Δομή

Αρχείο προηγούμενων συνεδριάσεων Αντιπροσωπείας – Περίοδος 2002 – 2005

4η Συνεδρίαση: Αθήνα 16 Απριλίου 2005

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Α.Π. 33078, Αθήνα 18 Μαρτίου 2005

Π ρ ο ς
Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας
του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας, έχοντας υπόψη το άρθρο 10 παρ. 2 του Καταστατικού, προσκαλεί τα μέλη της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ στη συνεδρίαση της τέταρτης (4ης) τακτικής σύγκλησης της Αντιπροσωπείας.

Η συνεδρίαση θα γίνει την Παρασκευή 8 Απριλίου 2005 και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου, με Ημερήσια Διάταξη τα παρακάτω θέματα:

   

 1. Καθορισμός Ημερομηνίας Εκλογών
 2.  

 3. Απολογισμός Πεπραγμένων Δ.Σ. για την περίοδο 2002 – 2005
 4.  

 5. Οικονομικός Απολογισμός Δ.Σ. – Προϋπολογισμός
 6.  

 7. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

6. Έκτακτα θέματα επικαιρότητας – ψηφίσματα

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η οριστική σύγκληση της Αντιπροσωπείας θα γίνει το Σάββατο 16 Απριλίου 2005 και ώρα 10.00 το πρωί στο Τ.Ε.Ε. (Καρ. Σερβίας 4, 5ος όροφος, Αθήνα).

Η απαρτία που απαιτείται για την τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας είναι τουλάχιστον 40 μέλη (άρθρο 9 του Καταστατικού).

Επισημαίνουμε ότι λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης είναι σημαντική η μαζική συμμετοχή των μελών της Αντιπροσωπείας στη συγκεκριμένη αυτή συνεδρίαση.

Για το Προεδρείο

Η Πρόεδρος

Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ


3η Συνεδρίαση: Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2004

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Α.Π. 32642, Αθήνα 26 Νοεμβρίου 2004

Π ρ ο ς
Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας
του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η 3η τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ θα γίνει την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2004 και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου, με Ημερήσια Διάταξη τα παρακάτω θέματα:

   

 1. Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Μελετών
 2.  

 3. Ρυθμίσεις για την παραγωγή ιδιωτικών έργων
 4.  

 5. Επαγγελματικά δικαιώματα
 6.  

 7. Ενημέρωση για τις δράσεις του Δ.Σ.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η οριστική σύγκληση της Αντιπροσωπείας θα γίνει το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2004 και ώρα 10.00 το πρωί στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Πατησίων 47, Αθήνα), Κτίριο ΓΚΙΝΗ, Αμφιθέατρο 18.

Η απαρτία που απαιτείται για την τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας είναι τουλάχιστον 40 μέλη (άρθρο 9 του Καταστατικού).

Σημείωση: Το Σχέδιο Νόμου «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» βρίσκεται στο site του Συλλόγου www.sadas-pea.gr στα Θεσμικά – Επαγγελματικά θέματα.

Παράκληση είναι να γίνει η προσέλευση στην καθορισμένη ώρα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

Α.Π. 32755, Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2005

Συνεδρίαση Αντιπροσωπείας

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2004 η 3η Τακτική Συνέλευση της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων με θέματα :

   

 1. Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Μελετών
 2. Ρυθμίσεις για την παραγωγή ιδιωτικών έργων
 3. Επαγγελματικά δικαιώματα
 4. Ενημέρωση για τις δράσεις του Δ.Σ.

