Ενημέρωση

Παράταση διενέργειας Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισμού με τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας Χριστού στην περιοχή Μπρίνια του Δήμου Πόρου»

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

                                               Α.Δ.Α.:  Ψ1ΕΡΩΞΝ-5ΡΛ

                                                              Πόρος,  25  Απριλίου  2019

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ’ αρ. 13/2019

    Κατεπείγουσας Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

ΘEMA 1ον (Ε.Η.Δ.)

Έγκριση παράτασης ημερομηνίας διενέργειας πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με τίτλο “Ανάπλαση Πλατείας Χριστού στην περιοχή Μπρίνια του Δήμου Πόρου”.

  Αριθμός Απόφασης: 57/2019

Σήμερα την 22α του μηνός Απριλίου του έτους 2019 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 12:00 η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου, ύστερα από. την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2983/19-4-2019 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης o Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής,  διαπίστωσε ότι από τα επτά (07) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντες οι τέσσερις (04) ήτοι:

(Κατά την έναρξη της συνεδρίασης)

Παρόντες                                                                                      Απόντες

Ιωάννης  Δημητριάδης – Δήμαρχος – Πρόεδρος                   Μητσιοπούλου  Σταματίνα

Παπαχρήστου  Αναστάσιος – Αντ/ρχος – Μέλος                        Αντ/δρος – Δ.Σ.

Κουτουζής  Γεώργιος – Αντ/ρχος – Μέλος                              Ζεντέλης  Ευάγγελος

Καίκας  Γεώργιος – Δημ. Σύμβουλος – Μέλος                            Δ.Σ. – Μέλος

Χαρακλάνης   Θεόδωρος

Δ.Σ. – Μέλος

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Γραβάνης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής – Δήμαρχος κ. Δημητριάδης Ιωάννης, μετά τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 1ο θέμα, εκτός της ημερήσιας διάταξης, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος,  λέγοντας τα παρακάτω: 

Η παρούσα εισήγηση αφορά την ανάγκη έγκρισης παράτασης της ημερομηνίας λήξης του  πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με τίτλο :  «Ανάπλαση Πλατείας Χριστού στην Περιοχή Μπρίνια του Δήμου Πόρου».

Για το θέμα αυτό λαμβάνεται υπ’ όψη το νομικό πλαίσιο όπως παρουσιάζεται πάρα κάτω :

 • Την παράγραφο 1, του άρ. 206 του ν. 4555/2018, σύμφωνα με την οποία για την έναρξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται οι όροι του διαγωνισμού.
 • Την με αρ. πρωτ. οικ. 26804/16.06.11 απόφασης ΥΠΕΚΑ «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ 1427/Β/2011) μετά την τροποποίηση με την υπ΄ αρ. 22186/04.05.12, απόφασης ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1494/Β/2012), όπως ισχύει.
 • Την Εγκύκλιο 1/16.05.17 Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΑΔΑ:ΨΤΡ64653Π8-ΟΨ2) περί παροχής διευκρινήσεων ως προς την εφαρμογή του Ν.4412/2016 σχετικά με τη διενέργεια των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.
 • Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 42/Α/2005), όπως ισχύει, και συγκεκριμένα την περίπτωση β’ του άρθρου 111 καθώς και τα άρθρα 112, 113, 114 & 115.
 • Τον Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο» και ιδιαίτερα το Άρθρο 47 αυτού, σύμφωνα με το οποίο η ημερομηνία έναρξης για την εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ στους διαγωνισμούς για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών μετατίθεται στις 20.10.17.
 • Τον Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ. 40/Α/2010), στ) τον Ν.4024/2011, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Φ.Ε.Κ. 226/Α/27.10.11), άρθρο 21, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 21 του Ν.4354 (ΦΕΚ/176/Α/16.12.15).
 • Το Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ52/Α/2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το N. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 • Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και τα σχετικά έγγραφα εφαρμογής.
 • Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
 • Το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 • Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, ΠΔ, υπουργικής απόφασης, κλπ) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 • Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών.
 • Το άρθρο 11.7 της Διακήρυξης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της Διακήρυξης οι εγγεγραμμένοι ενδιαφερόμενοι για τον διαγωνισμό μπορούσαν να υποβάλλουν ερωτήματα για το διαγωνισμό μέχρι 29-3-2019. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας έπρεπε να απαντήσει εντός προθεσμίας δέκα ημερών, δηλαδή έως στις 8-4-2019. Κατά την περίοδο αυτή κατατέθηκαν 26 ερωτήματα, τα οποία απαντήθηκαν. Λόγω των ιδιαίτερα πολλών ερωτήσεων και των αυξημένων δυσκολιών, σε ορισμένες από αυτές, δεν ήταν δυνατόν να τηρηθεί η προθεσμία του δεκαημέρου. Οι απαντήσεις κοινοποιήθηκαν στις 17-4-2019 σε όλους τους ενδιαφερόμενους, δηλαδή με καθυστέρηση εννέα ημερών. Ως εκ τούτου και βάσει της παραγράφου 11.7 της Διακήρυξης, που αναφέρει ότι : «Σε περίπτωση καθυστέρησης των απαντήσεων, η προθεσμία παράδοσης θα μετατεθεί κατά χρονικό διάστημα όσο και η καθυστέρηση, με άμεση ενημέρωση των εγγεγραμμένων εκπροσώπων», προτείνουμε την παράταση της ημερομηνίας λήξης του Διαγωνισμού από 15-05-2019, στις 27/5/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Βάσει των ανωτέρω, εισηγούμαι:

Την τροποποίηση της παραγράφου 11.2 της διακήρυξης με Α.Δ.Α.Μ.:  19PROC004609763 2019-03-14 και συγκεκριμένα την ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού από 15-05-2019, στις 27/5/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά τα ανωτέρω, τη συζήτηση των μελών της και τη σχετική ψηφοφορία.

 

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Αποδέχεται το θέμα ως κατεπείγον.

Β) Εγκρίνει την τροποποίηση της παραγράφου 11.2 της διακήρυξης με Α.Δ.Α.Μ.:  19PROC004609763 2019-03-14 και συγκεκριμένα την ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού από 15-05-2019, στις 27/5/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 57/2019.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η παρούσα απόφαση υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Ο..Ε.

&  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

                                                             ΤΑ   ΜΕΛΗ

                                                  ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                  ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

                                                  ΚΑΪΚΑΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