Ο Σύλλογος

Θέση της ΕλΕΜ για τα Ιδιωτικά ΑΕΙ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΕΙ

Η ΕλΕΜ θεωρεί ότι διάφορες απόψεις και ψηφίσματα υπέρ ή κατά των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, όπως το πρόσφατο του ΣΑΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, επί του σχετικού νομοσχεδίου, καθώς και η σχετική διαβούλευση, παρέλκουν έναντι της καταφανούς παραβίασης του Ελληνικού Συντάγματος. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε καλό να παραθέσουμε υπενθυμίζοντας το σχετικό άρθρο του Συντάγματος:

ΑΡΘΡΟ 16, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5. H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που

αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Tα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά από αυτό και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους. Συγχώνευση ή κατάτμηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, όπως νόμος ορίζει. Ειδικός νόμος ορίζει όσα αφορούν τους φοιτητικούς συλλόγους και τη συμμετοχή των σπουδαστών σ’ αυτούς. 

Επίσης η ΕλΕΜ στηρίζει κατ’ αρχήν τις συντεταγμένες δράσεις των Ελλήνων Πολιτών που κινητοποιούνται προασπίζοντας την ανωτέρω καθόλα ισχύουσα Συνταγματική Επιταγή, αφού μάλιστα επιβάλλονται από το ακροτελεύτιο, Άρθρο 120 του Συντάγματος.

 

ΕλΕΜ