Ενημέρωση

Περίληψη Προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την “Ανάπλαση της Πλατείας Χαρίτου (Εκατό χουρμαδιές)”

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

 

 • ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1.1 Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι ο Δήμος Ρόδου που είναι και ο κύριος του έργου

1.2 Η αρμόδια υπηρεσία η οποία θα διεξάγει το διαγωνισμό (Διευθύνουσα Υπηρεσία) είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου.

Διεύθυνση: Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών, Τ.Κ. 851 33, Ρόδος, 1ος όροφος.

Η αρμόδια Υπηρεσία θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω            στοιχείων και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής.

1.3 H κατάθεση των μελετών των διαγωνιζομένων θα γίνουν στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Διευθύνουσα Υπηρεσία):

Διεύθυνση: Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών, Τ.Κ. 851 33, Ρόδος, 1ος όροφος.

Τηλ:      2241364628-64623 (υπεύθυνη διαγωνισμού, κα Στεργούλα Ζανεττούλλη  ,Μίκα Μιχαλάκη )

Fax:      2241364695

E-mail: [email protected]

Ιστοσελίδα:       www.rhodes.gr

1.4 Πληροφορίες και διευκρινήσεις για το διαγωνισμό θα παρέχονται στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας αρχής www.rhodes.gr και τηλεφωνικά.

 •  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά την ανάπλαση της πλατείας Γαβριήλ Χαρίτου στη Ρόδο.

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η δημιουργία μιας πλήρους πρότασης  για τη νέα διαμόρφωση της πλατείας. H πρόταση οφείλει να συνάδει με τις απαιτήσεις της τέχνης και της επιστήμης και τις αρχές του βιοκλιματικού, περιβαλλοντικού σχεδιασμού.

Στόχος του διαγωνισμού είναι η ανάπλαση της πλατείας, που με τον ιδιαίτερο μνημειακό χαρακτήρα και τις χαρακτηριστικές χουρμαδιές της, θα πρέπει να αποδοθεί στους πολίτες ως χώρος ιστορικής μνήμης και σύνδεσης παλαιών και νέων μορφών και κτιρίων, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της περιοχής και τη γειτνίαση με το «Νεστορίδειο Μέλαθρον», ξενοδοχεία, ιδιωτικά και δημόσια κτίρια, Casino, αλλά και με το κτίριο του ενυδρείου στο βορά του νησιού.

Η πλατεία ως χώρος πράσινου περιπάτου, αναψυχής και υποδοχής πολιτιστικών και κοινωνικών γεγονότων, σε σύνδεση με το «Νεστορίδειο Μέλαθρον»,  θα πρέπει να είναι ένας ζωντανός οργανισμός καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αρχιτέκτονες, οι οποίοι κατέχουν την από το νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας αρχιτέκτονα μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3316/2005, ατομικά είτε ως υπεύθυνοι ομάδας. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν είναι προαπαιτούμενη η εγγραφή στο μητρώο μελετητών και η λήψη αντίστοιχης τάξης πτυχίου σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε’ (άρθρα 39 και 40) του Ν. 3316/05. Στην ομάδα των διαγωνιζομένων είναι δυνατόν να μετέχουν και άλλες ειδικότητες, καθώς και φοιτητές (χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής για οποιαδήποτε καταβολή πέραν των προβλεπόμενων βραβείων)

 • ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως μιας κατηγορίας ανοικτός διαγωνισμός ιδεών ενός σταδίου κατά την έννοια του άρθρου 1 της με αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-6-2011 απόφασης Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική μελέτη και είναι στη κρίση του διαγωνιζόμενου να συνεργαστεί και με άλλες ειδικότητες

 • ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Θα συνεκτιμηθούν τα λειτουργικά, αισθητικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της πρότασης, η διασφάλιση του κοινόχρηστου, υπερτοπικού και δημόσιου χαρακτήρα του χώρου, η αναβάθμιση της εικόνας όλης της περιοχής, η πρωτοτυπία σε συνδυασμό με την πρακτικότητα και την οικονομία υλοποίησης της πρότασης, η αρμονική συνεργασία μεταξύ όλων των γύρω αρχιτεκτονικών στοιχείων ενδιαφέροντος και των σύγχρονων χρήσεων και απαιτήσεων ώστε η περιοχή μελέτης να αποτελέσει ζωντανό μέρος του οργανισμού της πόλης.