Η Αντιπροσωπεία αποφάσισε τα εξής :

Α. ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν «ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Η Γεν. Συνέλευση της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αφού έλαβε υπ’ όψη την απόφαση της Αντιπροσωπείας του 1999 και το υπ’ αριθμό 32574 / 1.12.2004 έγγραφο του Δ.Σ. προς τον Υπουργό, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα :

Η οποιαδήποτε τροποποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου για τις υποθέσεις μελετών του δημοσίου, θα έπρεπε να κινείται στην κατεύθυνση βελτίωσης των σχετικών διαδικασιών λαμβάνοντας υπόψη της την μέχρι σήμερα εμπειρία από τις ελλείψεις και τους τρόπους καταστρατήγησής του, που έχουν οδηγήσει στην σημερινή παθογένεια του συστήματος παραγωγής των δημοσίων έργων. Παθογένεια που χαρακτηρίζεται από την αδιαφάνεια, τη διαπλοκή, τη χαμηλή ποιότητα του τελικού παραγόμενου έργου και τον αποκλεισμό της πλειοψηφίας των συναδέλφων από τη συμμετοχή τους στις μελέτες του δημοσίου.

Το νέο νομοσχέδιο είναι αντίθετο με αυτό τον στόχο, παρά την περί του αντιθέτου εκφρασμένη στην εισηγητική του έκθεση πρόθεση, για τους εξής λόγους:

   

 1. Προβλέπει μια πολύπλοκη χρονοβόρα και όχι αποσαφηνισμένη πλήρως διαδικασία επιλογής με διαδοχικά και διακριτά μεταξύ τους στάδια και με τη διάσπαση των σταδίων της προμελέτης και της οριστικής σε διαφορετικούς μελετητές (Άρθρα 5, 6, 7).

 2. Θεσπίζει με το Άρθρο 8 μία διαφορετική και σε αντίθεση με τα προηγούμενα άρθρα διαδικασία, που δίνει τη δυνατότητα παράκαμψης από την αναθέτουσα αρχή των προαναφερθέντων και μάλιστα χωρίς περιορισμούς και χωρίς αποτρεπτικά μέτρα. Η ύπαρξη αυτού του άρθρου ουσιαστικά ακυρώνει τη θέσπιση ενιαίων και διαφανών κανόνων με δυσμενή αποτελέσματα και για την ποιότητα των έργων και για το μελετητικό δυναμικό. Είναι παραπάνω από προφανές ότι οι αναθέτουσες αρχές θα καταφύγουν σ’ αυτήν την «εύκολη» διαδικασία προκειμένου να πετύχουν την απορρόφηση των κονδυλίων της Ε.Ε. με αποτέλεσμα τη γενίκευση της εφαρμογής του Άρθρου 8.

 3. Εισάγει το κριτήριο για την αξιολόγηση του μελετητή της οικονομικής προσφοράς καθιστώντας τη μελέτη κοινή παροχή υπηρεσιών και αντικείμενο διαπραγμάτευσης, σε αντίθεση με το γεγονός ότι ο κώδικας αμοιβών είναι κανόνας Δημόσιας Τάξης και ελέγχεται η συνταγματικότητα της μονομερούς κατάργησής του.

 4. Απουσιάζει εντελώς οποιαδήποτε πρόθεση για αναβάθμιση και επάρκεια της δημόσιας διοίκησης και για επικαιροποίηση των προδιαγραφών μελετών. Τουναντίον με το Άρθρο 8 η δημόσια διοίκηση και οι τεχνικοί δημόσιοι υπάλληλοι καταδικάζονται σε απλούς κατόχους σφραγίδων.

 5. Θεσπίζονται εξοντωτικές ποινικές και οικονομικές προβλέψεις για τους μελετητές, στις οποίες μόνο τα μεγάλα μελετητικά σχήματα θα μπορούν πιθανά να αντεπεξέλθουν.

 6. Επιτρέπει την εκτεταμένη αυθαιρεσία της αναθέτουσας αρχής για την αλλαγή του αντικειμένου, την ακύρωση διαγωνισμών, τη μη υποχρέωσή της να ακολουθεί αυστηρές και ενιαίες διαδικασίες.

 7. Προβλέπει με το Άρθρο 10 μία τρίτη διαδικασία απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση, χωρίς επαρκείς περιορισμούς για τη χρήση της.

