Ενημέρωση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή Αρχιτεκτονικής Μελέτης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών Επισκευής και Αναδιαρρύθμισης κτιρίων ΕΔΟΕΑΠ στην Αθήνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΔΟΕΑΠ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο ΕΔΟΕΑΠ  διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό για την υποβολή αρχιτεκτονικής μελέτης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών επισκευής και αναδιαρρύθμισης των δύο (2)  κτιρίων του στην Αθήνα, με στόχο την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό  της υφιστάμενης υποδομής των Ιατρικών και Διοικητικών  Υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, ο ΕΔΟΕΑΠ στεγάζει τις Ιατρικές και Διοικητικές του Υπηρεσίες στην Αθήνα, στους κάτωθι κτιριακούς χώρους:

  1. Κτίριο Σισίνη 18 & Ηριδανού – Ιλίσια: Οι υπό διαμόρφωση όροφοι είναι το ισόγειο, ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος και ο 4ος όροφος με συνολική επιφάνεια εμβαδού 2.140 τ.μ..
  2. Κτίριο Ορμινίου 38 & Ηριδανού – Ιλίσια: Οι υπό διαμόρφωση χώροι είναι το ισόγειο, ο 4ος και ο 5ος όροφος με συνολική επιφάνεια εμβαδού 568,59 τ.μ..

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει τεχνοοικονομική μελέτη η οποία θα περιλαμβάνει:

  1. I. Αρχιτεκτονική μελέτη (πρόταση): εσωτερικές διαρρυθμίσεις, αλλαγή χρήσης χώρων κ.τ.λ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  2. II. Προμέτρηση κόστους εργασιών: κατασκευές τοιχοποιίας, αποξηλώσεις, ύδρευση/αποχέτευση, Η/Μ, θέρμανση/κλιματισμός, κουφώματα κ.τ.λ..

III. Απαιτούμενες εγκρίσεις-αδειοδοτήσεις.

 

Στους ενδιαφερόμενους μπορούν να αποσταλούν από τον κ. Γεώργιο Μαυρίδη  τηλ. 210-7264421 οι κατόψεις των υπό διαμόρφωση ορόφων ηλεκτρονικά όπως και να δοθούν επιπλέον τεχνικές πληροφορίες.»

Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  1. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε € 18.500,00 (πλέον ΦΠΑ).
  2. Ο τελικός ανάδοχος θα είναι αυτός που θα υποβάλει την συμφερότερη από τεχνοοικονομική άποψη  προσφορά.
  3. Δεν θα γίνουν αποδεκτές προσφορές μικρότερες κατά 40% από το μέγιστο οριζόμενο ποσό, ήτοι μικρότερες από € 11.100,00 πλέον ΦΠΑ.
  4. Η αποπληρωμή της δαπάνης, θα γίνει ως εξής:

Εντός δύο (2)  μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης του τιμολογίου. 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

H Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ θα αποσφραγίσει σε ειδική συνεδρίασή της, τoν φάκελο τεχνικής εμπειρίας στο υπό ανάληψη έργο της κάθε εταιρείας και εφόσον πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις, δηλαδή θα βαθμολογήσει το κριτήριο (Γ-ii)  από 80 έως 100 που είναι  η μέγιστη βαθμολογία.

Θα δημιουργηθεί μια short list  προτάσεων από εταιρείες, ιδιώτες οι οποίες θα προσκομίσουν φακέλους με αδειοδότηση-κατασκευές υγειονομικών χώρων, με προτεραιότητα σε πολυιατρεία και πολυοδοντιατρεία (τουλάχιστον 3 αδειοδοτήσεις).

Μετά την αξιολόγηση και για όσους πληρούν τουλάχιστον τις ελάχιστες προϋποθέσεις από πλευράς τεχνικής εμπειρίας , θα ανοιχτούν οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς και θα επιλεγεί η συμφερότερη  από τεχνοοικονομική άποψη  προσφορά, βάση της παρακάτω βαρύτητας των δύο κριτηρίων:

 

α/α Περιγραφή κριτηρίου Βαρύτητα
Γ-i Οικονομική προσφορά 60
Γ-ii Αποδεδειγμένη εμπειρία σε αδειοδοτήσεις-κατασκευές υγειονομικών χώρων  (τουλάχιστον 3 ) καθώς επίσης  σε εργασίες διαρρυθμίσεων, κατασκευών κτλ σε ανάλογους υγειονομικούς χώρους 40
  Συνολική ονομαστική βαθμολογία 100

 

Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η παρεχόμενη υπηρεσία από την υπογραφή της σύμβασης, θα είναι σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η κατάθεση της τεχνοοικονομικής μελέτης και της προμέτρησης κόστους εργασιών  (Ι και ΙΙ)  όπου θα  πρέπει να είναι εντός 20 ημερών,  ενώ οι απαιτούμενες εγκρίσεις – αδειοδοτήσεις (ΙΙΙ) θα πρέπει να κατατεθούν   εντός  3 μηνών.

ΣΤ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν κλειστή  προσφορά  στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς  ή μέσω courier, το αργότερο  έως την    1η Ιουνίου 2020. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται  στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγιστούν.

Ζ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΔΟΕΑΠ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ», ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους.

Τα περιεχόμενα του κυρίως ως ανωτέρω σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

α. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Φάκελος τεχνικής εμπειρίας στο υπό ανάληψη έργο» που θα περιλαμβάνει την προτεραία εμπειρία της εταιρείας.

β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη στο τηλ. 210 – 7264348 (email: [email protected]).