Ενημέρωση

Προκήρυξη Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων ενός σταδίου, του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τίτλο: «Ανάπλαση της Πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους»

Συνημμένα θα βρείτε τα αρχεία που αφορούν στον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων ενός σταδίου με τίτλο «Ανάπλαση της Πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους» που πρόκειται να πραγματοποιήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με ύψος βραβείων εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (125.487,98€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Συνημμένα:
• Η υπ’ αρ. Ε1/2021 Προκήρυξη
• Διακήρυξη
• Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
• Προεκτίμηση αμοιβών
• Συγγραφή υποχρεώσεων
• Υπεύθυνη Δήλωση
• Τοπογραφικό

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων στα Αγγλικά:

https://issuu.com/d-thess/docs/aristotelous_final_english