Ενημέρωση

Περίληψη Προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων “Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Φαρσάλων”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΩΝ 

«Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Φαρσάλων »

 

∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ-ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

∆ιοργανώτρια Αρχή του ∆ιαγωνισµού είναι ο ∆ήµος Φαρσάλων ο οποίος είναι και ο κύριος του έργου.

 

Η αρµόδια Υπηρεσία, η οποία θα διεξάγει το διαγωνισµό είναι η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου Φαρσάλων

∆ιεύθυνση:                                                  ΠΑΤΡΌΚΛΟΥ 3, ΦΑΡΣΑΛΑ, ΤΚ 40300 2ος όροφος

Τηλ:                                                           2491350138  & 2491350137

Πληροφορίες:                                              Τ. ΛΙΑΠΗΣ , Ε.ΜΗΤΑ

Fax:                                                           2491023914

Email:                                                        [email protected]

 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις για το διαγωνισµό θα παρέχονται τηλεφωνικά από τον κ. Τάσο Λιαπή  και την κ. Ελένη Μήτα , τηλ: 2491350138 και 2491350137 και µέσω email: [email protected]

2.    ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

Η χρηµατοδότηση θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Φαρσάλων για το 2020 µε το ποσό των 20.000  € (ΚΑ: 30/7413.00) (σχετική και η με αρ. 187.3.2/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου)

3.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Φαρσάλων  που βρίσκεται  στην καρδιά του κοινωνικού, πολιτιστικού και εμπορικού κέντρου της πόλης, σε άμεση σχέση με τον ποταμό Απιδανό , το ιστορικό εμπορικό κέντρο και τους βασικούς άξονες κυκλοφορίας.

 

Αναλυτικότερα πρέπει:

 1. Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημαντικότητα της θέσης της περιοχής παρέμβασης από χωροταξική και λειτουργική άποψη.
 1. Να μελετηθεί η πλατεία σαν χώρος κίνησης και περιπάτου για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, αποτελώντας ταυτόχρονα και χώρο πύκνωσης-συγκέντρωσης, σαν σημείο αναφοράς και συνάντησης. Η πλατεία θα πρέπει να έχει καθιστικούς χώρους για τους καθημερινούς επισκέπτες, που θα πρέπει να καλύπτουν ποσοτικά και ποιοτικά τις ανάγκες της. Επίσης να υπάρχει ένας ικανοποιητικός χώρος συνάθροισης κοινού στην πλατεία. Ακόμη να ληφθεί υπόψη η διασύνδεση της πλατείας με τους εφαπτόμενους πεζόδρομους στο νότιο & δυτικό μέρος.
 1. Να ληφθεί υπόψη, ο σημαντικός χαρακτήρας της περιοχής παρέμβασης που αποτελούσε και αποτελεί ένα κεντροβαρικό σημείο της πόλης. Καθώς και να ληφθεί υπ’ όψιν ότι το Δημαρχείο της πόλης βρίσκεται επί της Κεντρικής Πλατείας & ιδιαίτερα το γεγονός ότι η κατώτερη στάθμη του Δημαρχείου, έχει απ΄ευθείας είσοδο – προσπέλαση στην πλατεία.
 1. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για το σεβασμό της αναλογίας του πρασίνου στην υπό ανάπλαση πλατεία, χωρίς να υπάρχει περιορισμός για νέες δεντροφυτεύεις .
 1. Να αποδοθεί ο απαιτούμενος σεβασμός και το ενδιαφέρον στην ιστορία και τις μνήμες που συνοδεύουν τον χώρο (όπως τα υφιστάμενα 3 αγάλματα),θα πρέπει να ενταχθούν στο νέο σχεδιασμό της πλατείας.
 1. Τα υλικά της επέμβασης να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, φυσικά, ψυχρά, με θερμικές συμπεριφορές ιδανικές για την πόλη των Φαρσάλων, διατηρώντας την θερμοκρασία σε χαμηλότερα επίπεδα, (ανοιχτόχρωμα και φωτοανακλαστικά).
 1. Να χρησιμοποιηθούν σύγχρονες προσεγγίσεις βιοκλιματικού σχεδιασμού, που εξασφαλίζουν συνθήκες άνεσης και δροσισμού, αλλά που δεν επιφέρουν ανεπιθύμητες συνθήκες όπως θάμβωσης που προκαλείται από αντανακλάσεις των υλικών κ.α.
 1. Να δοθεί ιδιαίτερη φροντίδα τόσο στην ημερήσια όσο και στην νυκτερινή εικόνα της πλατείας μέσω του φωτισμού της.
 1. Να τοποθετηθεί υπόγειος οικολογικός κάδος απορριμμάτων για τη διατήρηση της καθαριότητας της πλατείας.
 1. Να επανασχεδιαστεί ο εξοπλισμός της πλατείας, να ληφθεί υπόψη η ύπαρξη των περιπτέρων και να εξεταστεί η δυνατότητα τοποθέτησης στεγάστρου για την εξυπηρέτηση των οδηγών-επιβατών ΤΑΧΙ της πόλης.
 1. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αναζητήσουν ιδέες οι οποίες θα δίνουν στον υπό επανασχεδιασμό δημόσιο χώρο ναι μεν σύγχρονες αισθητικές και λειτουργικές προτάσεις- λύσεις με ταυτόχρονη όμως υποχρεωτική ενσωμάτωση των τοπικών παραδοσιακών στοιχείων και υλικών, τεκμηριωμένες με σαφήνεια και λεπτομέρεια.

