Ενημέρωση

Περίληψη προκήρυξης αρχιτεκτονικού διαγωνισμού Ιδεών για την κατασκευή αστικού εξοπλισμού οριοθέτησης και αναβάθμισης των δημόσιων υπαίθριων χώρων στην πόλη της Λάρισας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από τον Δήμο Λαρισαίων ο οποίος θα αναφέρεται στο εξής ως «Διοργανώτρια Αρχή» με τα εξής στοιχεία:

Οδός:            Ίωνος Δραγούμη 1, Λάρισα

Ταχ. Κωδ.:     41222

Τηλ.:             2413 500270, 2413 500206

Fax:              2410 251339, 2410 250232

E-mail:          [email protected], [email protected]

Ιστοσελίδα:   www.larissa-dimos.gr

Η Διοργανώτρια Αρχή θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε ενδεχόμενη μεταβολή των παραπάνω στοιχείων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η μελέτη διαχωριστικών στοιχείων για το βασικό κύτταρο αστικού εξοπλισμού οριοθέτησης τραπεζοκαθισμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στους υπαίθριους χώρους και τις πλατείες της πόλης. Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τον χώρο στις τρεις διαστάσεις του.

Οι Προτάσεις θα αξιοποιούν τους υφιστάμενους υπαίθριους χώρους και τις διαμορφώσεις τους στην πόλη και κυρίως στο ιστορικό της κέντρο. Θα προβλέπουν την ανάπτυξη καινοτόμων στοιχείων που θα μπορούν να προσαρμόζονται στα υπάρχοντα κάθε φορά μεγέθη.

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αρχιτέκτονες, οι οποίοι κατέχουν την από το νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας αρχιτέκτονα μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3316/2005.

4. ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως μιας κατηγορίας μελετών, ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ιδεών, ενός σταδίου, κατά την έννοια του άρθρου 1 της με αρ. πρωτ. οικ26804/2011 απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α., «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων», όπως ισχύει.

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Θα συνεκτιμηθούν η πρωτοτυπία της λύσης, ο πιλοτικός της χαρακτήρας και η ευελιξία της, η απόκριση της σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, η βιοκλιματική προσέγγιση, η ευκολία εφαρμογής και συντήρησης, η μακροπρόθεσμη εφαρμογή, η δυνατότητα υλοποίησης, αν ο διαγωνιζόμενος έχει υποβάλλει τρεις διαφορετικές λύσεις.  Η λύση πρέπει να εναρμονίζεται με τις υπάρχουσες κανονιστικές διατάξεις.

6. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Λήξη της προθεσμίας υποβολής Προτάσεων ορίζεται η Τετάρτη 17/9/2014 και ώρα 15:00. Η υποβολή των Προτάσεων θα γίνει στο Πρωτόκολλο της Διοργανώτριας Αρχής, Ίωνος Δραγούμη 1, 41222, Λάρισα, 1ος όροφος, email: protokolo@larissadimos.gr, fax: 2410 250232, τις εργάσιμες ημέρες ( 10:00-15:00). Δεκτές γίνονται και Προτάσεις που απεστάλησαν στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής με ταχυδρομείο ή με ταχυμεταφορέα με ευθύνη του διαγωνιζομένου για την έγκαιρη υποβολή.

7. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής:

  • Ένας κριτής «εκ προσωπικοτήτων» υποδεικνυόμενος από την Διοργανώτρια Αρχή.
  • Ένας κριτής υποδεικνυόμενος από την Διοργανώτρια Αρχή.
  • Τρείς κριτές με κλήρωση από τον κατάλογο κριτών του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Η Κριτική Επιτροπή θα συγκροτηθεί έπειτα από απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής, και θα ανακοινωθεί είκοσι (20) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των μελετών.

8. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι οριστική και υποχρεωτική για τη Διοργανώτρια Αρχή εφόσον δεν είναι αντίθετη με τους όρους της Προκήρυξης.

9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν συνολικά 3 ισότιμα βραβεία των 1.000,00 € (χιλίων ευρώ) το καθένα.

10. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σε περίπτωση ανάθεσης μελέτης σε βραβευθείσα Πρόταση, αυτή είναι δυνατόν να γίνει μόνο από τη Διοργανώτρια Αρχή.

11. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Αναλυτική Προκήρυξη μαζί με τα Προσαρτήματα της (Τεύχος Δεδομένων και Στοιχείων του Διαγωνισμού) με τα παρεχόμενα στοιχεία και σχετικές μελέτες θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής www.larissa-dimos.gr.

Μόνο όσοι από τους ενδιαφερόμενους δεν έχουν την δυνατότητα να παραλάβουν ηλεκτρονικά την προκήρυξη θα μπορούν να την παραλάβουν σε έντυπη μορφή / cd είτε από τα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής, Ίωνος Δραγούμη 1, 41222, Λάρισα (4ος όροφος, τηλ. 2413 500270), από την Δευτέρα 26/5/2014 έως και την Δευτέρα 7/7/2014 τις εργάσιμες ημέρες (10:00 έως 14:00).

 Ο Δήμαρχος Λαρισαίων

 Κωνσταντίνος Τζανακούλης

 

 


ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΛΑΡΙΣΑΣ

Περίληψη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την κατασκευή αστικού εξοπλισμού οριοθέτησης και αναβάθμισης των δημόσιων υπαίθριων χώρων στην πόλη της Λάρισας

pdf
106 KB