Ενημέρωση

Αποτελέσματα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων, ενός σταδίου, με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ στην περιοχή 40 Εκκλησιών του Δήμου Θεσσαλονίκης»

Σας κοινοποιούμε  την υπ’ αριθ. 674/04.08.2021 (ΑΔΑ : ΨΔΝΤΩΡ5-ΨΡΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης με την οποία επικυρώνεται το αποτέλεσμα του Σύνθετου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων ενός σταδίου, με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ στην περιοχή 40 Εκκλησιών του Δήμου Θεσσαλονίκης».