Ενημέρωση

Περίληψη Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών “Αρχιτεκτονική Ανάπλαση και Αξιοποίηση του Περιβάλλοντος χώρου του πρώην Στρατοπέδου Λουμάκη στην Καρδίτσα”

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«Αρχιτεκτονική Ανάπλαση και αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του Πρώην Στρατοπέδου Λουμάκη στην Καρδίτσα»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

  1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

1.1 Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ιστοσελίδα: http://www.dimoskarditsas.gov.gr/archd

1.2 Αρμόδια υπηρεσία που θα διεξάγει το διαγωνισμό είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

Διεύθυνση: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 140. ΤΚ 431 32, ΚΑΡΔΙΤΣΑ.

Τηλ. : 24413 54802 και 24413 54871

Fax : 2441354804

E-mail : [email protected]

1.3 Πληροφορίες και διευκρινήσεις για το διαγωνισμό θα παρέχονται στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής . Η Διοργανώτρια Αρχή θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε ενδεχόμενη μεταβολή των παραπάνω στοιχείων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της.

  1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Φορέας χρηματοδότησης είναι ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ)- Κ.Α.Ε. 30-7413.0048 (40.000,00 €).

  1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σκοπός του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού είναι η συγκέντρωση επεξεργασμένων επιστημονικών ιδεών και η επιλογή των επικρατέστερων εξ αυτών , για την αποκόμιση υλοποιήσιμων μελετητικών κατευθύνσεων με απώτερο στόχο την Αρχιτεκτονική Ανάπλαση και Αξιοποίηση του Περιβάλλοντος Χώρου του Πρώην Στρατοπέδου Λουμάκη στην Καρδίτσα. Στόχος είναι να  δοθεί η μελετητική κατεύθυνση διαμόρφωσης ενός αισθητικά βελτιωμένου περιβάλλοντος με ποικιλία χρήσεων και δράσεων. Το αποτέλεσμα θα είναι η οπτική και χρηστική αναβάθμιση της περιοχής και του αστικού τοπίου, από άποψη αρχιτεκτονική, πολεοδομική, αισθητική, λειτουργική, τεχνική και περιβαλλοντική, κατά τρόπο που να ικανοποιούνται οι στόχοι που περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη. Δεν προβλέπεται η ανάθεση μελέτης σε βραβευθείσα Πρόταση από τη Διοργανώτρια Αρχή.

  1. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ο Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως μίας κατηγορίας, ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών, ενός σταδίου, κατά την έννοια των παραγράφων 2.α.1., 2.β.1., 2.γ.1., 2.δ.1. του άρθρου 1 της Υ.Α. 26804/16- 06-2011 Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427Β’/16-06-2011), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 22186/04-05-2012 Υ.ΠΕ.Κ.Α (Φ.Ε.Κ. 1494Β’/2012). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη Άδεια Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι προαπαιτούμενη η εγγραφή στο μητρώο μελετητών ή / και η λήψη αντίστοιχης τάξης μελετητικού πτυχίου σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.1, της Υ.Α. 26804/16-6-2011 Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427 Β΄/2011). Στην ομάδα των διαγωνιζομένων είναι δυνατόν οι συμμετέχοντες να συνεργασθούν και με άλλες ειδικότητες, καθώς και σπουδαστές Αρχιτεκτονικών Σχολών οι οποίοι θα συμμετέχουν ως μέλη ομάδας εργασίας, χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής για καταβολή επιπλέον αμοιβής πέραν των προβλεπόμενων βραβείων. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο με μία (1) συμμετοχή, μόνος ή ως μέλος ομάδας.

  1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθεί υπ’ όψη ο βαθμός προσέγγισης των μελετών στους τεθέντες στόχους και κυρίως ως προς την αρχιτεκτονική σύλληψη και ιδέα, την περιβαλλοντική προσέγγιση, την χωροθέτηση των λειτουργιών, την τεχνική και οικονομική προσέγγιση.

  1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η 22- 06 – 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Μετά την λήξη της ως άνω προθεσμίας υποβολής, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεών της, καμία μελέτη δεν γίνεται δεκτή.

Η υποβολή των μελετών θα γίνει στη διεύθυνση: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 140. ΤΚ 431 32, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, στο πρωτόκολλο της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Δεκτές γίνονται επίσης μελέτες που αποστέλλονται στην ίδια διεύθυνση με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών, με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη υποβολή τους.

  1. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι επταμελής και ορίζεται ως εξής :

– Ένας (1) κριτής εκ προσωπικοτήτων που επιλέγονται από την Διοργανώτρια Αρχή.

– Ένας (1) κριτής εκπρόσωπος της Διοργανώτριας Αρχής.

– Τρείς (3) κριτές Αρχιτέκτονες από τον κατάλογο κριτών της παρ.3 του άρθρου 12 της Υ.Α.28604/2011 Υ.ΠΕ.Κ.Α, όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 22186/04-05-2012 Υ.ΠΕ.Κ.Α (Φ.Ε.Κ.1494Β’/2012).

Η επιλογή των κριτών θα διενεργηθεί με κλήρωση, με ευθύνη του ΥΠΑΠΕΝ, από τον κατάλογο της κατηγορίας μελέτης. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής, στην οποία ορίζεται και ο γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του, και ανακοινώνεται τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.

  1. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή των βραβείων είναι δεσμευτική για τη Διοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης.

  1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Θα απονεμηθούν 3 βραβεία, το πρώτο 9.000,00 €, το 2ο 6.600,00 €, το τρίτο 4.400,00 € , (πλέον ο ΦΠΑ). Επιπλέον των βραβείων, η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί, μετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής και χωρίς αυτή να είναι δεσμευτική, να εξαγοράσει έως τρεις προτάσεις, αντί του ποσού των χιλίων (1.000) € εκάστη, πλέον ο ΦΠΑ.

  1. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γλώσσα: Ελληνική. Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Για το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, κάθε διαγωνιζόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή ομάδα διαγωνιζομένων θα εγγράφεται, έως και την 22 – 03 – 2018, ώρα 14.00, σε κατάλογο που τηρεί η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, με αίτηση που αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου της ομάδας, (διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική δ/νση) για να υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης. Από την αρμόδια υπηρεσία θα αποδίδεται σε όλους τους εγγραφέντες – εκπροσώπους πιστοποιητικό εγγραφής στον κατάλογο αυτό. Στην αναλυτική Διακήρυξη γίνεται αναφορά για τον τρόπο υποβολής τυχόν ερωτημάτων (προθεσμία υποβολής η 05 – 02 – 2018, ώρα 14.00) από τους εγγεγραμμένους, καθώς και για τις απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας. Τα τεύχη της αναλυτικής Διακήρυξης και του Φακέλου Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας http://www.dimoskarditsas.gov.gr/archd, και θα μπορούν να τα παραλαμβάνουν δωρεάν οι ενδιαφερόμενοι από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού. Οι κανόνες δημοσιότητας θα γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 6 της Υ.Α. 26804/ 2011 ΥΠΕΚΑ (Φ.Ε.Κ. 1427Β’/16-06-2011), όπως ισχύει σήμερα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