Ενημέρωση

Περίληψη Προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «Ανάπλαση Ταυτότητας Νέου Ψυχικού»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ

για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο

«Ανάδειξη ταυτότητας Νέου Ψυχικού»

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού προκηρύσσει ανοικτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων, άνω των ορίων, ενός σταδίου με απονομή βραβείων με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ» και θέμα την ανάπλαση πλατειών Γρηγορίου Λαμπράκη, Ελευθερίας, Ηρώων 1821, αξιοποίηση ανοικτού χώρου στη συμβολή των οδών Θ. Σοφούλη και Σπετσών, βελτίωση προσβασιμότητας στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Μεσογείων και στο τοπικό οδικό δίκτυο, βελτίωση μοντέλου οδών ήπιας κυκλοφορίας (woonerfs) των οδών Κωστή Παλαμά – Θεμιστοκλέους – Θ. Σοφούλη – Ρήγα Φεραίου – Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ – Μπουμπουλίνας – Ξάνθου.

Διοργανώτρια Αρχή είναι ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού. Αρμόδια Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.

O Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την υα ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/40505/387/2021 (Β’ 2239), το και το Ν.4412/2016 (Α’ 147), τα εκτελεστικά αυτών διατάγματα και τις αποφάσεις, όπως όλα τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της Περιληπτικής Προκήρυξης για δημοσίευση και με τους όρους του παρόντος τεύχους.

Η συνολική προθεσμία υποβολής των Φακέλων Συμμετοχής ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας του διαγωνισμού, ήτοι από την ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ).

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα υποβληθούν στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, Τερτσέτη 44, 15451, Νέο Ψυχικό, με καταληκτική ημερομηνία την 30η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30.

Για τη διατήρηση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων, κάθε φάκελος συμμετοχής σημαίνεται με ένα χαρακτηριστικό δεκαψήφιο κωδικό επιλογής του συμμετέχοντα, αντί ψευδωνύμου.

Θα απονεμηθούν έως τρία (3) χρηματικά βραβεία και έως τρεις (3) εξαγορές. Η χρηματική αξία, προ ΦΠΑ, των βραβείων και των εξαγορών που δύνανται να απονεμηθούν μετά από εισήγηση της αρμόδιας Κριτικής Επιτροπής διαμορφώνεται ως εξής:

 

53.039,08 € για Α’ βραβείο
38.895,32 € για Β΄βραβείο
25.930,22 € για Γ’ βραβείο
5.000,00 € για Α΄εξαγορά
5.000,00 € για Β΄εξαγορά
5.000,00 € για Γ΄εξαγορά
31.887,51 € για ΦΠΑ 24%

 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν από το νόμο την οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του αρχιτέκτονα μηχανικού για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης, στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υα ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021 (Β’ 2239) και τα οριζόμενα στο ν.4412/2016 (Α’ 147). Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε με τη μορφή ομάδας (ένωσης).

Η εγγραφή στο μητρώο μελετητών και η λήψη αντίστοιχης τάξης πτυχίου που ορίζεται στα άρθρα 39 και 40 του Ν. 3316/05, καθώς και στα Μητρώα (ΜΗΤΕ) του άρθρου 118 του Ν. 4472/2017, δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στοιχεία του Διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού στο σύνδεσμο https://philothei-psychiko.gov.gr/architectural-competition/, από την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021.

Η Διοργανώτρια Αρχή προτίθεται να αναθέσει τη σύνταξη των περαιτέρω σταδίων των απαιτούμενων μελετών, που αφορούν είτε την υλοποίηση του έργου στο σύνολό του, είτε ανά διακριτές ενότητες, στον Α’ βραβευθέντα ή εάν δεν απονεμηθούν βραβεία, στον επόμενο διακριθέντα. Η υποχρέωση ανάθεσης της µελέτης στο βραβευθέντα ή διακριθέντα µελετητή διατηρείται για τη Δ.Α. έως πέντε (5) έτη από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην οικεία προκήρυξη.

Η επιδιωκόμενη πράξη κατατάσσεται στον Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (cpv) με αριθμό 71220000-6 και τίτλο «Υπηρεσίες αρχιτεκτονικού διαγωνισμού».

Ο διαγωνισμός χρηματοδοτείται από πόρους του Πράσινου Ταμείου.

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις δίδονται στην αναλυτική προκήρυξη και στα παραρτήματά της.  Πληροφορίες: Δήμητρα Σταύρου, τηλ: 2132014629, e-mail: [email protected]

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Γαλάνης