Ενημέρωση

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης περί διενέργειας Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών, ΦΕΚ 3537/Β/20.09.2019

Υπουργική Απόφαση

Τροποποίηση της 26804/16.06.2011 απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄1427), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 22186/04.05.2012 απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Β’ 1494).

ΦΕΚ 3537/Β/20.09.2019.