Ενημέρωση

Αποτελέσματα του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων, ενός σταδίου, του Δήμου Καβάλας, με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας»

Σας κοινοποιούμε  την με αριθμό 225/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας (ΑΔΑ : Ω2ΧΠΩΕ6-Ψ0Ε), με την οποία επικυρώνεται το Πρακτικό συνεδριάσεων της Κριτικής Επιτροπής για τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων, ενός σταδίου, με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ».

Συνημμένα θα βρείτε επίσης την Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.