Ενημέρωση

Πρακτικά 1ης Επιστημονικής Συνάντησης συνΕΡΓΑΣΙΑΣ “Μελέτες Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης & Αρχιτεκτονική Κληρονομιά”, Ναύπακτος 24-26 Ιανουαρίου 2014

Πραγματοποιήθηκε στην Ναύπακτο 24, 25 & 26 Ιανουαρίου 2014

η 1η Επιστημονική Συνάντηση συνΕργασίας: ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ.

 

Πρακτικά