Συμπερασματικά, ο σκοπός του διαγωνισμού είναι η εξεύρεση της βέλτιστης πρότασης-λύσης, από λειτουργική, αισθητική και τεχνική άποψη, προκειμένου να αξιοποιηθεί και να αναβαθμιστεί η Κεντρική Πλατεία της πόλης των Φαρσάλων , που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Θα πρέπει να διαμορφωθεί ένας λειτουργικός δημόσιος χώρος που να αναδεικνύει τα στοιχεία που συνυπάρχουν (αστικό και φυσικό τοπίο), να εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες, να διατηρεί παράλληλα και να προβάλει τη συλλογική μνήμη, καθώς και να εμπλουτίζει και να προστατεύει το υφιστάμενο πράσινο.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν και η επιλογή της πληρέστερης θα γίνει με βάση τις απαιτήσεις της τέχνης, της επιστήμης και τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού προκειμένου να διασφαλιστεί ένα υψηλής ποιότητας συνολικό αποτέλεσμα, το οποίο θα συμβάλλει στην ανάδειξη της περιοχής με πολλαπλά οφέλη για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

4.  ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

∆ιεξάγεται ανοικτός διαγωνισµός µιας κατηγορίας προσχεδίων ενός σταδίου κατά την έννοια του άρθρου 1 της µε αρ. πρωτ. Οικ.26804/16-6-2011 απόφασης ΥΠΕΚΑ «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών και γενικά των διαγωνισµών µελετών µε απονοµή βραβείων» (ΦΕΚ1427/Β’/16.06.2011), όπως ισχύει σήµερα.

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από το Νόµο οριζόµενη άδεια άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος,  αρχιτέκτονα µηχανικού, για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής µελέτης, σύµφωνα µε το άρθρο 77 του Ν.4412/16 και το άρθρο 3 της µε αρ. πρωτ. Οικ. 26804/16-6-2011 απόφασης Υ.Π.Ε.ΚΑ.

5.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Για την κρίση της κριτικής επιτροπής θα ληφθεί υπ’ όψην ο βαθµός προσέγγισης στους τιθέντες στόχους και κυρίως ως προς:

 • τα λειτουργικά, αισθητικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της πρότασης
 • τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του κοινόχρηστου, υπερτοπικού και δηµόσιου χαρακτήρα της πλατείας
 • το λειτουργικό και αισθητικό αντίκτυπο της πρότασης στο κέντρο της πόλης καθώς και στις χρήσεις που την περιβάλουν
 • την αναβάθµιση της εικόνας της κεντρικής πλατείας και την ανάδειξη του χώρου ως σηµείο αναφοράς για την πόλη
 • την πρωτοτυπία σε συνδυασµό µε την πρακτικότητα και λειτουργικότητα της υλοποίησης της πρότασης
 • την ρεαλιστικότητα της πρότασης σε σχέση µε την εφικτότητα της υλοποίησης και των υπαρχόντων περιορισµών που η πλατεία παρουσιάζει
 • την κάλυψη των ζητούµενων όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 της παρούσας, δηλαδή στο «αντικείµενο του διαγωνισµού»

 

Η κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να αποφασίσει την ιεράρχηση και τη βαρύτητα των κριτηρίων που θέτει η παρούσα προκήρυξη.

