Επαγγελματικά Θέματα

Εγκύκλιος ΥΠΕΝ για φορολογικά άδειας δόμησης

Δημοσιοποιήθηκε η με ΑΠ οικ. 226/ 10.02.17 Εγκύκλιος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παρ. 1γ και 2ιδ του αρθ. 3 του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α’/25-11-2011)» για την έκδοση έγκρισης – άδειας δόμησης.

Το πλήρες κείμενο επισυνάπτεται.