Ενημέρωση

Παρέμβαση ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για το νέο κύκλο του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Προς:

 • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
  – Υπουργό, κο Γεώργιο Σταθάκη
  – Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κα Ειρήνη Κλαμπατσέα
  – Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, κο Δημήτριο Τσαλέμη
 • Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)

Κοινοποίηση:

 • Προέδρο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κο Γιώργο Στασινό

Θέμα:  Παρέμβαση ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για το νέο κύκλο του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Αξιότιμοι κ.κ.,

Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων και παρατηρήσεων των μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων αλλά και συναδέλφων μηχανικών από άλλους κλάδους, επισημαίνει τα παρακάτω ζητήματα που ζητά να ληφθούν υπόψη στην κατάρτιση του Οδηγού για το νέο κύκλο του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

Α. Γενικές παρατηρήσεις:

1. Σχετικά με τις συνθήκες εργασίας που προκύπτουν για τους μηχανικούς

Μία από τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα είναι η νομιμότητα και η πλήρης ολοκλήρωση (περαίωση) της διαδικασίας τακτοποίησης των τυχόν αυθαιρέτων του ακινήτου του. Δεδομένου ότι οι χρόνοι από την προκήρυξη των όρων του προγράμματος μέχρι την υποβολή είναι πιεστικοί και δεδομένου του περιορισμένου προϋπολογισμού του, το αποτέλεσμα αυτής της απαίτησης είναι ότι οι σύμβουλοι μηχανικοί, αντί να εστιάζουν στον πρωτεύοντα στόχο που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση, θα πρέπει σε ελάχιστο χρόνο ολοκληρώσουν την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Το αποτέλεσμα είναι να υφίστανται αφόρητη πίεση που επηρεάζει την ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας με παράλληλη στοχοποίησή τους λόγω των ευθυνών που αναλαμβάνουν.

Προτείνεται λοιπόν να επανεξεταστεί η συγκεκριμένη απαίτηση ώστε να αποτελεί μεν προϋπόθεση η νομιμότητα, που να είναι όμως απαιτητή η ολοκλήρωσή της κατά τη φάση υλοποίησης του έργου και εκταμίευσης της επιδότησης. Η τροποποίηση αυτή θα διασφαλίσει για τον εμπλεκόμενο μηχανικό τη δυνατότητα της άσκησης του επαγγέλματός του, με εφικτούς ρυθμούς εξυπηρέτησης των απαιτήσεών του και για το έργο την άρτια διεκπεραίωση των στόχων του προγράμματος.

2. Σχετικά με τις αμοιβές που αναγνωρίζονται από το Πρόγραμμα για την εργασία των Συμβούλων / Μηχανικών

Το Πρόγραμμα δικαιολογεί 200 ευρώ για υπηρεσίες Συμβούλου, δυσανάλογο ποσό σε σχέση με την εργασία που απαιτείται και τις ευθύνες που αναλαμβάνονται. Το ποσό αποτελεί επίσης υποβάθμιση του συγκεκριμένου ρόλου, σε σχέση με τα ποσά που προκύπτουν για τα τεχνικά επαγγέλματα που εμπλέκονται στην υλοποίηση του προγράμματος. Αν ληφθούν δε υπόψη και όλες οι παλινωδίες και οι τροποποιήσεις του Προγράμματος, το ποσό αγγίζει τα όρια του ανύπαρκτου. Η συγκεκριμένη “μεταχείριση” του υπεύθυνου για την τήρηση των όρων του Προγράμματος υποβαθμίζει διπλά το ρόλο του, μιας και “οδηγεί” πρακτικά την αγορά σε ποσά που παρέχονται με όρους αδιαφάνειας και αθέμιτης συναλλαγής.

Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων που ασχολούνται με το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ικανοποίηση των δυσεύρετων ακόμη πελατών τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο στόχος του Προγράμματος, οι υπεύθυνοι όλων των επιστημονικών του πτυχών θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με όρους σεβασμού στη δουλειά τους και αξιοπρέπειας κατά την άσκησή της. Μια αναπροσαρμογή της αμοιβής του Συμβούλου τουλάχιστον στο πενταπλάσιο, θεωρούμε ότι αποτελεί μια λογική βάση εκκίνησης.

Τέλος, μια γενικότερη επισήμανση αφορά στο στρατηγικό στόχο του Προγράμματος και τις “τακτικές”, επιμέρους στοχεύσεις που θα όφειλαν να τον εξυπηρετούν.

Όταν πανευρωπαϊκά ή/και στη διεθνή κλίμακα αναφοράς η επιστημονική κοινότητα ασχολείται πλέον με τα κτήρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης, η επιδότηση των ενεργειακών αναβαθμίσεων αφορά σε αλλαγή μιας κατηγορίας βάσει ΚΕΝΑΚ! Πρακτικά η όλη στόχευση και διαδικασία δείχνει να ενδιαφέρεται πρώτιστα για την ενίσχυση της αγοράς που αφορά σε προμήθεια και κατασκευή μονώσεων, αλουμινίων και θέρμανσης, ενώ υποβαθμίζει το ρόλο και την ουσία της στόχευσης, επιδοτώντας αδιάκριτα και ανεξάρτητα από το ύψος του ενεργειακού οφέλους. Φυσικά με τον τρόπο αυτό υποβαθμίζει επίσης την αξία και το ρόλο των επιστημόνων μηχανικών.

