Εκπαίδευση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ : Ημερίδα 3: Επανάχρηση για αστικές αναπλάσεις, Σάββατο 27.1.2024 [Δια ζώσης και Διαδικτυακά]

Ημερίδα 3: Επανάχρηση για αστικές αναπλάσεις

Σάββατο 27/01/2024 στις 10:00-13:00 [UTC+3]

Δια ζώσης και Διαδικτυακά

Αίθουσα Ε, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΘ

Στο πλαίσιο του μαθήματος Σύγχρονη Αρχιτεκτονική σε παλιά κτίρια και ιστορικά σύνολα του Π.Μ.Σ. Επαναχρήσεις Κτιρίων και Συνόλων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Σάββατο 27.01.2024 στις 10:00 [UTC+3] θα πραγματοποιηθεί την διαδικτυακή ημερίδα “Επανάχρηση για αστικές αναπλάσεις”.

Meeting 3: Reuse for Urban Regeneration
Saturday 27/01/2024 at 10:00-13:00 [UTC+3]

In presence and Online
Room E, Department of Architecture University of Thessaly
In the framework of the course Contemporary Architecture in Old Buildings and Historic Complexes, part of the Post-graduate Master of Reuse of Building and Complexes, Saturday 27/01/2024 at 10:00 [UTC+3] will be organized the online conference “Reuse for Urban Regeneration”.

Program Πρόγραμμα

10:00-10:15 Έναρξη της ημερίδας/Beginning of the conference

Session 1: Reusing the Industrial Landscape
Συνεδρίαση 1: Επαναχρησιμοποίηση του βιομηχανικού τοπίου

10:15-10:45 Κώστας Αδαμάκης, ΠΘ
“Τα βιομηχανικά κτίρια του Βόλου”

10:45-11:15 Aspassia Kouzoupi, ΠΘ
“Επανάχρηση προκατασκευασμένων δομών και παράπλευρων προϊόντων του εργοταξίου, ως διαδικασία σύνδεσης με το Τοπίο”

11:15-11:30 Ερωτήσεις/Questions

11:30-11:45 Διάλειμμα/Break

Session 2: Reuse for Urban Regeneration
Συνεδρίαση 2: Επανάχρηση για την αστική ανάπλαση

11:45-12:15 Nikos Belavilas, ΕΜΠ
“Το πείραμα της αναγέννησης του Λαυρίου μετά την κρίση της αποβιομηχάνισης (1990-2024)”

12:15-12:45 Nadia Bertolino, UniPV
“Radical adaptation: community-led practices of spatial reuse”

12:45-13:00 Ερωτήσεις και συμπεράσματα με τους φοιτητές/Questions and conclusions with students

Συντονισμός/Coordination: Fabiano Micocci, UTH

link: https://shorturl.at/iBHR2

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικων Π.Θ Επαναχρήσεις κτιρίων και συνόλων