Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός», Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Π. Πατρών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην αριθμ. 11/29-5-2019 συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός», το οποίο έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 2916/19-7-2018 τ. Β’, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, και οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Αρχιτεκτονική και τον Αστικό Σχεδιασμό.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm), και να αποστείλουν προς το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή), ένα πλήρες αντίγραφο υποψηφιότητας, μέχρι 27/9/2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Τα σχετικά δικαιολογητικά αναφέρονται στο αρχείο “maud_2019-2020.doc” στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.arch.upatras.gr/maud.

Συνημμένα θα βρείτε την προκήρυξη, πληροφορίες για το Π.Μ.Σ., καθώς και την αίτηση συμμετοχής.

 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

pdf
709 KB
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

pdf
246 KB
ΑΙΤΗΣΗ

msword
83 KB