 8. Επιδεινώνει τους όρους του ανταγωνισμού εισάγοντας χρηματοπιστωτικούς και άλλους επιχειρηματικούς φορείς ως βασικούς συντελεστές και κηδεμόνες της μελετητικής διαδικασίας (Άρθρο 17 και 18).

 9. Καταργεί τη σύνδεση της αμοιβής της μελέτης με τον πραγματικό προϋπολογισμό του έργου.

Συμπερασματικά το νομοσχέδιο δεν θεραπεύει τα διαπιστωμένα προβλήματα του συστήματος ανάθεσης μελετών.

Αντίθετα εξασθενεί την έννοια του δημοσίου συμφέροντος στην αντιμετώπιση των μελετών των έργων θέτοντας σε προτεραιότητα μια κακώς εννοούμενη έννοια οικονομικότητας.

Γι’ αυτούς τους λόγους η Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

   

 1. Ζητά την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου ως απαράδεκτου.
 2. Τονίζει ότι τα εννέα σημεία που προαναφέρθηκαν είναι αδιαπραγμάτευτα.
 3. Επικυρώνει την παλαιότερη θέση αρχών αλλά και την πρακτική πρόταση της Αντιπροσωπείας του 1999 για τις αρχιτεκτονικές μελέτες.
 4. Ζητά την ισότιμη συμμετοχή του ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Β. Με το σκεπτικό ότι ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων εκπροσωπεί ειδικότητες και ενασχόληση συναδέλφων, με αποκλειστικότητα σε 4 τουλάχιστον κατηγορίες μελετών δημοσίου κι από την εμπειρία της σε Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς, να απαιτηθεί από το Υπουργείο και το ΤΕΕ η ισότιμη συμμετοχή του στις παραπέρα διαδικασίες συζήτησης.

Με πλαίσιο αρχών την απόφαση της Συνέλευσης της Αντιπροσωπείας (1999) εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο για παραπέρα εξειδίκευση των ήδη προτάσεών του με ενσωμάτωση και εκ των θεσμικών ρυθμίσεων που περιελάμβανε η απόφαση της συνέλευσης και να διεκδικήσει την προώθηση των θέσεων – αποφάσεων του.

Γ. Η Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ αποφασίζει, να δοθεί «εντολή» στα μέλη του Συλλόγου να υπολογίζουν τις ελάχιστες αμοιβές των μελετών ειδικότητας αρχιτέκτονα των ιδιωτικών έργων με βάση τον προϋπολογισμό του ΕΚΟ.

Το Δ.Σ. να εκδώσει σχετική ανακοίνωση με επιχειρηματολογία για τον εξευτελισμό των αμοιβών στη δεκαπενταετία που πέρασε.

Δ. Επαγγελματικά Δικαιώματα

Επιτροπή που θα εισηγηθεί στην επόμενη Αντιπροσωπεία το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων

Επιτροπή

   

 1. Σελιανίτης
 2. Κατσαρέλη
 3. Δημόπουλος
 4. Τσιούνη
 5. Πάνου

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ


2η Συνεδρίαση: Αθήνα 12 Ιουλίου 2003

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Α.Π. 30640, Αθήνα 27 Ιουνίου 2003

Π ρ ο ς
Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας
του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η 2η τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ θα γίνει την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2003 και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου, με Ημερήσια Διάταξη τα παρακάτω θέματα:

   

 1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις – Επικαιρότητα
 2. Προγραμματισμός Δράσης Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
 3. Σχέδιο νόμου σχετικά με τις οικοδομικές άδειες, τον έλεγχο των οικοδομών και σχετικές διατάξεις

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η οριστική σύγκληση της Αντιπροσωπείας θα γίνει το Σάββατο 12 Ιουλίου 2003 και ώρα 10.00 το πρωί στο Τ.Ε.Ε. (Καρ. Σερβίας 4, 5ος όροφος, Αθήνα.

