Ενημέρωση

Αποτελέσματα Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών «Σχεδιασμός Κάλαθου Απορριμμάτων εξωτερικού χώρου για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου»

Η κριτική Επιτροπή του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού αποτελούμενη από τον κ. Δημήτρη Αντωνίου ως πρόεδρο και τους κ.κ. Παναγιώτη Στέφα, Ανδρέα Λαμπρόπουλο, Παρασκευά Λιάκο και Μαρία Τέττη ως μέλη, συνεδρίασε από 16 Απριλίου έως και 19 Απριλίου 2018. Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν τέσσερις (4) συμμετοχές, από τις οποίες μια (1) αποκλείστηκε από την κρίση για τυπικούς λόγους. Οι υπόλοιπες τρεις (3) εξετάστηκαν λεπτομερώς και αξιολογήθηκαν μεμονωμένα και συγκριτικά. Η κριτική επιτροπή αποφάσισε να απονείμει πρώτο βραβείο και δεύτερο βραβείο ως εξής:

 

1ο βραβείο Η μελέτη με Χαρακτηριστικό Αριθμό Σήμανσης GP98784835 ΜΟΒ Αρχιτέκτονες (Β.Μπασκόζος-Δ.Τσαγκαράκη & Συν. Ε.Ε.), ποσοστό 50%. Νικόλαος-Ίκαρος Μπασκόζος – Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ποσοστό 50%

Α’ Βραβείο : ΜΟΒ Αρχιτέκτονες (Β. Μπασκόζος, Δ. Τσαγκαράκη & Συν. Ε.Ε.)

 

2ο βραβείο Η μελέτη με Χαρακτηριστικό Αριθμό Σήμανσης 33214565DP Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη – Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ποσοστό 100%

Β’ Βραβείο : Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη

 

Συνημμένα θα βρείτε το συγκεντρωτικό πρακτικό της Κριτικής Επιτροπής.