Ενημέρωση

Περίληψη προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών “Ανάπλαση περιοχής σταθμού ΟΣΕ Κοζάνης”

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΣΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

(ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 226/2017)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Κοζάνης
Διευθύνουσα Υπηρεσία – Σημείο επαφής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κοζάνης.
Ταχυδρομική διεύθυνση: Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 1, Τ.Κ. 50131 Κοζάνη
Τηλ. 24613 50400
fax  24613 01194
e-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.cityofkozani.gov.gr

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σκοπός του διαγωνισμού είναι, η αξιοποίηση προς την κατεύθυνση βιώσιμης ανάπτυξης της Κοζάνης, μιας σημαντικού μεγέθους έκτασης, που καταλαμβάνει η περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού και των λοιπών εγκαταστάσεων  του δικτύου του ΟΣΕ, μετά τη διακοπή λειτουργίας τους (από το 2010) και τον ανασχεδιασμό της μελλοντικής σιδηροδρομικής λειτουργίας. Η έκταση αυτή είναι  η τελευταία ενιαία και συνεκτική, μεγάλης επιφάνειας αστική έκταση δημόσιου χαρακτήρα που βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον αστικό ιστό της πόλης και σε εξαιρετική γειτνίαση με το κέντρο της πόλης -τον κεντρικό πεζόδρομο, το ιστορικό Δημαρχείο και την κεντρική πλατεία Νίκης- και σκοπός  είναι να ανακτηθεί στο σύνολό του, να αναβαθμισθεί ουσιαστικά και να προσφερθεί στην Κοζάνη ως ένα μεγάλο πάρκο πόλης, ικανό να αποτελέσει ένα νέο αστικό και κοινωνικό πυκνωτή με ποικίλες νέες και ελκυστικές λειτουργίες.

Αντικείμενο του διαγωνισμού υπό τον τίτλο «Ανάπλαση περιοχής σταθμού ΟΣΕ Κοζάνης» είναι η ανάπλαση, ανασχεδιασμός, αναβάθμιση κι αξιοποίηση του ελεύθερου-αδόμητου αυτού χώρου της πόλης από άποψη αρχιτεκτονική, πολεοδομική, αισθητική, λειτουργική, τεχνική και περιβαλλοντική, κατά τρόπο που να μπορεί να λειτουργεί ως ένα σύγχρονο πάρκο πόλης με σημαντικό  βιοκλιματικό ρόλο. Η υφιστάμενη έκταση δεν ανταποκρίνεται πλέον στην παλαιά πολεοδομική λειτουργία της, λόγω αναστολής  της σιδηροδρομικής λειτουργίας και επακόλουθης συμφωνίας μεταξύ Δήμου Κοζάνης, ΟΣΕ Α.Ε. και ΓΑΙΑΟΣΕ A.E. για παραχώρηση τη χρήσης του μεγαλύτερου τμήματος αυτής της έκτασης για τη δημιουργία ενός νέου πάρκου πόλης με λειτουργίες αναψυχής, αθλητισμού, πολιτισμού και δημοτικής αγοράς.

 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αρχιτέκτονες, είτε ατομικά είτε ως υπεύθυνοι ομάδας, διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών αλλοδαπής, μέλη του ΤΕΕ και όσοι κατέχουν την από τον νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3316/2005.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν είναι προαπαιτούμενη η εγγραφή στο μητρώο μελετητών και η λήψη αντίστοιχης τάξης πτυχίου που ορίζεται στο κεφάλαιο Ε’ (άρθρα 39 και 40) του Ν. 3316/05.

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η εγγραφή στο μητρώο του διαγωνισμού με την υποβολή σχετικής αίτησης μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: arxitektonikos@kozanh.gr. 

 1. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ανοικτός Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών, ενός σταδίου, μίας κατηγορίας μελετών κατά τις κείμενες σχετικές διατάξεις και διέπεται από την YA 26804/2011 ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427/Β’/16.06.2011), «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 22186/ 4-5-2012 απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1494 Β/ 2012) και σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. εγκ.1/Οικ.23932/16.05.2017 εγκύκλιο του ΥΠΕΝ.

Η χρηματοδότηση του διαγωνισμού προέρχεται από πόρους της Διοργανώτριας Αρχής. 

