Ενημέρωση

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – Τμήματος Αττικής

Συνάδελφοι,

Συνημμένα θα βρείτε, προς ενημέρωσή σας, τον Τελικό Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, όπως αυτός συντάχθηκε μετά από απόφαση του ΔΣ στις 4.7.2011, τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.