣ ‘Αρχιτεκτονική & Αστικός Σχεδιασμός’ διεξάγεται στην Αθήνα.
Οι σπουδές έχουν διάρκεια ένα έτος (Οκτώβριος 2017 – Σεπτέμβριος 2018), δηλαδή τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Η επιτυχής ολοκλήρωσή τους οδηγεί στην απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Αρχιτεκτονική και τον Αστικό Σχεδιασμό (Master in Architecture & Urban Design).

Το γενικό ερευνητικό πλαίσιο του προγράμματος είναι ‘Μεσογειακά Μέλλοντα / Mediterranean Futures.’ Το πλαίσιο αυτό εξετάζει τις ιδιομορφίες των αστικών κέντρων της Μεσογείου, τη φυσιογνωμία των παραθαλάσσιων τοπίων, τη σημασία της ιστορίας και των πολιτισμικών και δημογραφικών ροών, αλλά και τις προϋποθέσεις και τις επιπτώσεις του τουριστικού φαινομένου. Το ΠΜΣ Αρχιτεκτονική & Αστικός Σχεδιασμός θα επιδιώξει να σχεδιάσει τα “μέλλοντα” των φυσικών και κατασκευασμένων τοπίων της Μεσογείου.

Το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ περιλαμβάνει εργαστήρια, εντατικά εργαστήρια, μαθήματα διαλέξεων και σεμινάρια. Αυτά διδάσκονται από καθηγητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και από διακεκριμένους επισκέπτες καθηγητές και αρχιτέκτονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Περιλαμβάνει επίσης εκπαιδευτική επίσκεψη ερευνητικού χαρακτήρα σε πόλη του εξωτερικού, στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι φοιτητές (κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 αυτή ήταν η πόλη της Μασσαλίας), και ειδική επιστημονική έκδοση που θα καταγράφει τη συντελεσθείσα έρευνα μέσω των εργασιών του προγράμματος. Οι εργασίες αυτές θα παρουσιαστούν σε έκθεση που θα οργανώσει το ΠΜΣ με την ολοκλήρωση του ετήσιου προγράμματος.
H παρακολούθηση των εργαστηρίων σχεδιασμού και των μαθημάτων του ΠΜΣ είναι υποχρεωτική.

Στο ΠΜΣ ‘Αρχιτεκτονική & Αστικός Σχεδιασμός’ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών θα γίνει δεκτός περιορισμένος αριθμός Διπλωματούχων Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα ληφθούν υπόψη: το Υπόμνημα Εργασιών (portfolio) του υποψηφίου, Κείμενο Προθέσεων που περιγράφει τους λόγους για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί τη συμμετοχή του/της στο ΠΜΣ, δύο (2) Συστατικές Επιστολές και ο βαθμός του ή των πτυχίων προγενέστερων σπουδών. Η τελική επιλογή στο ΠΜΣ θα γίνει μετά από συνέντευξη.

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται στο ποσό των € 5.000 και καταβάλλονται σε 4 δόσεις: € 500 εντός 15 ημερών από τη γνωστοποίηση της αποδοχής του/της υποψηφίου στο ΠΜΣ (ποσό που αντιπροσωπεύει διοικητικά έξοδα και είναι μη επιστρέψιμα) και € 1.500 εντός των 15 πρώτων ημερών κάθε ενός από τα τρία εξάμηνα σπουδών (Οκτώβριος, Φεβρουάριος, Ιούνιος). Εναλλακτικά, μετά την καταβολή της αρχικής δόσης των € 500, τα υπόλοιπα δίδακτρα μπορούν να καταβληθούν σε μία εφάπαξ δόση. Προβλέπεται η παροχή μεγάλου αριθμού υποτροφιών, με τη μορφή πλήρους ή μερικής απαλλαγής από τα δίδακτρα, βάσει οικονομικής ανάγκης ή ακαδημαϊκής επίδοσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες να συμμετάσχουν στο ΠΜΣ Αρχιτεκτονική & Αστικός Σχεδιασμός παρακαλούνται, από τη Πέμπτη 1 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017, να υποβάλλουν, προς τη Γραμματεία του ΠΜΣ τα δικαιολογητικά (2) έως (10) – εκτός της ψηφιακής αίτησης που αναφέρεται στο σημείο (1) που γίνεται online:

(1) Ψηφιακή αίτηση προς το Πανεπιστήμιο Πατρών στη διεύθυνση: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#. Επιλέξτε την Πολυτεχνική Σχολή και, στη συνέχεια, το Πρόγραμμα Αρχιτεκτονική & Αστικός Σχεδιασμός. (2) Γραπτή αίτηση σε ειδικό έντυπο, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://www.arch.upatras.gr/maud. Στην αίτηση θα συμπεριλαμβάνεται έγχρωμη φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου που θα επικολλάται στην προβλεπόμενη θέση.

(3) Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων) ή του διαβατηρίου για αλλοδαπούς υποψηφίους.

(4) Υπόμνημα Εργασιών (portfolio). Το Υπόμνημα Εργασιών θα είναι σχεδιασμένο και εκτυπωμένο με επιμέλεια, καθώς αποτελεί κύριο κριτήριο επιλογής. Το Υπόμνημα Εργασιών θα έχει διαστάσεις Α4 (διάταξη κατακόρυφη/portrait) και μέγιστο αριθμό σελίδων τις σαράντα (40).

(5) Κείμενο Προθέσεων 500-600 λέξεων κατά μέγιστο που θα περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή των λόγων που ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να παρακολουθήσει το ΠΜΣ, παρουσίαση των ερευνητικών ενδιαφερόντων του/της καθώς και του τρόπου που ο/η υποψήφιος/α σκέπτεται να αξιοποιήσει τις γνώσεις που θα αποκτήσει από τις σπουδές του/της στο ΠΜΣ.

(6) Βιογραφικό Σημείωμα του/της υποψηφίου όπου θα αναφέρονται οι σπουδές, η πιθανή επαγγελματική, επιστημονική και ερευνητική εμπειρία, τυχόν δημοσιεύσεις και διακρίσεις. Μέγιστη έκταση του βιογραφικού είναι οι τέσερις (4) σελίδες Α4.

(7) Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από καθηγητές πανεπιστημίου που γνωρίζουν το έργο του/της υποψηφίου/ας. Σε ειδικές περιπτώσεις, η μία από τις δύο συστατικές επιστολές μπορεί να έχει συνταχθεί από εργοδότη του/της υποψηφίου/ας. Κάθε συστατική επιστολή υποβάλλεται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο που φέρει το λογότυπο του αντίστοιχου πανεπιστημίου ή του εργοδότη στην μπροστινή όψη του και την υπογραφή του συντάκτη της στην πίσω όψη του.

(8) Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου. Εφόσον οι σπουδές δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, απαιτείται βεβαίωση περί του συνόλου των πιστωτικών μονάδων (π.μ./ECTS) που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, του συνόλου των π.μ./ECTS που απαιτούνται για την κτήση του τίτλου σπουδών καθώς και των μαθημάτων (ονομαστικά και π.μ./ECTS) που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών.

(9) Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προηγούμενων σπουδών.

(10) Αποδεικτικό σπουδών της αγγλικής γλώσσας και, ενδεχομένως, άλλων, επί πλέον, ξένων γλωσσών. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πανεπιστημίου της αλλοδαπής στο οποίο τα μαθήματα διδάσκονταν στην αγγλική γλώσσα.

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποσταλούν, ταχυδρομικά ή με κούριερ, έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 στη διεύθυνση:

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Κτήριο Γραμματείας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 26500 με την ένδειξη “ΠΜΣ Αρχιτεκτονική & Αστικός Σχεδιασμός 2017-18.” Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://www.arch.upatras.gr/maud και στο email: [email protected].
Θα καταβληθεί προσπάθεια ανταπόκρισης στις αιτήσεις σε σύντομο χρόνο μετά την υποβολή τους και πάντως πριν από την αναφερόμενη τελική προθεσμία.

 

Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος ‘Αρχιτεκτονική & Αστικός Σχεδιασμός’:

Καθηγητής Γιάννης Αίσωπος, Διευθυντής του Προγράμματος

Καθηγητής Πάνος Δραγώνας

Καθηγητής Γεώργιος Πανέτσος