Η απαρτία που απαιτείται για την τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας είναι τουλάχιστον 40 μέλη (άρθρο 9 του Καταστατικού).

Για το Προεδρείο

Η Πρόεδρος

Θ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

Αθήνα 12 Ιουλίου 2003

Στις 12.07.2003 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων με τη συμμετοχή 64 Αντιπροσώπων από την Αθήνα και την περιφέρεια.

Μετά από εισήγηση του Δ.Σ., η Αντιπροσωπεία αποφάσισε το παρακάτω πλαίσιο θέσεων για τα πολεοδομικά γραφεία:

Πλαίσιο θέσεων για τα Πολεοδομικά Γραφεία

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003

Το Δ.Σ επεξεργάζεται θέσεις και απόψεις για όλο το φάσμα των επαγγελματικών και θεσμικών προβλημάτων του κλάδου.
Επαγγελματικά δικαιώματα, οδηγίες και ρυθμίσεις για τα ιδιωτικά έργα βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η δραματική και απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις πολεοδομικές υπηρεσίες, αποτελεί μέρος του συμπλέγματος των προβλημάτων που επικρατούν σε όλη την αλυσίδα παραγωγής των ιδιωτικών έργων.

Δεν αρκεί όμως η εξυγίανση των πολεοδομικών γραφείων για να λυθεί το πρόβλημα. Εφόσον το υπόλοιπο σύμπλεγμα παραγωγής παραμένει ως έχει, η όλη επιχείρηση θα είναι σίγουρα αναποτελεσματική και αποτυχημένη. Κατά συνέπεια η ποιοτική ανασυγκρότηση αντιμετωπίζεται με τη συνολική μεταρρύθμιση που επανατοποθετεί και επαναπροσδιορίζει ρόλους, μέσα και προϋποθέσεις.

Η πληρότητα και η ποιότητα των μελετών αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη γρήγορη και σωστή ολοκλήρωση ενός έργου. Ερευνώντας σοβαρά την πορεία των κατασκευών, θα διαπιστώσουμε ότι πολλές κακοδαιμονίες και προβλήματα ξεκινούν από ελλιπείς ή πλημμελώς και ασαφώς υλοποιημένες μελέτες που επιτρέπουν αυθαίρετες ερμηνείες των κατασκευαστών.

Η πολυνομία, τα εκατοντάδες προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, οι άπειρες ερμηνευτικές εγκύκλιοι, έχουν δημιουργήσει ένα ατελείωτο φαύλο κύκλο, που επιτρέπει τις παρερμηνείες και οδηγεί σε νομιμοφανείς παρανομίες, που εντείνουν τη διαπλοκή και την απίστευτη ταλαιπωρία μελετητών και πολιτών.

Η συζήτηση για την αλλαγή του τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών, από την πλευρά της πολιτείας είναι “δημοσιογραφικού χαρακτήρα” και ο Σύλλογος μας δεν έχει κληθεί και προφανώς δεν συμμετέχει σε καμιά συζήτηση. Ως κλάδος όμως πρέπει να προτάξουμε προτεραιότητες και να επιβεβαιώσουμε ένα πλαίσιο θέσεων για κάθε εξέλιξη.

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων:

1. Αποκρούει τα διάφορα κείμενα που εκπορεύονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ και δεν έχουν καν τη μορφή σ/ν.
Οι θέσεις που αναπτύσσονται σε αυτά απορρίπτονται συνολικά από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων καθώς περιπλέκουν περαιτέρω την κατάσταση.

2. Επιβεβαιώνει την βασική του θέση ότι θεσμικές ρυθμίσεις για την υπόσταση και λειτουργία των Πολεοδομικών Γραφείων πρέπει να υπηρετούν την έννοια του δημοσίου συμφέροντος. Έτσι την ευθύνη ελέγχου της διαδικασίας παραγωγής του δομημένου περιβάλλοντος, του ελέγχου των μελετών και κατασκευών πρέπει να την έχει το δημόσιο.

