Εκπαίδευση

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ : Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Βιώσιμος Σχεδιασμός Εσωτερικού Περιβάλλοντος Κτιρίων (ΕΠΚ)»

Πρόσκληση Φοίτησης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Βιώσιμος Σχεδιασμός Εσωτερικού Περιβάλλοντος Κτιρίων (ΕΠΚ)» του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.

Γνωστικό Αντικείμενο ΠΜΣ

 • Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Βασικοί παράμετροι Βιώσιμης Ανάπτυξης και αλληλεπιδράσεις
 • Ρόλος του κτιρίου και του δομημένου περιβάλλοντος στο ενεργειακό και περιβαλλοντικό πρόβλημα
 • Φυσικός αερισμός
 • Μηχανικός αερισμός
 • Αερισμός και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος με ορθολογική χρήση ενέργειας
 • Θερμική άνεση
 • Παθητική θέρμανση
 • Φυσικός και χαμηλής κατανάλωσης δροσισμός κτιρίων
 • Ενσωμάτωση ΑΠΕ στο κτηριακό κέλυφος
 • Συστήματα παραγωγής θερμότητας / ψύξης / συμπαραγωγής
 • Συστήματα διανομής, τερματικών μονάδων
 • Συστήματα ανάκτησης θερμότητας / ψύξης,
 • Αυτοματισμοί
 • Πηγές χημικής αέριας ρύπανσης και βιολογικής ρύπανσης εσωτερικών χώρων
 • Σχεδιαστικός, διαχειριστικός και με χρήση διατάξεων περιορισμός ρύπανσης εσωτερικών χώρων
 • Έκθεση στη ρύπανση εσωτερικών χώρων
 • Ειδικές εφαρμογές ρύπανσης εσωτερικών χώρων
 • Ακουστική
 • Φωτισμός

 Αντικείμενο – Σκοπός
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εμβάθυνση και η διεπιστημονική κατάρτιση επιστημόνων στην ποιότητα του περιβάλλοντος εσωτερικού χώρου σε σχέση με την ορθολογική χρήση ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας, την υγεία και την ευημερία όσων καταλαμβάνουν χώρο μέσα σε αυτό.

Στόχος είναι η θεωρητική και πρακτική προσέγγιση της τεκμηρίωσης του βιώσιμού σχεδιασμού ενός εσωτερικού περιβάλλοντος με στρατηγικές που ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας, τη χρήση υλικών, πόρων και τους κινδύνους προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με το κτίριο και βελτιώνουν την παραγωγικότητα των χρηστών. Στο πρόγραμμα εξετάζονται επίσης διεξοδικά οι τεχνικές για την καταγραφή δεδομένων που αφορούν στο εσωτερικό περιβάλλον, καθώς και μέθοδοι για την ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων πεδίου, την παρουσίασή τους και επιλογή βιώσιμων τεχνικών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται στο παρόν και στον παρακάτω σύνδεσμο (link) :

https://www.eap.gr/education/postgraduate/biannual/viosimos-shediasmos/?_gl=1*12hq62g*_ga*MTgyOTgwOTkxNi4xNjg0MDg5ODIw*_up*MQ..