Ενημέρωση

Παράταση προθεσμίας υποβολής μελετών για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό προσχεδίων «Ανάπλαση Πλατείας Πύρρου»

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση την 1264/2017/15-12-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών (ΑΔΑ:ΨΙΘΓΩΕΩ-ΡΨ6) η προθεσμία υποβολής μελετών του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο :

“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΡΟΥ”

μετατίθεται για την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00.