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθούν υπόψη ο βαθμός προσέγγισης των στόχων που έχουν τεθεί και κυρίως ως προς:

 • Τη λειτουργική, αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση που επιδιώκει η κάθε πρόταση.
 • Την ένταξη νέων τεχνολογικών εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνίας που συνδέονται με τα χαρακτηριστικά μίας «έξυπνης» πόλης.
 • Τις δυνατότητες ανάκτησης του δημόσιου χώρου.
 • Την ενδυνάμωση κι απόδοση αναγνωρίσιμης ταυτότητας της πόλης.
 • Την ενεργοποίηση υπολανθανουσών δυναμικών της ευρύτερης περιοχής αναφοράς.
 • Την πρωτοτυπία σε συνδυασμό με την καινοτομία, την εφικτότητα και οικονομία υλοποίησης της πρότασης.
 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Καταληκτική προθεσμία υποβολής προτάσεων ορίζεται η Τετάρτη 13/6/2018 και ώρα 14:00.

Η υποβολή των Προτάσεων θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 1, 50131 Κοζάνη.

Δεκτές γίνονται επίσης προτάσεις που θα αποσταλούν  στα παραπάνω γραφεία  με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών  με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η ανωνυμία των διαγωνιζόμενων και με ευθύνη των ίδιων για την έγκαιρη υποβολή.

 1. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής και θα υποστηρίζεται από γραμματεία που παρέχει η Διοργανώτρια Αρχή.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής:

 • Ένας κριτής «εκ προσωπικοτήτων» με τον αναπληρωτή του, υποδεικνυόμενοι από τη Διοργανώτρια Αρχή.
 • Ένας κριτής εκπρόσωπος της Διοργανώτριας Αρχής με τον αναπληρωτή του.
 • Τρεις κριτές με τους αναπληρωτές τους από τον κατάλογο κριτών της παρ. 3 του άρθρου 12 της με αρ. πρωτ. 28604/2011 Απόφασης ΥΠΕΚΑ (όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α.22186/2012 Υ.ΠΕ.Κ.Α.), επιστημονικού αντικειμένου σχετικού με το αντικείμενο του Διαγωνισμού, η επιλογή των οποίων θα διενεργηθεί με κλήρωση από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ.

Η Κριτική Επιτροπή θα συγκροτηθεί έπειτα από απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής, η οποία θα ορίζει και το γραμματέα της Επιτροπής Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες

πριν από την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων.

 1. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής είναι οριστική και υποχρεωτική για τη Διοργανώτρια Αρχή εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης.

 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Στον Διαγωνισμό θα απονεμηθούν τα παρακάτω βραβεία

ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
1ο βραβείο 13.500 € (δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσια ευρώ)
2ο βραβείο 9.900 € (εννέα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ)
3ο βραβείο 6.660 € (έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ)

Επιπλέον των παραπάνω η Διοργανώτρια Αρχή σε συνέχεια υπόδειξης της Κριτικής Επιτροπής θα εξαγοράσει επιπλέον αριθμό προτάσεων και μέχρι τρείς, αντί του ποσού των 1.500 € (χιλίων πεντακοσίων ευρώ) η κάθε μία. 

 1. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αναλυτική Προκήρυξη του διαγωνισμού με τα πέντε προσαρτήματά της θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής: www.cityofkozani.gov.gr

Μόνο όσοι από τους ενδιαφερόμενους δεν έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν ηλεκτρονικά την Προκήρυξη θα μπορούν να την παραλάβουν σε cd/dvd, από τα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 1 από την κα Καλλιόπη Μακρή, τηλ. 2461350400, από 12/2/2018 έως 6/3/2018, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 έως 14:00 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Κάθε διαγωνιζόμενος ή εκπρόσωπος της ομάδας διαγωνιζομένων εγγράφεται σε κατάλογο που τηρεί η Διοργανώτρια Αρχή, με αίτησή του που αναφέρει τα στοιχεία του (διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου σταθερού και κινητού, Fax και ηλεκτρονική διεύθυνση), προκειμένου να ενημερώνεται από τη Διοργανώτρια Αρχή. Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται στο email του διαγωνισμού: [email protected] έως τις 13/4/2018. Από τη Διοργανώτρια Αρχή θα αποδίδεται σε όλους τους εγγραφέντες – εκπροσώπους πιστοποιητικό εγγραφής στον κατάλογο αυτό. Χωρίς την εγγραφή (ενός/μίας συμμετέχοντος /ουσας ανά ομάδα) στον σχετικό κατάλογο η συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν είναι δυνατή.

 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΥΠΕΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΑΔΑΣ/ΠΕΑ ΚΑΙ Τ.Ε.Ε.

 

9/2/2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