Ενημέρωση

Αποτελέσματα του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων, με τίτλο: «Βιοκλιματική Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχή της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης» του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

Σας κοινοποιούμε  την με αριθμό 549/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου (ΑΔΑ : ΩΑ5ΕΩ0Ο-ΔΒΨ), με την οποία επικυρώνονται τα Πρακτικά συνεδριάσεων της Κριτικής Επιτροπής για τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων, με τίτλο : «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ».

Συνημμένα θα βρείτε επίσης την Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.