Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες” από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία αρ.3.9/21-1-2016) αποφάσισε την προκήρυξη σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το πανεπιστημιακό έτος 2015-2016 στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Αντικείμενο-Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή Ειδίκευση επιστημόνων στις «εφαρμοσμένες αρχαιολογικές επιστήμες» και ειδικότερα η εκπαίδευση στελεχών εξειδικευμένων στην διεξαγωγή έρευνας και εφαρμογών στην πολιτιστική κληρονομιά μέσα από την επιστήμη και τεχνολογία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται: (i) σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες της εκπαίδευσης, (ii) σε στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με την αρχαιολογία και πολιτιστική κληρονομιά, (ιιι) επιστήμονες/ ερευνητές θετικών ή/και ανθρωπιστικών σπουδών για υλοποίηση προγραμμάτων εικονικής αρχαιολογίας, μουσειολογίας, πολιτιστικό τουρισμό, αναπτυξιακά έργα αρχαιολογικού περιεχομένου και εκπόνηση διδακτορικού.

 

Συνημμένα θα βρείτε την αναλυτική Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών / φοιτητριών, καθώς και αίτηση εγγραφής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.