Ενημέρωση

Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό επί της οδού Βενιζέλου, στο Ο.Τ. 188Ζ της Κοινότητας Παπάγου

Σας ενημερώνουμε ότι με την με αρ. 125/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (ΑΔΑ: ΨΠΞΧΩΞ1-0ΓΗ)  επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων, ενός σταδίου άνω των ορίων με απονομή βραβείων για τη «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ στο Ο.Τ. 188Ζ της Δ.Κ.Π.» της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Συνημμένα θα βρείτε την Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Ενημερώνουμε ότι το σύνολο των πρακτικών, οι ενστάσεις, οι αποφάσεις οικονομικής επιτροπής καθώς και οι πινακίδες των βραβευμένων θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου https://www.dpapxol.gov.gr .