Β. Προβλήματα που υπήρξαν στη διαχείριση του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ

 1. Οι υπεύθυνοι διαχείρισης του Προγράμματος δεν απαντούσαν στα τηλέφωνα του ενός και μοναδικού σημείου επικοινωνίας (helpdesk), ούτε και στο mail, παρ’ ότι και οι δύο αυτοί τρόποι ήταν οι μοναδικοί σύμφωνα με την ιστοσελίδα του προγράμματος. Απορρίπτουν δε την αποστολή αποδεικτικών ανάγνωσης που ζητούσαν οι συνάδελφοι όταν έστελναν mail ώστε να μην υπάρχει τεκμήριο ότι τους απεστάλη ερώτημα. Έχουμε περιπτώσεις αποστολής 10 email περίπου χωρίς καμία απάντηση. Από το τηλεφωνικό κέντρο απαντούσαν ότι έχουν υπερβολικό φόρτο εργασίας, γι’ αυτό και δεν απαντούν.
 2. Η τηλεφωνική επικοινωνία με το helpdesk διακόπτεται αυτόματα (με «κόφτη») μετά από 90 δευτερόλεπτα συνομιλίας, ανεξάρτητα με την εξέλιξη της συνομιλίας. Έπρεπε κάποιος να δαπανήσει μια μέρα για να βγάλει γραμμή και να ξαναρχίσει το θέμα από την αρχή κ.ο.κ. Αυτό δεν το αναφέρουν στην αρχή της συνομιλίας με αποτέλεσμα να αναλώνεται πολύς χρόνος μέχρι να το εξηγήσει ένα στέλεχος του call center.
 3. Τίθεται ενδεχόμενα θέμα ορθολογικής και διαφανούς διαχείρισης του προγράμματος, καθώς υπήρξε ενημέρωση από το ΕΤΕΑΝ ότι το έργο είχε ανατεθεί σε εξωτερική εταιρεία (υπεργολάβος), η οποία ήταν η μόνη υπεύθυνη να απαντάει στα ερωτήματα. Στο ερώτημα για το ποια είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο και πώς μπορεί κάποιος να μιλήσει με κάποιο πιο αρμόδιο στέλεχος, μηχανικό, κλπ πέραν του helpdesk, η απάντηση ήταν ότι δεν δίνουν πληροφορίες και να το βρουν οι συνάδελφοι από τη Διαύγεια!
 4. Δίδονταν ασαφείς και αντιφατικές οδηγίες τόσο στις ανακοινώσεις του προγράμματος όσο και στις προφορικές οδηγίες του helpdesk. Οι υπάλληλοι του helpdesk/call center δεν είχαν ουσιαστική γνώση του οδηγού και των τεχνικών παραμέτρων του προγράμματος, ήταν στην ουσία στελέχη call center, δεν προσέθεταν καμία αξία στην πληροφόρηση και αναπαρήγαγαν τυποποιημένες οδηγίες τις οποίες ούτως ή άλλως γνώριζαν οι μηχανικοί να διαβάσουν από τον οδηγό και τα έντυπα, σε κάποιες δε περιπτώσεις, αποδεδειγμένα, είτε δε γνώριζαν τον οδηγό είτε έδωσαν εσφαλμένες απαντήσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στην υλοποίηση έργου.
 5. Σε συνέχεια του ανωτέρω, χωρίς σχετική προειδοποίηση/ενημέρωση, μειωνόταν η επιχορήγηση του προγράμματος αν ο ωφελούμενος έκανε το λάθος να εξοφλήσει τον προμηθευτή (στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είχε υπομονή 6 μήνες για να πληρωθεί). Αυτό όμως δεν αναφερόταν πουθενά στον οδηγό του προγράμματος, αλλά πρωτοεμφανίστηκε μέσα στο πληροφορικό σύστημα και ειδικότερα ως υποσημείωση στη φόρμα καταχώρησης τιμολογίων! Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το helpdesk όταν αναφέρθηκε το θέμα αυτό η υπάλληλος του helpdesk εξεπλάγη(!), είπε ότι δεν ισχύουν αυτά(!) και να διαβαστεί ο οδηγός. Όταν της αναφέρθηκε ότι έτσι λέει το site κατά την καταχώρηση τιμολογίων, υπαναχώρησε και είπε ότι εκεί είναι τηλεφωνικό κέντρο και δεν τα γνωρίζουν αυτά, παρά λένε μόνο ότι τους υπαγορεύουν να λένε.

 

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

 

(*) Για όλα τα παραπάνω υπάρχουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί στον Σύλλογο και μπορούν να ελεγχθούν από κάθε αρμόδιο.