Ο Σύλλογος

Δ.Κ.Μ_Αρχιτεκτόνες «Εφαρμογή του άρθρου 10 , παρ.1 του Ν.4067/2012 (Ν.Ο.Κ ) από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής»

Δ.Κ.Μ_Αρχιτεκτόνες

«Εφαρμογή του άρθρου 10 , παρ.1 του Ν.4067/2012 (Ν.Ο.Κ ) από τα Συμβούλια

Αρχιτεκτονικής»

 

Το συγκεκριμένο «καυτό» θέμα για τους Αρχιτέκτονες , «Προβλήματα λειτουργίας

Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής» , παρουσιάζεται κατ΄επανάληψη  στην Η.Δ του Δ.Σ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.Το θέμα όμως ποτέ δεν  συζητείται και δεν  υπάρχει κατατεθειμένη πρόταση ή εισήγηση από όσους το προτείνουν στην Η.Δ .

Η Δ.Κ.Μ_Αρχιτεκτόνες , έχουμε ζητήσει κατ΄επανάληψη να υπάρξει ολοκληρωμένη επεξεργασία για το θέμα. Θεωρούμε απαραίτητη την παρέμβαση του συλλόγου με τεκμηριωμενή πρόταση για την αντιμετώπιση  των προβλημάτων .

Αναφορικά με την από 23 / 11 / 2015 ερμηνευτική εγκύκλιο για την  «Εφαρμογή του άρθρου 10» καταθέσαμε συγκεκριμένη εισήγηση θέλοντας να αφυπνίσουμε και να υπάρξει η απαιτούμενη παρέμβαση από τον Σύλλογο.

Στην συνεδρίαση  του  Δ.Σ  του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ,( 21/01/16)  και μετά  από 15  μέρες  που  είχε  κατατεθεί  η  εισήγηση  μας , δυστυχώς  και  πάλι  δεν  συζητήθηκε το θέμα .Με  την δικαιολογία  οτι η συγκεκριμένη πρόταση  δεν αντιμετωπίζει ολιστικά  το θέμα  του άρθρου 10, παραπέμφθηκε  για επόμενη  συνεδρίαση , θεωρώντας  οτι  μέχρι  τότε  το  θέμα  πιθανά να αντιμετωπιστεί  απο  το  ίδιο  το Υπουργείο.

Θεωρούμε σημαντική την εκτίμηση των ποιοτικών κριτηρίων που αφορούν στο περιβαλλοντικό όφελος, θεωρούμε όμως απαράδεκτη την παρότρυνση που περιγράφεται στην 2η παράγραφο , προς τα μέλη των Σ.Α και συγκεκριμένα,

«…προτείνοντας την βέλτιστη χωροθέτηση της οικοδομής στο οικόπεδο,

και την επωφελέστερη πολεοδομικά διάταξη της …»

Για την Δ.Κ.Μ_Αρχιτέκτονες, είναι  απαίτηση να αποφευχθεί ο αποπροσανατολισμός του σκοπού θεσμοθέτησης των Σ.Α, και η αντικατάσταση των αρμοδιοτήτων τους από γνωμοδοτικού χαρακτήρα, σε αποφασιστικού.

Είναι απαγορευτική επίσης η λογική υπαγόρευσης είτε συγκεκριμένων τάσεων,

απόψεων η λύσεων, είτε δημιουργίας πυρήνα εκμετάλευσης των ελεύθερων

επαγγελματιών μέσω «πίεσης» για την λήψη απόφασης στην κατατεθειμένη

αρχιτεκτονική πρόταση.

Δυστυχώς συνεχίζεται η λογική των ερμηνευτικών εγκυκλίων, οι οποίες τις

περισσότερες φορές περιπλέκουν τα πράγματα παρά τα αποσαφηνίζουν, με

κίνδυνο να αφήνουν ¨χώρο ¨ για διαφορετικές κατά περίπτωση ερμηνείες του

νόμου .

Εννοείται οτι είμαστε υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτό

αποτυπώνεται στην παραχώρηση μέρους του οικοπέδου προς κοινή χρήση,

Όμως οφείλουμε να παρατηρήσουμε οτι το συγκεκριμένο κεφάλαιο του

Ν.4067/2012 έχει πολλά προβλήματα και αν κάποιος ήθελε να τα αντιμετωπίσει

πραγματικά θα έπρεπε να ξαναδεί από την αρχή όλο το άρθρο 10

 παραθέτουμε  αναλυτικά  την τοποθέτηση  μας .

 

 

 Αθήνα 11/01/2016

Τοποθέτηση Δ.Κ.Μ_Αρχιτέκτονες  αναφορικά με  το από 23 / 11 / 2015 , 50838 έγγραφο του αρμόδιου Υπουργείου.

 

Λάβαμε λοιπόν γνώση , του από 23 / 11 / 2015, 50838, με θέμα, «Εφαρμογή

του άρθρου 10, παρ.1 του Ν.4067/2012 (νοκ) από Συμβούλια

Αρχιτεκτονικής».

Θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής ,

θεωρούμε πράγματι σημαντική την εκτίμηση των ποιοτικών κριτηρίων που

αφορούν στο περιβαλλοντικό όφελος , θεωρούμε όμως απαράδεκτη την παρότρυνση που περιγράφεται στην 2η παράγραφο , προς τα μέλη των Σ.Α και συγκεκριμένα ,

«…προτείνοντας την βέλτιστη χωροθέτηση της οικοδομής στο οικόπεδο ,

και την επωφελέστερη πολεοδομικά διάταξη της …»

Επισημαίνουμε και υπενθυμίζουμε ότι :

  1. Τα ΣΑ είναι ανεξάρτητα γνωμοδοτικά όργανα που συγκροτούνται με απόφαση του

γενικού γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης.

