Εκπαίδευση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων (4) Συμβάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών»_για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 4 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών (εφ’ εξής καλούμενος, για τις ανάγκες της παρούσης πρόσκλησης, Αναθέτουσα Αρχή) λαμβάνοντας υπόψιν:

 1. Το Ν.4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 2. Το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
 3. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 30 αυτού
 4. Τις διατάξεις του Ν.4957/2022, (ΦΕΚ 141/ Α/21.07.2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», κεφάλαιο ΚΖ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»
 5. Τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα
 6. Τον «Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έρευνας» της Αναθέτουσας Αρχής Δ3 05 Ε01 Έκδοση: 10 01/02/2023 2
 7. Το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018 καθώς και το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018
 8. Το Ν. 4914/2022 (ΦΕΚ 61/Α/21-03-2022) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, όπως ισχύει,
 9. Την με Α.Π. 86549/26.09.2023 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» με τίτλο «Δράσεις διά βίου μάθησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση (απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού)» (Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΚΠ07, ΑΔΑ: 9ΩΟΛΗ-ΝΗ5), όπως και ισχύει.
 10. Την υπ. αριθμ. 109745 / 19.10.2023 απόφαση της της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστήμιου Πατρών περί αποδοχής εκτέλεσης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Συνεδρίαση Ολ. 884/18.10.2023).
 11. Την υπ. αριθμ 110034 / 22.11.2023 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών» με Κωδικό ΟΠΣ 6003416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».
 12. Την υπ. αριθμ. 137507 / 21.12.2023 απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστήμιου Πατρών κατά την οποία έγινε αποδεκτή η Απόφαση Υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου 01 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Συνεδρίαση Ολ. 893/13.12.2023).

και σύμφωνα με: α) την απόφαση της υπ. αρ. 6ης/13-12-2023 Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών περί κάλυψης αναγκών θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων μέσω της ανωτέρω Πράξης, β) την υπ΄αριθμ. 99353/28.12.2023 απόφαση της 226/20.12.2023 Συνεδρίασης Συγκλήτου αναφορικά με την κατανομή των θέσεων της ανωτέρω Πράξης στα Τμήματα του Ιδρύματος και γ) την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ Παν. Πατρών 139083/28.12.2023 έγκριση Σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», προκηρύσσει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη 4 συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή Διονύσιο Μαντζαβίνο, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.