6.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00 μμ Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας υποβολής , συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν παρατάσεων της, καµιά υποβολή δεν γίνεται δεκτή. Οι προτάσεις θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Φαρσάλων .

7.  ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταµελής. Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής:

Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής:

-Ένας κριτής εκ προσωπικοτήτων ο οποίος θα εκτελεί χρέη προέδρου της κριτικής επιτροπής.

-Ένας κριτής αρχιτέκτονας από τον ∆ήµο Φαρσάλων

-Τρείς κριτές αρχιτέκτονες υποδεικνυόµενους από τον κατάλογο κριτών της παρ. 3 του άρθρου 12 της µε αρ.πρωτ. 28604/11 απόφασης ΥΠΕΚΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η επιλογή των κριτών θα διενεργηθεί µε κλήρωση από τον κατάλογο της κατηγορίας µελέτης.

Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής  είναι δεσµευτική για την διοργανώτρια αρχή, εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης.

8.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 

Θα απονεµηθούν τρία (3) χρηµατικά βραβεία ως ακολούθως µε ΦΠΑ 24%:

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΣΟ
1o βραβείο 1.453,76€
2ο βραβείο 1.066,09€
3ο βραβείο 710,73€

 

Επιπλέον των παραπάνω η ∆ιοργανώτρια Αρχή µπορεί υπό την υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής και χωρίς αυτή να είναι δεσµευτική , να εξαγοράσει επιπλέον αριθµό µελετών και µέχρι τρεις , αντί του ποσού των εξακοσίων είκοσι ευρώ (620€ ) εκάστη.

9.  ΑΝΑΘΕΣΗ –ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Για την εκπόνηση της πλήρους αρχιτεκτονικής µελέτης θα συναφθεί δηµόσια σύµβαση µε τον πρώτο βραβευόµενο , ποσού  14.376,05 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.)  στο οποίο συμπεριλαμβάνεται αμοιβή σύμβασης ανάθεσης μελέτης ποσού 12.922,29 ευρώ και αμοιβή πρώτου βραβείου 1.453,76 ευρώ Η αµοιβή για την εκπόνηση της µελέτης προκύπτει βάσει των διατάξεων του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) (ΦΕΚ Β 2519/20-7-2017).

10.  ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Γλώσσα: Ελληνική.

Η παρούσα Περίληψη Προκήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Φαρσάλων. Κάθε διαγωνιζόµενος (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή οµάδα διαγωνιζόµενων θα μπορεί να εγγράφεται, έως και τις 23 Δεκεμβρίου 2020 ώρα 15:00 μμ, σε κατάλογο που τηρεί η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου , µε αίτηση που αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου του διαγωνιζόµενου, (διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας και email) για να υπάρχει δυνατότητα ενηµέρωσης. Από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών θα αποδίδεται σε όλους τους εγγραφέντες –εκπροσώπους πιστοποιητικό εγγραφής στον κατάλογο αυτό. Στην  αναλυτική  Προκήρυξη  γίνεται  αναφορά  για  τον  τρόπο  υποβολής  τυχόν  ερωτηµάτων (προθεσµία υποβολής η 2α Νοεμβρίου 2020, ώρα 15:00) από τους εγγεγραµµένους καθώς και για τις  απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας. Τα τεύχη της αναλυτικής Προκήρυξης και του Φακέλου ∆εδοµένων και Στοιχείων του ∆ιαγωνισµού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Φαρσάλων www.farsala.gr και θα παρέχονται ηλεκτρονικά.

Οι κανόνες δηµοσιότητας θα γίνουν σύµφωνα µε το άρθρο 121 του Ν.4412/2016 και  το άρθρο 6 της Υ.Α. 26804/2011 ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427/Β’/16-06-2011, όπως ισχύουν σήµερα.

 

Ο ∆ήµαρχος Φαρσάλων

Ιορδάνης  (Μάκης) Εσκίογλου