Ενημέρωση

Προκήρυξη Σύνθετου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων Ενός Σταδίου, του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τίτλο: «Μελέτη ανέγερσης νέου Κτιρίου παιδικού σταθμού και κοινωφελών λειτουργιών στην περιοχή 40 Εκκλησιών του Δήμου Θεσσαλονίκης»

Συνημμένα θα βρείτε τα αρχεία που αφορούν στον Σύνθετο Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων Ενός Σταδίου με τίτλο: «Μελέτη ανέγερσης νέου Κτιρίου παιδικού σταθμού και κοινωφελών λειτουργιών στην περιοχή 40 Εκκλησιών του Δήμου Θεσσαλονίκης», που πρόκειται να πραγματοποιήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με ύψος βραβείων είκοσι οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (28.970,85€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και εξαγορά επιπλέον αριθμού μελετών και μέχρι τρεις, αντί του συνολικού ποσού τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (3.720,00€), συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24%, μετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής και χωρίς αυτή να είναι δεσμευτική.

Σύνθετος Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων Ενός Σταδίου, κατά την έννοια του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. οικ.26804/18-06-2011 απόφασης π. ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427/Β’/16-6-2011), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 22186/04-05-2012 ΥΑ (ΦΕΚ 1494/Β’/04-05-2012) και την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/81319/238/ 13-9-2019 ΥΑ (ΦΕΚ 3537/Β’/20-9-2019) και περιλαμβάνει αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική και γεωτεχνική μελέτη.

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η επιλογή της βέλτιστης πρότασης από λειτουργική, αισθητική, τεχνική και οικονομική άποψη για τη δημιουργία νέου κτιρίου Παιδικού Σταθμού και Κοινωφελών Λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου, με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις της τέχνης και της επιστήμης, καθώς και τις αρχές του βιοκλιματικού – περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Επιδιώκεται να προκύψει συνολικό αποτέλεσμα υψηλής ποιοτικής στάθμης, με σύγχρονο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα, ικανοποιώντας τις επιδιώξεις που αναφέρονται στο τεύχος της Αναλυτικής Διακήρυξης και των Τεχνικών Δεδομένων.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η μελέτη ενός νέου δημοτικού κτιρίου με χρήσεις κοινής ωφέλειας (πρόνοιας και πολιτισμού) σε οικόπεδο, εμβαδού 314 τ.μ., που βρίσκεται στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Σκεπαστού- Ινιάδος- Ελευθερών- Θ. Κωνσταντινίδη του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι χρήσεις που θα εξυπηρετηθούν στο ακίνητο θα είναι οι εξής: Βρεφονηπιακός Σταθμός, Δημοτική Βιβλιοθήκη / Αναγνωστήριο και Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).

Συνημμένα:
• Η Νο 4Ε/2021 Προκήρυξη
• Διακήρυξη
• Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
• Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών
• Συγγραφή υποχρεώσεων
• Υπεύθυνη Δήλωση
• Τοπογραφικό