Ενημέρωση

Δημοσίευση αποτελεσμάτων εξέτασης – απόρριψης των υποβλειθησών ενστάσεων κατά της 878/08-12-2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων με την οποία εγκρίθηκαν τα Πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής του Α ́ Σταδίου του Πανελληνίου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού δύο (2) σταδίων για την «Ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου της Πάτρας»

Συνημμένα θα βρείτε την με αριθμ. 01/04-01-2021 (ΑΔΑ:6ΛΜΘΩΞΙ-8ΤΗ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων περί εξέτασης – απόρριψης των υποβλειθησών ενστάσεων κατά της 878/08-12-2020 (ΑΔΑ:6ΚΛ6ΩΞΙ-ΥΙ8) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων με την οποία εγκρίθηκαν τα Πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής του Α ́ Σταδίου του Πανελληνίου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού δύο (2) σταδίων- κλιμακωτού για την «Ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου της Πάτρας».


ΑΠΟΦΑΣΗ

pdf
917 KB