Ενημέρωση

Παρατηρήσεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ επί του ψηφισθέντος Σ/Ν «Κέντρο Πολιτισμού και Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις», όσον αφορά στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 «Ρυθμίσεις σχετικά με την απεικόνιση μνημείων και τη ΓΔΑΜΤΕ»

Α.Π. 66068 / Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 2020

Προς:

  • Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Λίνα Μενδώνη
  • Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού, κο Γεώργιο Διδασκάλου
  • Γενική Διευθύντρια Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων ΥΠΠΟΑ,
    κα Αμαλία Ανδρουλιδάκη

Κοινοποίηση:

  • Πρόεδρο ΤΕΕ, κο Γιώργο Στασινό
  • ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού
  • ICOMOS
  • Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΤΕΕ

Θέμα:  Παρατηρήσεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ επί του ψηφισθέντος Σ/Ν «Κέντρο Πολιτισμού και Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις», όσον αφορά στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 «Ρυθμίσεις σχετικά με την απεικόνιση μνημείων και τη ΓΔΑΜΤΕ»

Αξιότιμοι κ.κ.,

Με αφορμή το ψηφισθέν Σ/Ν «Κέντρο Πολιτισμού και Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις», και συγκεκριμένα την παράγραφο 2 του άρθρου 20 «Ρυθμίσεις σχετικά με την απεικόνιση μνημείων και τη ΓΔΑΜΤΕ», στην οποία αναφέρεται ότι αντικαθίσταται η περ. Β του άρθρου 80 του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7) (Οργανισμός του ΥΠΠΟΑ) ως εξής:

«Β. Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων (Γ.Δ.Α.Μ.Τ.Ε.). Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ειδικότητος ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας: Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού ή Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.»

και υιοθετώντας το με ΑΠ 13 / 19.07.2020 σχετικό έγγραφο της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού, σας καταθέτουμε επίσημα την πάγια θέση του συλλόγου μας σχετικά με την ειδικότητα για τη θέση ευθύνης του Γενικού Διευθυντή Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟΑ, με απόλυτο βεβαίως σεβασμό και αναγνώριση του ισάξιου έργου που παράγεται από τους διαφορετικούς κλάδους των Διπλωματούχων Μηχανικών, και η οποία είναι ότι για τη θέση του Προϊσταμένου της ΓΔΑΜΤΕ, τον κύριο λόγο θα πρέπει να έχουν οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, ακολουθούμενοι από τους Πολιτικούς Μηχανικούς.

Παραθέτουμε την αιτιολόγηση του παραπάνω σκεπτικού:

Το έργο του ΥΠΠΟΑ, κατά κύριο λόγο, είναι η τεκμηρίωση, η προστασία και η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, σύμφωνα με την ελληνική ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και με παγκοσμίως αποδεκτούς διεθνείς κανονισμούς, όπως η Χάρτα της Βενετίας, όπου προσδιορίζεται η έννοια της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, η οποία περιλαμβάνει τρία διακριτά μέρη: τα μνημεία, τα αρχιτεκτονικά σύνολα και τους ιστορικούς τόπους.

Η διαδικασία της προστασίας και της αποκατάστασης (μελέτες, έργα κλπ) είναι μια επέμβαση υψηλής εξειδίκευσης για όλο το φάσμα των πολιτιστικών αγαθών (αρχαιολογικών χώρων, νεωτέρων μνημείων, ιστορικών τόπων, άυλων πολιτιστικών αγαθών καθώς και κινητών μνημείων). Ένας από τους κυρίαρχους πυλώνες της διαδικασίας αυτής είναι οι υπάλληλοι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, που εργάζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες προκειμένου να διατηρηθούν και να αποκαλυφθούν οι ιστορικές και αισθητικές αξίες των μνημείων μας, σε συνεργασία πάντα με τους υπόλοιπους κλάδους, που ο καθένας αναμφισβήτητα από την πλευρά του παίζει έναν εξέχοντα ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

Τα ανωτέρω βασίζονται στις διατάξεις της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα στο Ν.4030/2011, άρθ. 8-παρ.2, όπου προσδιορίζεται ότι «… σε παραδοσιακό οικισμό, παραδοσιακό ή ιστορικό τμήμα πόλης, οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, καθώς και κηρυγμένα διατηρητέα κτίρια ή νεότερα μνημεία οι αρχιτεκτονικές μελέτες εκπονούνται και υπογράφονται αποκλειστικά από αρχιτέκτονες μηχανικούς και οι στατικές μελέτες από τους αρμόδιους πολιτικούς μηχανικούς».

Ως εκ τούτου, οι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων και όχι μόνο, που είναι αρμόδιοι για την προστασία των μνημείων και του περιβάλλοντός τους, καθώς και των ιστορικών τόπων μέσα από τον έλεγχο των επεμβάσεων σε αυτά, πρέπει να έχουν τουλάχιστον αντίστοιχη και επαρκή επιστημονική κατάρτιση.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναδιατυπωθεί η ισχύουσα Νομοθεσία (περ. Β του άρθρου 80 του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7) «Οργανισμός του ΥΠΠΟΑ»), δηλαδή η διάταξη που αφορά στη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων (ΓΔΑΜΤΕ), στην οποία θα προσδιορίζεται ότι: Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας κατά προτεραιότητα Αρχιτέκτονα ή, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας Αρχιτέκτονα, Πολιτικού Μηχανικού).

Ζητούμε λοιπόν από την ηγεσία του ΥΠΠΟΑ να αποσύρει το συγκεκριμένο εδάφιο του ψηφισθέντος Σ/Ν για τον Οργανισμό του ΥΠΠΟΑ.

Παρακαλούμε επίσης όπως, για οποιαδήποτε αλλαγή επί του Οργανισμού και όχι μόνο, να ζητούνται οι απόψεις των αντίστοιχων επιστημονικών και συνδικαλιστικών φορέων, ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ.

 

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

 


ΕΓΓΡΑΦΟ

pdf
638 KB