3. Θεωρεί ότι η μελέτη και εκτέλεση των τεχνικών έργων είναι αντικείμενο διεπιστημονικής συνεργασίας των απαραιτήτων ειδικοτήτων, που κάθε μία από αυτές πρέπει να απασχολείται αποκλειστικά στο επιστημονικό της αντικείμενο. Γι’ αυτό η έννοια της μελετητικής ομάδας είναι προϋπόθεση για εξορθολογισμό όλων των διαδικασιών. Ειδικότερα στα κτιριακά έργα και γενικότερα σε όσα έργα η αρχιτεκτονική έχει θεμελιώδη σημασία, βασική προϋπόθεση του εξορθολογισμού και εκσυγχρονισμού είναι η γενική ευθύνη του έργου και ο συντονισμός των μελετητών να ανήκει στον αρχιτέκτονα.

4. Εκτιμά ότι από την πλευρά των αρχιτεκτόνων πρέπει να επιδιωχθεί μια νέα ποιότητα αρχιτεκτονικής μέσω των μελετών και της εκτέλεσης των έργων.

Κατόπιν αυτού η Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων προτείνει μια δέσμη συγκεκριμένων μέτρων που πρέπει να ληφθούν αμέσως:

4.1 Επαναπροσδιορισμός και υποχρεωτική τήρηση των προδιαγραφών πληρότητας και ποιότητας των μελετών με κλιμάκωση των απαιτήσεων ανάλογα με το μέγεθος και την κατηγορία του έργου.

4.2 Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών (αστικών – ποινικών – επαγγελματικών) Μηχανικών – εργολάβων – ιδιοκτητών – Μηχανικών Εφαρμογής, σε σχέση με την αντίστοιχη συμμετοχή του καθενός.

4.3. Καθιέρωση ποιοτικού ελέγχου των κατασκευών ως προς τα υλικά ούτως ώστε να πιστοποιείται και να εξασφαλίζεται η υπευθυνότητα όλων των παραγόντων που εκτελούν κάθε έργο.

4.4. Αποσαφήνιση και κωδικοποίηση του συνόλου της πολεοδομικής και κτιριοδομικής νομοθεσίας και εξασφάλιση ενιαίας ερμηνείας νόμων και εγκυκλίων. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για κεντρικό συντονισμό, με βάση θεσμοθετημένο δημόσιο όργανο, ώστε να εφαρμόζονται ενιαία οι διαδικασίες και η νομοθεσία.

4.5. Αναβάθμιση πολεοδομικών γραφείων, με στελέχωση από μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, με αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής και του εξοπλισμού τους. Διατήρηση μόνο όσων από αυτά μπορούν να εκπληρώσουν ορισμένες προϋποθέσεις, με στελέχωση από μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων και διοικητικό εξειδικευμένο προσωπικό, με αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής και του εξοπλισμού τους.
Άμεση επίλυση της νομικής κάλυψης των Διπλωματούχων μηχανικών που υπηρετούν στα Πολεοδομικά γραφεία, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να καλύπτουν με δικές τους δαπάνες τις «πάσης φύσεως διώξεις» κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4.6. Άμεση αύξηση των αμοιβών στα πλαίσια ενός νέου μισθολογίου Διπλωματούχων Μηχανικών και εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας των συναδέλφων του Δημοσίου.

4.7. Σύγχρονη αρχειοθέτηση που να εξασφαλίζει την ασφάλεια των φακέλων των μελετών. Πιθανόν διπλή αρχειοθέτηση (σε δύο αρχές).

4.8 Αποσαφήνιση διοικητικής ιεραρχίας και κάλυψη επί της ουσίας των ευθυνών των προϊσταμένων.