  1. Τα ΣΑ γνωμοδοτούν στα πλαίσια του Ν. 4030/11 ως προς τις αρχιτεκτονικές

μελέτες. Οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται ρητά στον Ν. 4030/11 και Ν. 4067/12.

  1. Η γνωμοδότηση είναι Θετική ή Αρνητική ως προς τη μελέτη και δεν αποτελεί

έγκριση. (Α.Π. 46876 . 21/03/13).

 

Συμπληρωματικά στο από, 30.04.2013, αρ.πρωτ. .28279 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ

, με θέμα «Κριτήρια βέλτιστης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 10 (ΝΟΚ) ,

από τα Σ.Α» , μετάξυ άλλων αναφέρεται οτι,

«η διατύπωση της γνώμης του Σ.Α αναφέρεται περιοριστικά στην

βέλτιστη χωροθέτηση της οικοδομής στο οικόπεδο και την διάταξη της

τυχόν αποδιδόμενης σε κοινή χρήση επιφάνειας αυτού …»

Έχει την ίδια λογική και την ίδια ανησυχία ως προς την χωροθέτηση και το

όφελος απόδοσης προς το δημόσιο, παρόλα αυτά, δεν αλλοιώνει τον χαρακτήρα

αρμοδιοτήτων του οργάνου .

Επίσης στο από 21/03/2013 με αρ.πρωτ. 46876 έγγραφο του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ με

τίτλο «Αρμοδιότητες των Σ.Α», μεταξύ άλλων τονίζεται ότι,

 1. Τα ΣΑ γνωμοδοτούν με βάση την αρχιτεκτονική άποψη και λύση που

επέλεξε ο μελετητής. Η όποια κριτική ασκείται δεν θα αφορά την εξεύρεση

«βέλτιστων» λύσεων αλλά την πληρότητα και τη συνέπεια της μελέτης ως

προς την αρχιτεκτονική άποψη που επιλέγεται σε σχέση με τη λειτουργία και

την ένταξη στο ευρύτερο περιβάλλον…. &

 4. Τα ΣΑ δεν ασκούν αρχιτεκτονική ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν την

έλλειψη μιας κεντρικής ιδέας στην αρχιτεκτονική σύνθεση. Επομένως, δεν

επιτρέπεται τα μέλη των ΣΑ να διορθώνουν τις μελέτες στα σχέδια των

μελετητών ούτε να κάνουν μονοσήμαντες υποδείξεις που θα κατευθύνουν τη

διόρθωση της υπό έλεγχο μελέτης. Αντίστοιχα και οι μελετητές δεν νοείται να

απαιτούν από τα μέλη του συμβουλίου βελτιώσεις και υποδείξεις.

Σύμφωνα λοιπόν με όλες τις παραπάνω επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις περί

λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των Σ.Α , θεωρούμε ατυχή την έκφραση,

«..Οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα , στα ποιοτικά κριτήρια,

προτείνοντας την βέλτιστη χωροθέτηση της οικοδομής στο οικόπεδο, και την

επωφελέστερη πολεοδομικά διάταξη της …»

Τα μέλη των ΣΑ σε καμία περίπτωση δεν έχουν την αρμοδιότητα να

προτείνουν, πόσο μάλλον όταν για να γίνει αυτό επιστημονικά και ουσιαστικά

θα έπρεπε αν έχουν λάβει υπόψη τους όλα τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης

/φακέλλου , και να έχουν εκπονήσει οι ίδιοι την αντίστοιχη μελέτη .

 

Ως εκ τούτου θεωρούμε άστοχη την συγκεκριμένη έκφραση / παρότρυνση , του

εγγράφου της Γ.Γραμματέως, πιστεύουμε οτι είναι μια ατυχής στιγμή, και

ευχόμαστε ότι θα αποσυρθεί άμεσα.

Είναι απαίτηση να αποφευχθεί ο αποπροσανατολισμός του σκοπού θεσμοθέτησης

των Σ.Α , και η αντικατάσταση των αρμοδιοτήτων τους από γνωμοδοτικού

χαρακτήρα, σε αποφασιστικού .

Είναι απαγορευτική επίσης η λογική υπαγόρευσης είτε συγκεκριμένων τάσεων,

απόψεων η λύσεων, είτε δημιουργίας πυρήνα εκμετάλευσης των ελεύθερων

επαγγελματιών μέσω «πίεσης» για την λήψη απόφασης στην κατατεθειμένη

αρχιτεκτονική πρόταση .

Δυστυχώς συνεχίζεται η λογική των ερμηνευτικών εγκυκλίων, οι οποίες τις

περισσότερες φορές περιπλέκουν τα πράγματα παρά τα αποσαφηνίζουν, με

κίνδυνο να αφήνουν ¨χώρο ¨ για διαφορετικές κατά περίπτωση ερμηνείες του

νόμου .

 

Εννοείται  οτι είμαστε υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτό

αποτυπώνεται στην παραχώρηση μέρους του οικοπέδου προς κοινή χρήση,

Όμως οφείλουμε να παρατηρήσουμε οτι το συγκεκριμένο κεφάλαιο του

Ν.4067/2012 έχει πολλά προβλήματα και αν κάποιος ήθελε να τα αντιμετωπίσει

πραγματικά θα έπρεπε να ξαναδεί από την αρχή όλο το άρθρο 10.