Ενημέρωση

Ανακοίνωση αποτελέσματος Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων του Δήμου Θεσσαλονίκης: «Δημιουργία Χώρου Εγκαταστάσεων Κοινής Ωφέλειας στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Αλοννήσου-Μυκόνου-Άνδρου-Σιδηροκάστρου (πρώην Στάβλοι Παπάφη)»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ

«Δημιουργία Χώρου Εγκαταστάσεων Κοινής Ωφέλειας στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Αλοννήσου-Μυκόνου-Άνδρου-Σιδηροκάστρου (πρώην Στάβλοι Παπάφη)»

 

H κατάθεση του Συγκεντρωτικού-Συνοπτικού Πρακτικού και των πέντε (5) επιμέρους Πρακτικών της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού έγινε στις 14-05-2019 στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στην πενταμελή Κριτική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 1650/28-11-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, συμμετείχαν οι εξής αρχιτέκτονες μηχανικοί:

  1. Αμαλία Κωτσάκη, αρχιτέκτων μηχ/κός, κριτής εκ του καταλόγου κριτών του ΥΠΕΝ, Πρόεδρος της Επιτροπής
  2. Κωνσταντίνος Μπελιμπασάκης, αρχιτέκτων μηχ/κός, εκπρόσωπος Δήμου Θεσσαλονίκης
  3. Πρόδρομος Νικηφορίδης, αρχιτέκτων μηχ/κός, κριτής «εκ προσωπικοτήτων»
  4. Νικόλαος Γιόγιας, αρχιτέκτων μηχ/κός, κριτής εκ του καταλόγου κριτών του ΥΠΕΝ
  5. Δημήτρης Γιαννίσης, αρχιτέκτων μηχ/κός, κριτής εκ του καταλόγου κριτών του ΥΠΕΝ

Το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε από τον έλεγχο της τυπικής εκπλήρωσης των υποβληθέντων στοιχείων ως προς τους όρους/απαιτήσεις του διαγωνισμού και από τη συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων.

Κατά το άρθρο 26 της Διακήρυξης, τυχόν ενστάσεις κατά της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος υποβάλλονται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του αποτελέσματος στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr, https://centre-architecture.thessaloniki.gr), δηλαδή έως και την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 ώρα 15.00.

Η ένσταση απευθύνεται στη Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης και ασκείται με κατάθεση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας στην οδό Αγγελάκη 13, Θεσσαλονίκη, 5ος όροφος, ή με ταχυδρομική επιστολή επί αποδείξει ή τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Ως ημερομηνία και ώρα κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία και ώρα πρωτοκόλλησης ή η ημερομηνία και ώρα του αποδεικτικού παραλαβής ή της αποστολής της τηλεομοιοτυπίας ή του ηλεκτρονικού μηνύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, συνημμένα θα βρείτε την Απόφαση με την οποία επικυρώνεται το αποτέλεσμα.

 


ΑΠΟΦΑΣΗ

pdf
2 MB