4.9. Η ασφάλιση των μελετών των ιδιωτικών έργων να είναι συμπληρωματικό μέτρο εγγύησης της ποιότητας των μελετών και οπωσδήποτε όχι υποχρεωτική. Η ασφάλιση να είναι δυνατόν να παρέχεται και από το ΤΣΜΕΔΕ.

4.10. Άμεση οργάνωση προγράμματος βασικής εκπαίδευσης για το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στην παραγωγή των ιδιωτικών έργων, για να έχει τουλάχιστο τη στοιχειώδη εκπαίδευση που απαιτείται για την ασφάλεια τη δική του αλλά και την αρτιότητα και ασφάλεια του έργου. Σ’ αυτή την κατεύθυνση επιβάλλεται άμεσα και η οργάνωση σχολής εργοδηγών.

4.11. Επειδή διαπιστώνουμε ότι τα διάφορα κείμενα που κυκλοφορούν δεν συμπεριλαμβάνουν τις παραπάνω βασικές κατευθύνσεις, οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγών ή μεταρρύθμισης του υφιστάμενου καθεστώτος είναι απορριπτέα από τον ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων. Και δεν αποτελεί εκσυγχρονισμό καμία δέσμη μέτρων αν δεν ανατρέπει με δραστικό τρόπο και την ισχύουσα αναχρονιστική νομοθεσία (Ν. 4663/30), αναθέτοντας επιτέλους και στη χώρα μας την αρχιτεκτονική στους αρχιτέκτονες.


1η Συνεδρίαση: Αθήνα 1η Φεβρουαρίου 2003

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

A.Π. 29739, Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2003

Π ρ ο ς
Τα μέλη της Αντιπροσωπείας
ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνάδελφε,

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών της 30.6.2002, όπως αυτά εκδόθηκαν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, έχεις εκλεγεί μέλος της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ.

Η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας θα γίνει το Σάββατο 1η Φεβρουαρίου 2003 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, Καρ. Σερβίας 4, Αθήνα (5ος όροφος).

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Εκλογή τριμελούς Προεδρείου Αντιπροσωπείας

2. Εκλογή δεκαπενταμελούς Διοικ. Συμβουλίου του Συλλόγου

3. Διάφορα θέματα επικαιρότητας – ψηφίσματα

Για το Προεδρείο

Ο Πρόεδρος

Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

Α.Π. 29879, Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2003

Την 1.2.2003 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ με τη συμμετοχή 147 Αντιπροσώπων από την Αθήνα και την περιφέρεια.

Μετά από ψηφοφορία των παρισταμένων μελών αναδείχτηκε το τριμελές Προεδρείο της Αντιπροσωπείας για τα επόμενα δύο χρόνια, αποτελούμενο από τους:

Γεωργιάδου Θεανώ Πρόεδρο (ΠΑΣΚ-Α) Θεσσαλονίκη
Παντελάκη Μιχάλη Α΄Αντιπρόεδρ.
(Συσπείρωση Αριστερών Αρχιτεκτόνων – Νέο Κίνημα) Αθήνα
Κουρμπανά Μαρία Β΄Αντιπρόεδρ.
(Αρχιτέκτονες Κεντρικής Μακεδονίας – ΑΣΑΕ) Πάτρα

Στη συνέχεια έγινε ψηφοφορία για την ανάδειξη του δεκαπενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας τ’ αποτελέσματα έχουν ως εξής: ψήφισαν 147, έγκυρα 147.

ΠΑΣΚ-Α ψήφοι: 32 έδρες: 3
Δ.Α.Κ. ψήφοι: 30 έδρες: 3
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ψήφοι: 20 έδρες: 2
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ψήφοι: 20 έδρες: 2
ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ψήφοι: 19 έδρες: 2
Α.Σ.Α.Ε. ψήφοι: 11 έδρες: 1
Ε.Λ.Ε.Μ. ψήφοι: 8 έδρες: 1
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ψήφοι: 7 έδρες: 1

To Προεδρείο της Αντιπροσωπείας