Ενημέρωση

Αποτελέσματα του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων ενός σταδίου, για την «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου του Κέντρου Παλαιοντολογίας Μηλιάς Δήμου Γρεβενών»

Σας κοινοποιούμε  την με αριθμό 245/15.7.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών (ΑΔΑ : 65ΙΖΩ9Γ-62 Α) με την οποία επικυρώνονται τα Πρακτικά συνεδριάσεων της Κριτικής Επιτροπής για την αξιολόγηση προτάσεων για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων ενός σταδίου, για τη : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

Συνημμένα θα βρείτε επίσης την Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.