Ενημέρωση

Περίληψη προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για τη διαμόρφωση έκτασης ΕΘΙΑΓΕ στη Λάρισα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΘΙΑΓΕ  ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ»

 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από τον Δήμο Λαρισαίων ο οποίος θα αναφέρεται στο εξής ως «Διοργανώτρια Αρχή» με τα εξής στοιχεία:

Οδός:            Ίωνος Δραγούμη 1, Λάρισα

Ταχ. Κωδ.:     41222

Τηλ.:             2413 500270, 334,270,206

Fax:              2410 251339, 2410 250232

E-mail:          [email protected], [email protected]

Ιστοσελίδα:   www.larissa-dimos.gr

Η Διοργανώτρια Αρχή θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε ενδεχόμενη μεταβολή των παραπάνω στοιχείων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 • Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά την διαμόρφωση των 217 στρεμμάτων που παραχωρήθηκαν στο Δήμο Λαρισαίων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και την ανακαίνιση και επανάχρηση των 5 παλαιών κτιρίων-αποθηκών που βρίσκονται στην έκταση αυτή. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 321/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων βάση του σχεδιασμού αξιοποίησης της έκτασης αποτελεί η δημιουργία χώρων αστικού πρασίνου με παράλληλη ανάδειξη της ιστορικής σημασίας και των σύγχρονων προκλήσεων του αγροτικού τομέα και περιβάλλοντος. Ο στρατηγικός σχεδιασμός για την διαχείριση των συγκεκριμένων εκτάσεων θα κινηθεί στους σκοπούς που περιγράφονται στην απόφαση παραχώρησης της έκτασης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης:  «τη δημιουργία κοινοχρήστου Πάρκου που θα περιλαμβάνει Κέντρο προώθησης Αγροτικής Καινοτομίας, Βοτανικό Κήπο, Πάρκο Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, Μουσείο εδαφών και Γεωργικής Τεχνολογίας, και Πολιτιστικό χωριό», και στον  εκσυγχρονισμό και διεύρυνση του ερευνητικού έργου του Ινστιτούτου.
 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αρχιτέκτονες, οι οποίοι κατέχουν την από το νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας αρχιτέκτονα μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3316/2005, ατομικά είτε ως υπεύθυνοι ομάδας.

 1. ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως μιας κατηγορίας μελετών, ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ιδεών, ενός σταδίου, κατά την έννοια του άρθρου 1 της με αρ. πρωτ. οικ26804/2011 απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α., «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων», όπως ισχύει.

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Θα συνεκτιμηθούν η πρωτοτυπία της λύσης, η λειτουργικότητα, η μορφολογική αντιμετώπιση των όψεων και η  βιοκλιματική προσέγγιση, σε συνδυασμό με την δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης τόσο κατασκευαστικά όσο και οικονομικά. Τέλος η λύση θα πρέπει να εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις της προκήρυξης.

 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Λήξη της προθεσμίας υποβολής Προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα 19/11/2018 και ώρα 14:00. Η υποβολή των Προτάσεων θα γίνει στο Πρωτόκολλο της Διοργανώτριας Αρχής, Ίωνος Δραγούμη 1, 41222, Λάρισα, 1ος όροφος, email: protokolo@larissadimos.gr, fax: 2410 250232, τις εργάσιμες ημέρες ( 10:00-15:00). Δεκτές γίνονται και Προτάσεις που απεστάλησαν στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής με ταχυδρομείο ή με ταχυμεταφορέα με ευθύνη του διαγωνιζομένου για την έγκαιρη υποβολή.

 1. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής:

Ένας κριτής «εκ προσωπικοτήτων» υποδεικνυόμενος από την Διοργανώτρια Αρχή.

Ένας κριτής υποδεικνυόμενος από την Διοργανώτρια Αρχή.

Τρεις κριτές με κλήρωση από τον κατάλογο κριτών του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Η Κριτική Επιτροπή θα συγκροτηθεί έπειτα από απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής, και θα ανακοινωθεί είκοσι (20) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των μελετών.

 1. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι οριστική και υποχρεωτική για τη Διοργανώτρια Αρχή εφόσον δεν είναι αντίθετη με τους όρους της Προκήρυξης.

 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν συνολικά:

 • Α΄ΒΡΑΒΕΙΟ 10.000 Ε
 • Β΄ΒΡΑΒΕΙΟ 6.000 Ε
 • Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ 3.000 Ε
 • 3 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ 2000 Ε εκάστη
 1. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σε περίπτωση ανάθεσης μελέτης σε βραβευθείσα Πρόταση, αυτή είναι δυνατόν να γίνει μόνο από τη Διοργανώτρια Αρχή.

 1. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Αναλυτική Προκήρυξη μαζί με τα Προσαρτήματα της (Τοπογραφικό Διάγραμμα, φωτογραφίες) με τα παρεχόμενα στοιχεία θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής www.larissa-dimos.gr.

Μόνο όσοι από τους ενδιαφερόμενους δεν έχουν την δυνατότητα να παραλάβουν ηλεκτρονικά την προκήρυξη θα μπορούν να την παραλάβουν σε έντυπη μορφή / cd είτε από τα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής, Ίωνος Δραγούμη 1, 41222, Λάρισα (4ος όροφος, τηλ. 2413 500270-334-249-206), από την Δευτέρα  23/07/2018 έως και την Παρασκευή 31-8-2018  τις εργάσιμες ημέρες (10:00 έως 14:00).

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στις 23-7-2018.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Απόστολος Καλογιάννης