Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός” από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Σ Χ Ο Λ Η

Τ Μ Η Μ Α  Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν  Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν

 

 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2021

Για την εισαγωγή 35 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ»

 

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο: «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» για τον ακαδημαϊκό κύκλο σπουδών 2019-2021 (επανίδρυση σύμφωνα με τον Ν.4485/2017 ΦΕΚ Τεύχος Β’ 6167/31-12-2018).

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στον «Περιβαλλοντικό Αρχιτεκτονικό και Αστικό Σχεδιασμό» ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα ξεκινούν το χειμερινό εξάμηνο της εκάστοτε διετίας κύκλου σπουδών.

 

Αναλυτική Προκήρυξη

 


pdf
336 KB