 •  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων ορίζεται η  19/10/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής. Δεκτές θα γίνουν και προτάσεις που θα αποσταλούν με ταχυδρομείο, ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη υποβολή τους  (η ημερομηνία παραλαβής της μελέτης από το ταχυδρομείο ή την ιδιωτική εταιρία δεν θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης του διαγωνισμού).

 • ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής:

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους Αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής

Ένας (1) κριτής εκ προσωπικοτήτων που θα επιλεγεί από την Διοργανώτρια Αρχή.

Ένας (1) κριτής εκπρόσωπος – υπάλληλος της Διοργανώτριας Αρχής και

Τρεις (3) κριτές Αρχιτέκτονες από τον κατάλογο κριτών της παρ.3 του άρθρου 12 της με αρ. πρωτ.28604/11 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. Η επιλογή των κριτών θα διενεργηθεί με κλήρωση, με ευθύνη του ΥΠΕΚΑ, από τον κατάλογο της κατηγορίας μελέτης.

 •  Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή των βραβείων είναι δεσμευτική για τη Διοργανώτρια Αρχή εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης.

 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν τα παρακάτω χρηματικά βραβεία συνολικού ύψους € 20.000,000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα κατανεμηθούν ως εξής:

1ο  Βραβείο  (45% )   € 9.000 (εννέα χιλιάδες ευρώ)

2ο  Βραβείο  (33% )    € 6.600 (έξη χιλιάδες εξακόσια ευρώ)

3ο  Βραβείο  (22%)     € 4.400 (τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ)

Φορέας χρηματοδότησης της δαπάνης διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι ο Δήμος

Ρόδου. Με τη με αριθμό  77/4-4-16.απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  εγκρίθηκε η διάθεσης πίστωσης:  20.000 ευρώ στον Κ.Α. 30-7412.0066  ,Χρηματοδότηση  Ι.Π

 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δεν προβλέπεται η ανάθεση μελέτης σε βραβευθείσα πρόταση από τη Διοργανώτρια Αρχή.

 • ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Γλώσσα του Διαγωνισμού είναι η Ελληνική.

Η  Αναλυτική προκήρυξη με τα προσαρτήματά της, τα παρεχόμενα στοιχεία (Τεύχος Φωτογραφικής Αποτύπωσης, τοπογραφικό διάγραμμα), θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής  www.rhodes.gr.και και θα παρέχονται ηλεκτρονικά από την  19/07/2016 ημέρα Τρίτη έως 19/09/2016 ημέρα Δευτέρα

Η Περιληπτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού δημοσιεύεται κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.3316/05 όπως ισχύει. Επίσης αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής  και αποστέλλεται ενημερωτικά για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, του Πράσινου Ταμείου και του ΥΠΕΚΑ.

Η δαπάνη της πιο πάνω δημοσίευσης θα βαρύνει την διοργανώτρια αρχή.

 

ΡΟΔΟΣ 18/07/2016

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

 

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΟΛΙΑΔΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΜSC

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1) Γραφείο Δήμαρχου

2) Γραφείο  τύπου προκειμένου να δημοσιευτεί μια φορά

α)ΣΕ ΜΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ  την  19/07/2016

β)ΔΥΟ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ  την 19/07/2016

γ)ΣΕ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

με την παράκληση τα φύλλα δημοσίευσης να σταλούν στο  E-mail: [email protected]

 

3)ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ προκειμένου να δημοσιευτεί στο Ενημερωτικό Δελτίο και στη ιστοσελίδα

E-mail: [email protected]

Γραφεία ΤΕΕ

Νίκης 4, 10563, Αθήνα

Τηλ. 2103291200

Fax: 2103221772

 

4) ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ  [email protected] Γραφεία

ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Βρυσακίου 15, Μοναστηράκι

10555 – Αθήνα

Τηλ. 210 3215146

Fax: 210 3215147

 

5) ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

Δήμος Ρόδου: www.rhodes.gr

6) ΥΠΕΚΑ

[email protected]

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

Mεσογείων 119

11526 Αθήνα

Fax: 2106969732

Υπόψη κας Αλευροπούλου

7)ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για ανάρτηση στην ιστοσελίδα ( [email protected])

8) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

9) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